Urząd Miejski w Żarowie

Gmina Żarów Drukuj Email
środa, 21 stycznia 2009 18:48
Spis treści
Gmina Żarów
Lokalizacja
Ludność
Klimat
Gleby
Lasy
Wody
Bogactwa naturalne
Wszystkie strony

Gmina Żarów to gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim. W skład gminy Żarów wchodzi miasto i 18 wsi (17 sołectw).
Powierzchnia gminy wynosi 88 km2 (8741 ha), w tym miasto Żarów 5 km2 (509 ha).
Ludność

W Gminie Żarów mieszka 12.709 osób (stan na 31 grudnia 2009r.), w tym:

 • miasto Żarów – 7.065
 • Bożanów – 125
 • Buków – 441
 • Imbramowice – 624
 • Gołaszyce – 133
 • Kalno – 309
 • Kalno-Wostówka – 61
 • Kruków – 192
 • Łażany – 646
 • Marcinowiczki – 38
 • Mielęcin – 173
 • Mikoszowa – 161
 • Mrowiny – 971
 • Pożarzysko – 268
 • Przyłęgów – 297
 • Pyszczyn – 182
 • Siedlimowice – 176
 • Tarnawa – 29
 • Wierzbna – 638
 • Zastruże – 118

Powyższe dane sporządzono na dzień 31.12.2009 r. na podstawie rejestru mieszkańców dla gminy Żarów.


Klimat.

Gmina Żarów znajduje się pod wpływem korzystnego dla rolnictwa przedgórskiego regionu klimatycznego - łagodnego, ciepłego i umiarkowanie wilgotnego. Jego cechy:

 • średnia temperatura roczna 8,3 °C;
 • okres zimny ok. 10 tygodni;
 • okres wegatacji (temperatury wyższe od 5 °C) 32 tygodnie;
 • średnia roczna suma opadów 590-630 mm (Imbramowice 593 mm);
 • ponad 50 dni pogodnych w roku.

W rozdzielających wzgórza obniżeniach wilgotność powietrza jest wyższa, co przy słabszym przewietrzaniu sprzyja zaleganiu mas inwersyjnych, a tym samym tworzeniu się mgieł i występowaniu przygruntowych przymrozków. Okres występowania przymrozków: od października do kwietnia, wyjątkowo maja. Przeważają wiatry zachodnie z bariery Sudetów, zimą północno-zachodnie, latem południowo-zachodnie.


Gleby.

Na terenie Gminy dominują gleby brunatne właściwe i bielicowe wytworzone na lessach, pyłach ilastych i iłach. Obok nich występują mady i czarne ziemie właściwe (dolina Bystrzycy), a sporadycznie gleby szkieletowe powstałe z glin na skale metamorficznej.

Do klasy bonitacyjnej III A zalicza się ponad 70% areału. Do klasy II 5,5%, reszta to klasy IV i V. Za wyjątkiem najsłabszych, gleby z okolic Żarowa zaliczane są do kompleksów pszenicznych dobrych i bardzo dobrych. Jakość gleb uzależniona jest od ukształtowania terenu – najgorsze są na mocniej nachylonych stokach.


Lasy

Lasy zajmują 979 ha, co stanowi ok. 11,1% powierzchni gminy.

Większe kompleksy leśne znajdują się w pobliżu Łażan, Mikoszowej, Mielęcina, Pyszczyna, a także Tarnawy. Częściowo są to stare kompleksy leśne - pozostałość gęstej puszczy porastającej jeszcze w XII w. te tereny. Pozostałe to nowe, XIX i XX-wieczne (pierwsza połowa) nasadzenia. Rozmieszczenie lasów nie uległo większej zmianie od XVIII w.

 


 

Lasy porastające teren Gminy to lasy mieszane z przewagą drzewostanu liściastego. W jego skład wchodzą dęby, buki, jawory, brzozy, modrzewie i sosny. Podszycie tworzą leszczyny, bez koralowy i brzozy. W skład runa leśnego wchodzą borówki, jeżyny i poziomki.

