Wiadomości z miasta i gminy

    

 

               

ZAWIADOMIENIE 
Burmistrza Miasta Żarów 

Na podstawie z art. 35 § 1, § 5 i art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Burmistrz Miasta Żarów informuje, że wniosek z dnia 29.08.2018 r. złożony przez Pro-Tra Building Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu dróg wraz z infrastrukturą" na działce nr ewid. 363/2 w Żarowie nie może być załatwiony w terminie ustawowym z przyczyn niezależnych od organu.

Do chwili obecnej organy współdziałające nie uzgodniły warunków realizacji przedsiewzięcia.

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak: WOOŚ.4242.100.2018.AP z dnia 18 stycznia 2019 r. zwrócił się do Inwestora o uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu na środowisko określając jednocześnie termin zajęcia stanowiska do dnia 15 marca 2019 r.

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy Postanowieniem nr 7/19 z dnia 25 stycznia 2019 r. wydłużył termin załatwienia sprawy do dnia 25 lutego 2019 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla wymienionego wyżej przedsięwzięcia wydana zostanie po uzyskaniu opinii i uzgodnień organów wspołdziałających.

W związku z powyższym do czasu uzyskania uzgodnień i opinii organów wspołdziałających bieg terminów wydania decyzji ulega wstrzymaniu.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. 353 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28 kwietnia 2017 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję znak: NiGP.6220.19.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Zmiana koncesji polegająca na zmianie terminu ważności i poszerzeniu obszaru górniczego kopalni granodiorytu "Łażany II" (miejscowość Łażany, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie)

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 1500.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, na stronie internetowej www.um.zarow.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 353 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29 marca 2017 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję znak: NiGP.6220.20.2016 o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

"Budowa ekologicznej instalacji produkcji biogazu opartej na biomasie pochodzenia roślinnego i procesach przetwarzania biomasy rolniczej dla produkcji czystej energii wraz z zakładem ekologicznej produkcji nawozów" na działkach o nr 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988/1, 995/6, 995/7 obręb 0001 Żarów.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 1530 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, na stronie internetowej www.um.zarow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. 353 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 8 marca 2017 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję znak: NiGP.6220.16.2016 o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

"Budowa zbiorników wody o pojemności łącznej V=2000 m3 wraz z budynkiem technicznym na Górze Krukowskiej oraz infrastrukturą techniczną na terenie WSSE w Żarowie."

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 1530 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, na stronie internetowej www.um.zarow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 353 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 2 marca 2017 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję znak: NiGP.6220.17.2016 o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

"Punkt naprawy i konserwacji taboru kolejowego oraz rozbiórki elementów metalowych w postaci maszyn i konstrukcji stalowych" w Żarowie.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 1530 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, na stronie internetowej www.um.zarow.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam, że w dniu 29.12.2016 r., na wniosek Pana Marka Stokłosy działającego z pełnomocnictwa Inwestora: PLUTONE Sp. z o.o., ul. Wiosenna 14/2, 50-017 Wrocław
- Burmistrz Miasta Żarów wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.: "Budowa ekologicznej instalacji produkcji biogazu opartej na biomasie pochodzenia roślinnego i procesach przetwarzania biomasy rolniczej dla produkcji czystej energii wraz z zakładem ekologicznej produkcji nawozów" na działkach o nr 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988/1, 995/6, 995/7 obręb 0001 Żarów.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się oraz wnieść uwagi i wnioski w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pok. nr 20, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod w/w adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: s.niedzwiecka@um.zarow.pl w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że w trybie art. 64 ust.1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Żarów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Żarów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl 

