Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Obwieszczenia Burmistrza 


  

      

 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały Nr XXVIII/214/2016 z dnia 27 października 2016 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 marca 2019 r. do 28 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarowie pod adresem: http://bip.um.zarow.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, o godz. 9.30 w pok. nr 19 (sala narad).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2019 r. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Żarowa na adres Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 2, art. 23, art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) zawiadamiam:

 • o zamieszczeniu danych o ww. projekcie planu, a także o prognozie oddziaływania na środowisko, opracowaniu ekofizjograficznym oraz opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
 • że ww. projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do dnia 11 kwietnia 2019 r.: na piśmie do Burmistrza Żarowa, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w godzinach otwarcia Urzędu oraz drogą elektroniczną na adres: burmistrz@um.zarow.pl opatrzone tematem: "mpzp Mikoszowa" bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Żarów.

 


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Żarów
o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Burmistrz Miasta Żarów informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu dróg wraz z infrastrukturą" na działce nr ewid. 363/2 w Żarowie.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na wniosek z dnia 29.08.2018 r. złożony przez Pro-Tra Building Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marca Polo 57.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Żarów, zaś organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we Wrocławiu.

Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 ww. ustawy, informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym m.in. z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej i raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 - piętro, pokój nr 20, w godzinach pracy urzędu, w terminie 30 dni tj. od dnia 17 stycznia 2019r. do dnia 18 lutego 2019r.

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisie elektronicznym na adres: burmistrz@um.zarow.pl  

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Żarów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa odbędzie się dnia 12 lutego 2019 r. o godz. 17.00 w sali kameralnej (I piętro) Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie przy ul. Piastowskiej 10 A.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 30 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości. Obwieszczenie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, na tablicach ogłoszeń w sołectwach, w Gazecie Żarowskiej, na stronie internetowej www.um.zarow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały Nr XXVIII/214/2016  z dnia 27 października 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 grudnia 2018 r. do 8 stycznia 2019 r.   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarowie pod adresem: http://bip.um.zarow.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, o godz. 10.00 w pok. nr 19 (sala narad).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2019 r. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Żarowa na adres Urząd Miejski  w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 2, art. 23, art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam:

 • o zamieszczeniu danych o ww. projekcie planu, a także o prognozie oddziaływania  na środowisko, opracowaniu ekofizjograficznym oraz opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;

 • że ww. projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do dnia 22 stycznia 2019 r.: na piśmie do Burmistrza Żarowa, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w godzinach otwarcia Urzędu oraz drogą elektroniczną na adres: burmistrz@um.zarow.pl  opatrzone tematem: „mpzp Mikoszowa” bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie żarz dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Żarów.

 


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27 września 2018 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
"Budowa hali magazynowo-produkcyjnej (wraz z zapleczem socjalno-biurowym) wyposażonej w wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, wentylacyjne oraz elektryczne" na działkach nr ewid. 1009, 1010, 1011 obręb - 0001 Żarów "

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 1500.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl .


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 5 września 2018 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

"Wprowadzenie w ograniczonym zakresie robót strzałowych i zmianie warunków wydobycia Kopalni Granitu "Pożarzysko"- w celu zmniejszenia strefy oddziaływania na środowisko w terenie górniczym określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego"

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8:oo do 15:00.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl .


 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 6 sierpnia 2018 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej kotłowni i siłowni energetycznej byłego zakładu Organika w Żarowie na cynkownię zanurzeniową wyrobów stalowych w wydajności maksymalnej 1000 kg/h" zlokalizowanej przy ul. Chemików 3 w Żarowie

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8:oo do 15:00.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl .


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻAROWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Łażany, gmina Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/189/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 czerwca 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Łażany, gmina Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 sierpnia 2018r. do 28 sierpnia 2018r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarowie pod adresem: http://bip.um.zarow.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 28 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, o godz. 10.00 w pokoju nr 19 (sala narad).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
11 września 2018 r. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Żarowa na adres Urząd Miejski
w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 2, art. 23, art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam:

 • o zamieszczeniu danych o ww. projekcie planu, a także o prognozie oddziaływania na środowisko i opracowaniu ekofizjograficznym oraz opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
 • że ww. projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu,
  o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do dnia 11 września 2018r.: na piśmie do Burmistrza Żarowa, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w godzinach otwarcia Urzędu oraz drogą elektroniczną na adres: burmistrz@um.zarow.pl opatrzone tematem: "mpzp Łażany" bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Żarowa.