W przeszłości znaczący był udział dębów. Zachowała się informacja o kilkusetletnim zagajniku dębowym porastającym brzegi Bystrzycy, wyciętym w poł. XIX w. przez kolejnego właściciela Wierzbnej Goldschmida. Na początku XX w. w Pyszczynie rósł dąb o siedmiometrowej średnicy pnia. Aleje dębowe ozdabiały parki przydworskie i drogi - m.in. w Zastrużu. Do dnia dzisiejszego zachowała się aleja dębowa ciągnąca się po obu stronach starej drogi Łażany - Piotrowice, zakończona od strony ogródków działkowych w Żarowie wspaniałym kilkusetletnim dębem.

Tutejsze lasy obfitowały w zwierzynę. Jeszcze w XX w. właściciele majętności łazańskiej, mrowińskiej i pyszczyńskiej regularnie organizowali polowania. We wszystkich tych trzech majątakch, a także w siedlimowickim istniały urzędy leśniczych.

Obecnie spotyka się liczne stada saren, dzików, zajęcy. Na terenie Gminy zlokalizowane są liczne koła łowieckie:

 • Koło Łowieckie "Jarząbek"
  Mietków, ul. Kolejowa 33 a
  Łowczy Jan Susło
  tel. (071)-316-81-35
  Obejmuje wsie: Buków (cześć)
 • Koło Łowieckie "Sylwan" przy Nadleśnictwie Świdnica
  Świdnica, ul. Sikorskiego 11
  Łowczy Bartosz Dominas
  tel. 0-506-083-833
  Obejmuje wsie: Buków (część), Imbramowice, Mrowiny, Marcinowiczki, Pyszczyn, Kruków, Zastruże, Łażany (część), Mielęcin (część)
 • Koło Łowieckie "Nemrod"
  Świdnica, ul. J. Dąbrowskiego 15/5
  Łowczy Władysław Wieczorek
  tel. 851-11-56
  Obejmuje wsie: Mikoszowa, Przyłęgów, Łażany (część), Mielęcin (cześć)
 • Koło Łowieckie "Knieja"
  Świdnica, ul. Bema 14/10
  Prezes koła Jerzy Dutkiewicz
  tel. 640-65-97
  Obejmuje wsie: Gołaszyce, Kalno, Pożarzysko, Siedlimowice
 • Koło Łowieckie "Dzik"
  Wiśniowa 14
  Prezes koła Edmund Kulig
  tel. 853-92-71
  Obejmuje wsie: Bożanów, Wierzbna

Dobrymi miejscami grzybobrania są lasy między Łażanami i Piotrowicami, a także łąki nad Strzegomką (pieczarki).


Wody.

Rzeki.

Przez teren gminy Żarów przepływają: południowym skrajem Bystrzyca, a bardziej centralnie z odchyleniem na północ Strzegomka. Za Bukowem wpada do tej drugiej Tarnawka, która zaczyna swój bieg w okolicach Kalna. Koryto Strzegomki zmieniły regulacje przeprowadzone pod koniec XVIII w. w okolicach Łażan oraz na początku lat 30-tych XX w. na odcinku od Łażan do Pyszczyna.

Wody wolnostojące.

Źródła historyczne informują o istnieniu stawów prawie we wszystkich wsiach (w XVIII w. najwięcej, po 6 w Imbramowicach i Wierzbnej). Z reguły wykorzystywane w hodowli ryb, której zaniechano w XIX w. Nie konserwowane stawy szybko zarosły, a gdy prace melioracyjne doprowadziły do obniżenia poziomu wód gruntowych, większość z nich do pocz. XX w. wyschła. Do dziś przterwały dawne stawy hodowlane w Imbramowicach i Siedlimowicach.

Elementami niektórych założeń parkowych były stucznie utworzone zbiorniki wodne. W Zastrużu zasilane były ze Strzegomki i brak troski o konserwacje urządzeń hydrotechnicznych spowodował, że przestały istnieć. Przetrwał staw przypałacowy w Mrowinach.

Eksploatacja kruszywa skalnego doprowadziła do powstania w dawnych wyrobiskach oczek wodnych i dwóch dużych stawów: W Żarowie przy ul. Słowiańskiej oraz pomiędzy Żarowem a Mrowinami w byłej kopalni kapolinu "Andrzej".