ZAWIADOMIENIE
Burmistrza Miasta Żarów

W związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu znak SKO 4131/59/2016 z dnia 28.10.2016 r. (data wpływu do urzędu: 16.11.2016 r.) uchylającą zaskarżoną decyzję Burmistrza Miasta Żarowa znak: NiGP.6220.6.2016 z dnia 26 lipca 2016 r. odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: "Wprowadzenie w ograniczonym zakresie robót strzałowych i zmianie warunków wydobycia Kopalni Granitu "Pożarzysko" - w celu zmniejszenia strefy oddziaływania na środowisko w terenie górniczym określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego" na działkach o numerach ewidencyjnych: 81, 82, 83/2 i 83/4 obręb 0012 - Pożarzysko o łącznej powierzchni 19 754 ha, gmina Żarów, powiat świdnicki, zawiadamiam o przystąpieniu do ponownego rozpatrzeniu sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wprowadzenie w ograniczonym zakresie robót strzałowych i zmianie warunków wydobycia Kopalni Granitu "Pożarzysko" - w celu zmniejszenia strefy oddziaływania na środowisko w terenie górniczym określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego" na działkach o numerach ewidencyjnych: 81, 82, 83/2 i 83/4 obręb 0012- Pożarzysko o łącznej powierzchni 19 754 ha, gmina Żarów, powiat świdnicki.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się oraz wnieść uwagi i wnioski w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pok. nr 20, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30.

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam, że w dniu 01.12.2016 r., na wniosek Przedsiębiorstwa Handlu, Usług i Produkcji Różnej Lapis Sp. z o.o., Łażany ul. Wrocławska 41, 58-130 Żarów

Burmistrz Miasta Żarów wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.: Zmiana koncesji polegająca na zmianie terminu ważności i poszerzeniu obszaru górniczego kopalni graniodiorytu "Łażany II" (miejscowość Łażany, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie)

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się oraz wnieść uwagi i wnioski w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pok. nr 20, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod w/w adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: s.niedzwiecka@um.zarow.pl w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że w trybie art. 64 ust.1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Żarów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Żarów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam, że w dniu 10.11.2016 r., na wniosek Pana Wiesława Górniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dolnośląska Korporacja Wiesław Górniak

Burmistrz Miasta Żarów wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.: "Punkt naprawy i konserwacji taboru kolejowego oraz rozbiórki elementów metalowych w postaci maszyn i konstrukcji stalowych" w Żarowie na działkach o nr 257/4, 259/13, 259/14, 259/6.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się oraz wnieść uwagi i wnioski w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pok. nr 20, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod w/w adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: s.niedzwiecka@um.zarow.pl w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że w trybie art. 64 ust.1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Żarów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Żarów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl 

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam, że w dniu 19.10.2016 r., na wniosek Pana Józefa Felińskiego przedstawiciela Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Budex" - działającego z upoważnienia Inwestora - Gminy Żarów

Burmistrz Miasta Żarów wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.:"Budowa zbiorników wody o pojemności łącznej V=2000 m3 wraz z budynkiem technicznym na Górze Krukowskiej oraz infrastrukturą techniczną na terenie WSSE w Żarowie".

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się oraz wnieść uwagi i wnioski w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pok. nr 20, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod w/w adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: s.niedzwiecka@um.zarow.pl w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że w trybie art. 64 ust.1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Żarów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Żarów.

Niniejsze zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19 września 2016 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: NiGP.6220.11.2016 dla przedsięwzięcia pn.:

"Budowa wodociągu tranzytowego ze stacji uzdatniania wody w Kalnie do sieci wodociągowej w ulicy Słowiańskiej w Żarowie."

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 1530

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, wsi Kalno oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl 

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49 art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 23) w związku z art. 73 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.353) zawiadamiam, że w dniu 19.07.2016 r., na wniosek Pana Michała Felińskiego przedstawiciela Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Budex" - działającego z upoważnienia Inwestora - Gminy Żarów

Burmistrz Miasta Żarów wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.:

1. "Sieć wodociągowa w miejscowości Mrowiny, gmina Żarów"
2. "Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrowiny, gmina Żarów"
3. "Sieć wodociągowa od zbiornika wody w Mrowinach do sieci wodociągowej na terenie WSSE w Żarowie"
4. "Budowa zbiorników wody na Górze Krukowskiej o pojemności łącznej V=2026 m3 wraz z hydrofornią sieciową oraz infrastrukturą techniczną na terenie WSSE w Żarowie".

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się oraz wnieść uwagi i wnioski w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pok. nr 20, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod w/w adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: s.niedzwiecka@um.zarow.pl

Ponadto informuję, że w trybie art. 64 ust.1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Żarów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Żarów.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, wsi Mrowiny i Kruków oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49 art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 23) w związku z art. 73 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.353) zawiadamiam, że w dniu 30.06.2016 r., na wniosek Pana Michała Felińskiego przedstawiciela Przedsiebiorstwa Wielobranżowego "Budex" - działającego z upoważnienia Inwestora - Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żarowie, ul. Słowiańska 16

Burmistrz Miasta Żarów wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.:"Budowa wodociągu tranzytowego ze stacji uzdatniania wody w Kalnie do sieci wodociągowej w ulicy Słowiańskiej w Żarowie".