 


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻAROWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kruków, gmina Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/226/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 listopada 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kruków, gmina Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 sierpnia 2018r. do 28 sierpnia 2018r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarowie pod adresem: http://bip.um.zarow.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 28 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, o godz. 12.30 w pokoju nr 19 (sala narad).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
11 września 2018 r. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Żarowa na adres Urząd Miejski
w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 2, art. 23, art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam:

 • o zamieszczeniu danych o ww. projekcie planu, a także o prognozie oddziaływania na środowisko i opracowaniu ekofizjograficznym oraz opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
 • że ww. projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu,
  o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do dnia 11 września 2018r.: na piśmie do Burmistrza Żarowa, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów w godzinach otwarcia Urzędu oraz drogą elektroniczną na adres: burmistrz@um.zarow.pl opatrzone tematem: "mpzp Łażany" bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Żarowa.

 


OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów
(działki o nr 503/2, 503/3, 503/4)

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dna 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r., poz. 1405 ) oraz uchwały Nr XL/314/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów,

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 01 czerwca 2018 r. do 21 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w godz. od 800 do 1500 (pokój nr 20).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
21 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 1400 (sala narad pokój nr 19).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Żarów
o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, iż dnia 23 listopada 2017 r. Rada Miejska w Żarowie podjęła Uchwałę Nr XLV/327/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów.

Jednocześnie w związku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam:

 • o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko obejmującej sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu ww. Studium;
 • o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko;

Studium jest opracowywane w granicach administracyjnych gminy Żarów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. studium oraz do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 1 marca 2018 r.

Wnioski można wnosić:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: studium@um.zarow.pl 

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (nazwa sołectwa oraz numer ewidencyjny działki).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Żarów.

Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29 września 2017 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

"Rozbudowa i przebudowa Fabryki Yagi Poland Factory Sp. z o. o. w zakresie części produkcyjnej, biurowej, socjalnej i technicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" działki nr 906/8, 893/7 obręb 0001 Żarów

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8.oo do 15.00.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl .

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Wierzbna, gm. Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz uchwały
nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów oraz uchwały Nr IV/24/2015 w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 maja 2017 r. do 16 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
14 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE
o udziale społeczeństwa

Na podstawie art. 30, 33, 34 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: "Wprowadzenie w ograniczonym zakresie robót strzałowych i zmianie warunków wydobycia Kopalni Granitu "Pożarzysko"- w celu zmniejszenia strefy oddziaływania na środowisko w terenie górniczym określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego" na części działek o numerach ewidencyjnych: 81, 82, 83/2 i 83/4 obręb 0012 - Pożarzysko o powierzchni 1,98 ha, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Procedurę wszczyna się w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu znak SKO 4131/59/2016 z dnia 28.10.2016 r. (data wpływu do urzędu: 16.11.2016r.) uchylającą zaskarżoną decyzję Burmistrza Miasta Żarowa znak: NiGP.6220.6.2016 z dnia 26 lipca 2016 r. odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji ww. przedsięwzięcia.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej (sekretariat@um.zarow.pl) i ustnej, w terminie 30 dni od dnia 12 kwietnia 2017 r. do 12 maja 2017 r. w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 1500.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Żarów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 30 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń wsi Pożarzysko, Urzędu Miejskiego w Żarowie, na stronie internetowej www.um.zarow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Mrowiny, gm. Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz uchwały nr XLVI/368/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Mrowiny, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 marca 2017r. do 30 marca 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
30 marca 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2017r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30 grudnia 2016 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: NiGP.6220.13.2016 dla przedsięwzięcia pn.:

"Wzrost konkurencyjności i wydajności przedsiębiorstwa poprzez powiększenie parku maszynowego" - Steel.S Poland Sp. z o. o. ul. Fabryczna 2 w Żarowie.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 1530 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, na stronie internetowej www.um.zarow.pl 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz uchwały Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 grudnia 2016 r. do 19 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
19 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2017 r.