Wody gruntowe i głębinowe.

Pokłady wód gruntowych były niegdyś obfite, czego dowodzi fakt, że znaczna część równinnego terenu po obu brzegach Strzegomki była zabagniona. Gwałtowne obniżenie poziomu wód gruntowych nastąpiło pod koniec XIX w., a związane było z eksploatacją odkrywkową surowców mineralnych w okolicach Żarowa oraz prowadzonymi na szeroką skalę pracami melioracyjnymi.

W okolicach Wierzbnej i Kalna znajdują się duże zasoby wody głębinowej zaliczane od tzw. „trzeciorzędowego piętra wodonośnego” - warstwy wodonośne występują w trzeciorzędowych piaskach i żwirach, przewarstwionych nieprzepuszczalnymi iłam. Wody te charakteyzują się dobrymi parametrami fizyko-chemicznymi (brak manganu i żelaza). Zasilany jest z nich wodociąg gminny.


Bogactwa mineralne.

Kaolin.

Dominuje rezydualny, odmiany biało-szarej o dobrych parametrach jakościowych: duży uzysk po szlamowaniu, wysoki stopień białości po wypaleniu. Wykorzystywany jako surowiec przy produkcji materiałów ogniotrwałych, a po wzbogaceniu w procesie odpławiania w przemyśle ceramicznym, papierniczym, gumowym, elektrotechnicznym oraz do wyrobu farb i lakierów. Mniejszą wartość posiada kaolin osadowy. Złoża kaolinu występują na terenie prawie całej gminy. Eksploatowany od 1843 r. między Żarowem, Mrowinami i Kalnem (eksploatowane od 1843 r. złoże „Andrzej”), a na niewielką skalę w pobliżu Gołaszyc i Pożarzyska. W trakcie badań przeprowadzonych w 1948 r. odkryto i opisano tzw. złoże „Antoni” między Kalnem, Gołaszycami, Siedlimowicami i Pożarzyskiem.

 


 

Gliny ogniotrwałe, iły i kwarc.

Ekspolatowane od XIX do połowy XXw. w w pasie Żarów – Mrowiny – Imbramowice – Buków.

Węgiel brunatny.

Złoże w okolicy Kalna, Żarowa i Łażan, którego miąższość dochodzi do 14 m. Eksploatowane od poł. XIX w do pocz. XX w. Złoże w pobliżu Siedlimiowic i Pożarzyska o miąższości 11,8 m. Nie zbadane zasoby węgla między Mielęcinem, Krukowem i Pyszczynem.

Granity.

W Łażanach ciemnoszary tonalit (cechy kamienia ozdobnego); Wierzbna, Żarów, Mrowiny granit wierzbnicki (dwułyszczykowy, alkaiczny z przejściem do monzonitowego); Gołaszyce i Łażany graniodioryt biotytowy – zw. strzeblowski; Mrowiny-Tarnawa, Siedlimowice amfibolity; od Łażan i Krukowa do Domanic oraz Goli Świdnickiej łupki krystaliczne. W XIX i w pocz. XX w. istniało na terenie gminy szereg kamieniołomów: w Gołaszycach, Łażanach, Mrowinach, Siedlimowicach i Wierzbnej. Obecnie kamień budowlany i drogowy pozyskuje się w Łażanach, Pożarzysku, Gołaszycach i Siedlimowicach.

Piaski i żwiry.

Głównie doliny rzeczne Bystrzycy, Strzegomki i Tarnawki.

Torf.

W XIX w. wydobywany w trójkącie Bożanów – Kalno – Żarów.

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies.
Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies,
opisne są w Polityce Prywatności.

Copyright © Urząd Miejski w Żarowie | All rights reserved ® Wszelkie prawa zastrzeżone
Żaden fragment nie może być wykorzystany w jakiejkolwiek formie:
fotokopii, mikrofilmu czy innych reprodukcji i przekładany na język mechaniczny lub pisemny, bez zgody wydawcy (łącznie z tłumaczeniem na języki obce).
WebMaster: www.buchowski.com.pl