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się oraz wnieść uwagi
i wnioski w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pok. nr 20, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30,
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod w/w adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: s.niedzwiecka@um.zarow.pl 

Ponadto informuję, że w trybie art. 64 ust.1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Żarów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Żarów.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, wsi Kalno oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl 

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postepowania administarcyjnego

Na podstawie art. 49 art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 23) w związku z art. 73 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.353) zawiadamiam, że w dniu 18.05.2016 r., na wniosek Pana Michała Felińskiego przedstawiciela Przedsiebiorstwa Wielobranżowego "Budex" – działającego z upoważnienia Inwestora - Gminy Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

Burmistrz Miasta Żarów wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.:„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kalnie z przesyłem do Żarowa wraz z remontem istniejącej sieci wodociągowej w Kalnie”.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się oraz wnieść uwagi
i wnioski w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pok. nr 20, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30,
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod w/w adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: s.niedzwiecka@um.zarow.pl

Ponadto informuję, że w trybie art. 64 ust.1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Żarów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Żarów.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, wsi Kalno oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl 

 

Zawiadomienie
o ponownym przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) informuję, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięzięcia pn.: "Wprowadzenie w ograniczonym zakresie robót strzałowych i zmianie warunków wydobycia Kopalni Granitu "Pożarzysko" - w celu zmniejszenia strefy oddziaływania na środowisko w terenie górniczym określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego" na działkach o nr ewid. 81, 82, 83/2 i 83/4 obręb Pożarzysko, gm. Żarów, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie nie zostanie zakończone w terminie określonym w art. 35 K.p.a.

Sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 29 lipca 2016 r.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia - zaistniała potrzeba rozpatrzenia uwag, które wpłynęły do tutejszego urzędu w związku z zawiadomieniem znak: NiGP. 6220.6.2016 z dnia 20 kwietnia br.

 

ZAWIADOMIENIE
O ZAMIARZE WYDANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
W SPRAWIE ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ

Burmistrz Miasta Żarów zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla zadania pn.:
"Wprowadzenie w ograniczonym zakresie robót strzałowych i zmianie warunków wydobycia Kopalni Granitu "Pożarzysko"- w celu zmniejszenia strefy oddziaływania na środowisko w terenie górniczym określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego" na działkach o numerach ewidencyjnych: 81, 82, 83/2 i 83/4 obręb 0012- Pożarzysko o łącznej powierzchni 19 754 ha, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie

Inwestor:
Kopalnia Granitu Pożarzysko Sp. z o.o.,ul. Górna 1, 58-310 Szczawno Zdrój

W związku z powyższym, wypełniając dyspozycje wynikające z przepisów art.7, art.10 §1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.23)

zawiadamiam, że

strony tego postępowania mają prawo, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia do zapoznania się z aktami tej sprawy, celem wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Po upływie określonego wyżej terminu zostanie wydana decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie.
Akta sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2, pokój nr 20,II piętro w godz. 8oo - 15oo.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. 1235 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12 kwietnia 2016 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: NiGP.6220.4.2016 dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Mikoszowa - Przyłęgów".

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 1530

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, wsi Mikoszowa, wsi Przyłęgów oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl 

 

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49 art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 23) w związku z art. 73 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 16.02.2016 r., na wniosek Pana Mariusza Szyrnera Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "PROGRESS", ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka - działającego z upoważnienia Inwestora - Gminy Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

Burmistrz Miasta Żarów wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa (modernizacja) drogi Mikoszowa - Przyłęgów". Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach pasa drogowego istniejącej drogi gminnej relacji Mikoszowa - Przyłęgów na działce nr 216/1 obręb 0013 - Przyłęgów, działce nr 114 obręb 0010 - Mikoszowa oraz w granicach pasa drogowego drogi powiatowej 2881D działka nr 216/2 i 225/1 obręb Przyłęgów oraz drogi powiatowej 2934 D działka nr 38/3 obręb Mikoszowa, gm. Żarów, pow. świdnicki, woj. dolnośląskie.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się oraz wnieść uwagi
i wnioski w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie,
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pok. nr 20, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30,
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod w/w adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: s.niedzwiecka@um.zarow.pl 