 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obrębu Kruków, gmina Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr XXIX/226/2016 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kruków, gmina Żarów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, 58-130 Żarów ul. Zamkowa 2, w terminie do 31 stycznia 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wniosek powinien także zawierać oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko ww. projektu planu w terminie do 31 stycznia 2017 r. - w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, 58-130 Żarów ul. Zamkowa 2, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres s.niedzwiecka@um.zarow.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta Żarów. Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej, pozostaną bez rozpatrzenia.

 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obrębu Mikoszowa, gmina Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr XXVIII/214/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina Żarów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, 58-130 Żarów ul. Zamkowa 2, w terminie do 31 stycznia 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wniosek powinien także zawierać oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko ww. projektu planu w terminie do 31 stycznia 2017 r. - w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, 58-130 Żarów ul. Zamkowa 2, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres s.niedzwiecka@um.zarow.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta Żarów. Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej, pozostaną bez rozpatrzenia.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 23) w związku z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam, że w dniu 24.08.2016 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał postanowienie znak: NiGP.6220.11.2016 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa wodociągu tranzytowego ze stacji uzdatniania wody do sieci wodociągowej w ulicy Słowiańskiej w Żarowie".

Spełniając wymogi ustawy informuję, iż na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.
Jednocześnie stosownie do art. 10 § 1 Kpa organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, pok. 20 w godz. 8.00-15.30 z możliwością wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, wsi Kalno oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23 sierpnia 2016 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję umarzającą w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

 1. "Sieć wodociągowa w miejscowości Mrowiny, gmina Żarów"
 2. "Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrowiny, gmina Żarów"
 3. "Sieć wodociągowa od zbiornika wody w Mrowinach do sieci wodociągowej na terenie WSSE w Żarowie"
 4. "Budowa zbiorników wody na Górze Krukowskiej o pojemności łącznej V=2026 m3 wraz z hydrofornią sieciową oraz infrastrukturą techniczną na terenie WSSE w Żarowie"

oraz przekazał sprawę do rozpatrzenia zgodnie z właściwością Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Zgodnie z art 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, realizowanego w części na terenie zamkniętym, jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 1530

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, wsi Mrowiny i Kruków oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26 lipca 2016 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał odmowną decyzję dla przedsięwzięcia pn.:

"Wprowadzenie w ograniczonym zakresie robót strzałowych i zmianie warunków wydobycia Kopalni Granitu "Pożarzysko"- w celu zmniejszenia strefy oddziaływania na środowisko w terenie górniczym określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego" na części działek o numerach ewidencyjnych: 81, 82, 83/2 i 83/4 obręb 0012- Pożarzysko o powierzchni 1,98 ha, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 1530 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, na stronie internetowej www.um.zarow.pl .

 

 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

Na podstawie art. 21 ust. 2, art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu oraz podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie zamieszczono uchwałę Nr XXIII/189/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Łażany, gmina Żarów.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w terminie do 31 sierpnia 2016 r. - w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, 58-130 Żarów ul. Zamkowa 2, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres s.niedzwiecka@um.zarow.pl.  

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta Żarów.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obrębu Łażany, gmina Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr XXIII/189/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Łażany, gmina Żarów.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, 58-130 Żarów ul. Zamkowa 2, w terminie do 31 sierpnia 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta Żarów.

Wniosek powinien także zawierać oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz uchwał
Rady Miejskiej w Żarowie:

1) nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Bożanów, gmina Żarów,
2) nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, w rejonie ulic Armii Krajowej i Sportowej

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 sierpnia 2016 r. do 25 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w godz. od 800 do 1500 (pokój 20).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 1400 - sala narad.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2016 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. 1235 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 14 lipca 2016 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: NiGP.6220.9.2016 dla przedsięwzięcia pn.:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kalnie z przesyłem do Żarowa wraz z remontem istniejącej sieci wodociągowej w Kalnie."

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 1530.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, wsi Kalno oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 5 lipca 2016 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: NiGP.6220.10.2016 dla przedsięwzięcia pn.:

"Zakład produkcji elementów i części do sprzętu AGD w Żarowie ul. Talowskiego", zlokalizowany na działkach nr 999/3, 1000/2, 1000/3, 1001/3, 1002/3.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 1530 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, na stronie internetowej www.um.zarow.pl .

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Żarów

Na podstawie art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 23) w związku z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam, że w dniu 16.06.2016 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał postanowienie znak: NiGP.6220.9.2016 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kalnie z przesyłem do Żarowa wraz z remontem istniejącej sieci wodociągowej w Kalnie".

Spełniając wymogi ustawy informuję, iż na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.
Jednocześnie stosownie do art. 10 § 1 Kpa organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, pok. 20 w godz. 8.00-15.30 z możliwością wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, wsi Kalno oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna,
gmina Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz uchwały nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów oraz uchwały Nr IV/24/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 czerwca 2016 r. do 21 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w godz. od 800 do 1500 (pokój 20).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 1400 - sala narad. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2016 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353) oraz uchwały Rady Miejskiej w Żarowie nr VIII/71/2015 z dnia 28 maja 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 maja 2016 r. do 09 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 1400.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów,
gmina Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353) oraz uchwały Rady Miejskiej w Żarowie nr VIII/72/2015 z dnia 28 maja 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 maja 2016 r. do 9 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2016 r.

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:

1) nr III/15/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r., zmienioną uchwałą nr IV/24/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów;
2) nr XLVIII/383/2014 z dnia 15 maja 2014 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów;
3) nr III/14/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Pożarzysko, gmina Żarów;

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 kwietnia 2016 r. do 19 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w godz. od 800 do 1500 - pokój 20.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 1400 (sala narad).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2016 r.

 

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łażany, gmina Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16.04.2015r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łażany, Gmina Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17.11. 2015r., do 08.12.2015r. w siedzibie Urzędu Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, w godzinach od 10oo do 14oo.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie wyżej wymienionego planu miejscowego odbędzie się w dniu 01.12.2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 14oo. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2015r.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Żarowie:

 1. Nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 05.11.2015 r. do 26.11.2015r. w siedzibie: Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58 - 130 Żarów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.11.2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 10 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2015r.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:

 1. Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Buków, gm. Żarów,

 2. Nr XXV/185/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gm. Żarów,

 3. Nr XLVI/368/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny, gm. Żarów,

 4. Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 05.11.2015r. do 26.11.2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58 - 130 Żarów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.11.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2015 r.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany uchwały nr LIII/416/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 października 2014 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Żarowie:

 1. Nr VIII/73/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr LIII/416/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 05.11.2015r. do 26.11.2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58 - 130 Żarów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.11.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2015 r.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:

 1. Nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów,

 2. Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gm. Żarów.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 12.11.2015r. do 03.12.2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58 - 130 Żarów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2015 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Marcinowiczki, gmina Żarów.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz uchwały nr XLVIII/384/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 15 maja 2014r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Marcinowiczki, gmina Żarów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 października 2015 r. do 05 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58 - 130 Żarów, w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05 listopada 2015 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58 - 130 Żarów, o godz. 1300.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2015 r.

 

 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łażany, gmina Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16.04.2015r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łażany, Gmina Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.10.2015r. do 06.11.2015r. w siedzibie Urzędu Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, w godzinach od 10oo do 14oo.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie wyżej wymienionego planu miejscowego odbędzie się w dniu 03.11.2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 o godz. 14oo. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2015 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz.199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr VIII/70/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów.

W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie umieszczono informację o przystąpieniu do opracowania powyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące miejscowego planu w terminie do dnia 19.08.2015r., na adres: Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz.199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr VIII/73/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/416/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 października 2014 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów.

Projektowana zmiana uchwały dotyczy §2, ust.6, pkt. 1b w zakresie wysokości projektowanej zabudowy. Zmienia się obecne ustalenie "wysokość projektowanej zabudowy nie powinna przekraczać trzech kondygnacji - lub 20 m" na "wysokość projektowanej zabudowy nie powinna przekraczać 40 m".

W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie umieszczono informację o przystąpieniu do zmiany ustaleń w/w miejscowego planu. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany miejscowego planu oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska w terminie do dnia 19.08.2015r., na adres: Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Buków, gmina Żarów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz.199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr X/88/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Buków, gmina Żarów.

W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie umieszczono informację o przystąpieniu do opracowania powyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące miejscowego planu w terminie do dnia 19.08.2015r., na adres: Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz.199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr VIII/71/2015 z dnia 28 maja 2015 r. o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów.

W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie umieszczono informację o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska w terminie do 19.08.2015r., na adres: Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz.199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr VIII/72/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów.