Ponadto informuję, że w trybie art. 64 ust.1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Żarów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Żarów.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, wsi Mikoszowa, wsi Przyłęgów oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości ze w dniu 04 lutego 2016r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję nr 2/2016 znak: NiGP.6220.14.2015 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

"Rozbudowa i przebudowa magazynu wyrobów gotowych oraz portierni w Zakładzie Electrolux zlokalizowanym przy ul. Fabrycznej 4 w Żarowie na działkach o numerach ewidencyjnych: 912/2, 913/2, 914/2, 915, 916, 917/2, 918/2, 119/4, 920/1, 921/1, 922/1, 923/1, obręb 0001- Żarów" gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Inwestor: Electrolux Poland Sp. z o.o., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 1530 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Zawiadomienie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, na stronie internetowej www.um.zarow.pl

Spełniając wymogi ustawy informuję, iż od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

ZAWIADOMIENIE
Burmistrza Miasta Żarów

W związku z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Mikoszowa, gmina Żarów, istnieje możliwość składania wniosków w przedmiotowej sprawie. Teren przeznaczony do zmiany mpzp musi być zgodny z ustaleniami "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żarów"

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2016r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (wypis z ewidencji gruntów mapa i opis). Informacji w powyższej sprawie udziela Ryszard Rybak pok. nr 20, II piętro, tel. 74 858 04 09 wew. 361.

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE WYDANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
W SPRAWIE ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ

Burmistrz Miasta Żarów zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla zadania pn. "Wprowadzenie w ograniczonym zakresie robót strzałowych i zmianie warunków wydobycia Kopalni Granitu "Pożarzysko"- w celu zmniejszenia strefy oddziaływania na środowisko w terenie górniczym określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego" na działkach o numerach ewidencyjnych: 81, 82, 83/2 i 83/4 obręb 0012- Pożarzysko o łącznej powierzchni 19 754 ha, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie

Inwestor:
Kopalnia Granitu Pożarzysko Sp. z o.o.,ul. Górna 1, 58-310 Szczawno Zdrój

W związku z powyższym, wypełniając dyspozycje wynikające z przepisów art.7,art.10 §1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2016 poz.23) zawiadamiam, że
strony tego postępowania mają prawo, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia do zapoznania się z aktami tej sprawy, celem wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po upływie określonego wyżej terminu zostanie wydana decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie.

Akta sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2, pokój nr 20, II piętro w godz. 8.oo - 15.oo.

 

Z A W I A D O M I E N I E
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art.10 § 1,oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2013r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz.267 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.12.2015r., na wniosek Pani Adrianny Smoczyńskiej, ILP Sp. z o.o., ul. LG 2A, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce działającej z pełnomocnictwa Inwestora: ILP Sp. z o.o., ul. LG 2A, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce:

Burmistrz Miasta Żarów wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.:
"ILP MACHINING PLANT IN POLAND - budowa zakładu obróbki mechanicznej metali, zlokalizowanego przy ul. Strefowej w Żarowie na działce o numerze ewidencyjnym 969 obręb 0001- Żarów" gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się oraz wnieść uwagi i wnioski w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pok. nr 20, od poniedziałku do piątku w godz. 8.oo - 15.30, w terminie 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości (otrzymania zawiadomienia). Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod w/w adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: www.um.zarow.pl

Ponadto informuję, że w trybie art. 64 ust.1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.1235 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Żarów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Żarów.

 

Z A W I A D O M I E N I E

STRON POSTEPOWANIA O WYZNACZENIU PRZEZ REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU NOWEGO TERMINU W SPRAWIE UZGODNIENIA WARUNKÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013r., poz.267) Burmistrz Miasta Żarów zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 23 grudnia 2014r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak: WOOS.4242.116.2015.MS.4 z dnia 23.12.2015r. powiadomił tut. organ iż w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wprowadzeniu w ograniczonym zakresie robót strzałowych i zmianie warunków wydobycia Kopalni Granitu "Pożarzysko"- w celu zmniejszenia strefy oddziaływania na środowisko na terenie górniczym określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, RDOŚ we Wrocławiu, ze względu na konieczność oczekiwania na uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu na środowisko (o które wezwał Inwestora w piśmie z dnia 11 grudnia 2015r., znak: WOOŚ.4242.116.2015.MS.3), a także późniejszego przeanalizowania otrzymanych materiałów dowodowych, na zasadzie określonej w art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia, iż stanowisko RDOŚ zostanie wyrażone w możliwie najszybszym terminie, tj. do dnia 22 stycznia 2016r.