W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie umieszczono informację o przystąpieniu do opracowania powyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące miejscowego planu w terminie do dnia 19.08.2015r., na adres: Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz uchwały nr LIII//417/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów (pawilon handlowy przy ul. Armii Krajowej), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08 lipca 2015r. do 29 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58 - 130 Żarów, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 lipca 2015 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58 - 130 Żarów, o godz. 1400. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2015r.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz uchwały nr LIII//417/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów (pawilon handlowy przy ul. Armii Krajowej), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08 lipca 2015r. do 29 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58 - 130 Żarów, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 lipca 2015 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58 - 130 Żarów, o godz. 14.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2015r.

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów,
gmina Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz uchwały Rady Miejskiej w Żarowie nr III/16/2014 z dnia 23 grudnia 2014r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 maja 2015r. do 16 czerwca 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 czerwca 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015r.

 

 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łażany, gmina Żarów

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr VII/61/2015 z dnia 16.04.2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łażany, Gmina Żarów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, w terminie do dnia 29 maja 2015r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 199) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr VI/51/2015 z dnia 12 marca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Bożanów, gmina Żarów.

W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania powyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące miejscowego planu w terminie do dnia 15 maja 2015r, na adres: Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58 - 130 Żarów.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
w sprawie zawiadomienia stron postępowania poprzez publiczne ogłoszenie

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 1,4 art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2013r.,poz.267 z późn.zm.) w związku z art. 74 ust.3 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2013r., poz.1235 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Żarowa
z a w i a d a m i a

że, w dniu 10 kwietnia 2015r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 4/2014, znak: NiGP.6220.41.2014 z dnia 1 grudnia 2014r., na wniosek złożony przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Al. Jana Matejki 5, 50-333 Wrocław dla przedsięwzięcia pn.: "Wał Strzegomki-Kruków - budowa wału przeciwpowodziowego gmina Żarów".

W wyniku dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2013r.,poz.267 z późn.zm.) zawiadamiam, iż przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: www.um.zarow.pl do Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w pokoju nr 20 w godzinach pracy Urzędu tj. od 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia .

Zawiadomienie powyższe uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

 

   

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Żarowa
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych
w obrębie miasta Żarowa i wsi Łażany.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:

 • nr XXII/162/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r., nr XXIII/171/2012 z dnia 17 maja 2012r., nr XXXIX/302/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miasta Żarowa,

 • nr XXXIX/303/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Łażany,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 marca 2015r. do 3 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 1400. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2015 r.

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póź. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr LIII/413/2014 z dnia 24 października 2014r. O przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów.

Zmiana studium sporządzona będzie w rejonie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Żarów. W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania zmiany studium.

Zainteresowani mogą składać wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące zmiany studium w terminie do dnia 14 kwietnia 2015r., na adres: Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58 - 130 Żarów.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz. 199) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XLVIII/385/2014 z dnia 15 maja 2014r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400kV w obrębach: Wierzbna, Bożanów, Kalno, Gołaszyce i Siedlimowice w gminie Żarów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 marca do 14 kwietnia 2015r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w godz. od 8oo do 15oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 kwietnia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 14oo.

Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym powyżej na wyłożenie ww. projektu planu istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2015r.

Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Burmistrz Miasta Żarów.

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zm.) oraz art.39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr III/14/2014 z dnia 23 grudnia 2014r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Pożarzysko, gmina Żarów.

W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie umieszczono informację o przystąpieniu do opracowania powyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski w zakresie ochrony środowiska dotyczące miejscowego planu w terminie do dnia 10 marca 2015r., na adres: Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz.647 z późn. zm.) oraz art.39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr III/15/2014 z dnia 23 grudnia 2014r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów, zmienionej uchwałą Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 stycznia 2015r.

W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie umieszczono informację o przystąpieniu do opracowania powyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski w zakresie ochrony środowiska dotyczące miejscowego planu w terminie do dnia 10 marca 2015r.,na adres: Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr III/16/2014 z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów.

W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania powyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące miejscowego planu w terminie do dnia 12 lutego 2015r., na adres: Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58 - 130 Żarów.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Burmistrz Miasta Żarów informuje

Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 7/2015 z dnia 08 stycznia 2015r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2013r., poz.1235 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 01 grudnia 2014r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję nr 4/2014 znak:NiGP.6220.41.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

"Wał Strzegomki-Kruków- budowa wału przeciwpowodziowego, gmina Żarów"

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 1530 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, na tablicy ogłoszeń wsi Kruków oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl .
Spełniając wymogi ustawy Kpa informuję, iż od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA
o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 647 późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr LIII/413/2014 z dnia 24 października 2014r. o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów.

Zmiana studium sporządzona będzie w rejonie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Żarów. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w terminie do dnia 18 grudnia 2014r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żarów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr LIII/417/2014 z dnia 24 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów (pawilon handlowy przy ul. Armii Krajowej). Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w terminie do dnia 18 grudnia 2014r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235) podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzanego na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr LIII/417/2014 z dnia 24 października 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące w/w planu miejscowego w terminie do dnia 18 grudnia 2014r. na piśmie na adres: Burmistrz Żarowa, ul. Zamkowa 2, 58 - 130 Żarów.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta Żarowa

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miasta Żarowa i wsi Łażany.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:

 • nr XXII/162/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r., nr XXIII/171/2012 z dnia 17 maja 2012 r., nr XXXIX/302/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miasta Żarowa,

 • nr XXXIX/303/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Łażany,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 września 2014r. do 29 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 września 2014r. w siedzibie Urzędu o godz. 1400. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2014r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:

1. Nr XLIV/352/2014 z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów
2. Nr XLIV/355/2014 z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Zastruże, gmina Żarów
3. Nr XLIV/356/2014 z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 29.08.2014r. do 22.09.2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.09.2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.10.2014r.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie następujących uchwał:

 1. Nr XLVIII/383/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów.
 2. Nr XLVIII/384/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Marcinowiczki, gmina Żarów.

W związku z podjęciem uchwał podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania powyżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące miejscowego planu w terminie do dnia 30 czerwca 2014r, na adres: Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

O W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:

 1. Nr XLIV/353/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów
 2. Nr XLIV/354/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko, gmina Żarów
 3. Nr XLIII/340/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11.06.2014 r. do 02.07.2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.07.2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16. 07.2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości że w dniu 05 maja 2014r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję nr 1/2014 znak: NiGP.6220.17.2014 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
"Budowa bezdotykowej samoobsługowej myjni samochodowej czterostanowiskowej, kontenerowej 3+1 oraz baru gastronomicznego z zapleczem socjalnym w miejscowości Żarów przy ul. Armii Krajowej", do realizacji na działkach nr 208/3 i 208/4, obręb 0001- Żarów

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 1530 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, na stronie internetowej www.um.zarow.pl

Spełniając wymogi ustawy informuję, iż od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr XLVI/368/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów.

W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów sporządzanego na podstawie uchwały Nr XLVI/368/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 marca 2014 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące miejscowego planu w terminie do dnia 14 maja 2014r., na adres: Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Z A W I A D O M I E N I E
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art.10 § 1,oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 25.03.2014r., Pana Romana Zaleńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "KRYSZTAŁ", ul. Władysława Łokietka 12c/5, 58-130 Żarów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 
"Budowa bezdotykowej samoobsługowej myjni samochodowej czterostanowiskowej, kontenerowej 3+1 oraz baru gastronomicznego z zapleczem socjalnym w miejscowości Żarów przy ul. Armii Krajowej"
Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr: 208/3 i 208/4 obręb 0001- Żarów, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się oraz wnieść uwagi i wnioski w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pok. nr 20, od poniedziałku do piątku w godz. 8oo - 1530, w terminie 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod w/w adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: www.um.zarow.pl

Ponadto informuję, że w trybie art. 64 ust.1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z póź.zm.), Burmistrz Miasta Żarów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Żarów.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

Zgodnie z art.63, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267), zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Wał Strzegomki-Kruków - budowa wału przeciwpowodziowego gmina Żarów", Burmistrz Miasta Żarów wydał postanowienie znak: NiGP.6220.8.2014 z dnia 17 marca 2014r., zawieszające postępowanie administracyjne o wydanie decyzji środowiskowej do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko wymienionej wyżej inwestycji. Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Strony postępowania z treścią ww. postanowienia mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pok. nr 20.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami), art.39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami) oraz uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:

1) Nr XXXII/254/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gm. Żarów,
2) Nr XL/314/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 21.03.2014r. do 14.04.2014r. W siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.04.2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2 o godz. 1400. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2014r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA
o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013 poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust 3 i art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2008r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że na podstawie art. 63 ust.1, art. 64 ust.1 oraz art. 78 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) § 3 ust. 1 pkt 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U.Nr 213, poz.1397 z 2010r., ze zm.) w dniu 04 marca 2014r. Burmistrz Miasta Żarów w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydał postanowienie znak: NiGP.6220.5.2014 stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w związku z koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Wał Strzegomki-Kruków - budowa wału przeciwpowodziowego gmina Żarów" zlokalizowanego na działkach nr : 35, 23, 25, 32/1, 45, 44, 40/1, 31/1, 27/1, 27/2, 28/1, 40/2, 41, 29/1, 17, 34, 18, 20, 19/1, 19/2, 33/1, 46, 24, 16/1, 49/1, 49/2, 176, 175/2, 177/1, 177/2, 177/4, 230, 229, 225, 224, 206/4, 226, 16/2, 207, 210, 209, 211/1, 211/2, 208/1, 205/4, 205/3, 205/5 obręb 0006- Kruków, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Inwestor:
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział w Świdnicy, ul. Polna Droga 1, 58-100 Świdnica.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2 pok. nr 20 IIp tel. 74 858 04 09 wew. 361. Zawiadomienie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, wsi Kruków oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl 
Spełniając wymogi ustawy informuję, iż na powyższe postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235) podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:

 1. Nr XLIV/352/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów.

 2. Nr XLIV/355/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Zastruże, gmina Żarów.

 3. Nr XLIV/356/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów.

 4. Nr XLIV/353/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów.

 5. Nr XLIV/354/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko, gmina Żarów.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące w/w planów miejscowych w terminie do dnia 25 marca 2014r. na piśmie na adres: Burmistrz Żarowa, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów. Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie następujących uchwał:

 1. Nr XLIV/352/2014 z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów.

 2. Nr XLIV/355/2014 z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Zastruże, gmina Żarów.

 3. Nr XLIV/356/2014 z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów.

 4. Nr XLIV/353/2014 z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów.

 5. Nr XLIV/354/2014 z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko, gmina Żarów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w terminie do dnia 25 marca 2013r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 


O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami), art.39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1235) oraz uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:

 1. Nr XXXII/256/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów

 2. Nr XL/313/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mielęcin, gm. Żarów

 3. Nr XXXVII/297/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko, gm. Żarów

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 10.03.2014r. do 07.04.2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.04.2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 1400. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.04.2014r.

 


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Bolesława Walickiego, BOWA, ul. Jeżykowa 4/8, Zielona Góra, Pełnomocnika Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział w Świdnicy, ul. Polna Droga 1, 58-100 Świdnica,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wał Strzegomki-Kruków- budowa wału przeciwpowodziowego gmina Żarów".

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr : 35, 23, 25, 32/1, 45, 44, 40/1, 31/1, 27/1, 27/2, 28/1, 40/2, 41, 29/1, 17, 34, 18, 20, 19/1, 19/2, 33/1, 46, 24, 16/1, 49/1, 49/2, 176, 175/2, 177/1, 177/2, 177/4, 230, 229, 225, 224, 206/4, 226, 16/2, 207, 210, 209, 211/1, 211/2, 208/1, 205/4, 205/3, 205/5 obręb 0006- Kruków, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Miasta Żarów.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zostanie wydana po zasięgnięciu opinii i ewentualnym uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świdnicy.

Na podstawie art. 10 Kpa wszystkie strony postępowania są uprawnione do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się oraz wnieść uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 20, II piętro, codziennie w godzinach 730- 1530, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej na adres e-mail: www.um.zarow.pl

Na podstawie art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń wsi Kruków, Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publiczne, powoduje, że czynność doręczenia zawiadomienia, uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr XLIII/340/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbna, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr LIII/253/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.)

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w terminie do dnia 7 lutego 2014 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŻAROWA

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzanego na podstawie następującej uchwały Rady Miejskiej w Żarowie:

- Nr XLIII/340/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbna, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr LIII/253/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.)

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące w/w planów miejscowych w terminie do dnia 7 lutego 2014 r. na piśmie na adres: Burmistrz Żarowa, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów. Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 


  


strona główna  |  do góry  |