Zgodnie z art. 36 § 1 w związku z art. 35 § 1-5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013, poz. 267., z póź. zm.), informuję Strony postępowania, iż do czasu uzyskania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia od RDOŚ, bieg terminów wydania decyzji ulega wstrzymaniu.

Strony postępowania mogą zapoznać się z ww. pismem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów (II-piętro, pokój nr 20) tel.74 858 04 09 wew. 361 w godzinach 8oo -1530 od poniedziałku do piątku w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarowie www.um.zarow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2.

W związku z powyższym informuję, że decyzja środowiskowa zostanie wydana niezwłocznie po uzyskaniu ww. uzgodnienia.

 

Z A W I A D O M I E N I E
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art.10 § 1,oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2013r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz.267 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22.12.2015r. na wniosek Pana Józefa Maksymowicza Electrolux Poland Sp. z o.o., Oddział w Żarowie ul. Fabryczna 4, 58-130 Żarów działającego z pełnomocnictwa Inwestora : Electrolux Poland Sp. z o.o., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa z dnia 22.12.2015r., Burmistrz Miasta Żarów wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa magazynu wyrobów gotowych oraz portierni w Zakładzie Electrolux zlokalizowanym przy ul. Fabrycznej 4 w Żarowie na działkach o numerach ewidencyjnych: 912/2, 913/2, 914/2, 915, 916, 917/2, 918/2, 119/4, 920/1, 921/1, 922/1, 923/1, obręb 0001- Żarów" gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się oraz wnieść uwagi i wnioski w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pok. nr 20, od poniedziałku do piątku w godz. 8oo - 1530, w terminie 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości (otrzymania zawiadomienia). Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod w/w adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: www.um.zarow.pl.

Ponadto informuję, że w trybie art. 64 ust.1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.1235 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Żarów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu. Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Żarów.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17 grudnia 2015r. Burmistrz Miasta Żarów wydał postanowienie znak: NiGP.6220.69.2015 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

"KCP ALUMINIUM CASTING - Stage I and Stage II (odlewnia aluminium) na działkach o numerach ewidencyjnych: 1012, 1013, 1014, 1015 obręb 0001- Żarów", gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie",
Inwestor:

KCP Sp. z o.o., ul. Uczniowska 36, 58-306 Wałbrzych

Zawiadomienie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl .

Spełniając wymogi ustawy informuję, iż postanowienie jest ostateczne i od niniejszego postanowienia nie służy stronom zażalenie.

 

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE WYDANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
W SPRAWIE ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ

Burmistrz Miasta Żarów zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla zadania pn.: "KCP ALUMINIUM CASTING - Stage I and Stage II (odlewnia aluminium) na działkach o numerach ewidencyjnych: 1012, 1013, 1014, 1015 obręb 0001- Żarów", gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie",
Inwestor:

KCP Sp. z o.o., ul. Uczniowska 36,
58-306 Wałbrzych

W związku z powyższym, wypełniając dyspozycje wynikające z przepisów art.7, art.10 §1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz.267 ze zmianami) zawiadamiam, że strony tego postępowania mają prawo, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia do zapoznania się z aktami tej sprawy, celem wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po upływie określonego wyżej terminu zostanie wydana decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie. Akta sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2, pokój nr 20, II piętro w godz. 8.oo - 15.oo.

 

Z A W I A D O M I E N I E

STRON POSTĘPOWANIA O WYDANEJ OPINII REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013rr., poz.267) Burmistrz Miasta Żarów zawiadamia strony postępowania, iż w dniu 24 listopada 2015r., została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu opinia znak: WOOŚ.4240.707.2015.MSK.1 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym na środowisko przyrodnicze dla przedsięwzięcia pod nazwa: "KCP ALUMINIUM CASTING - Stage I and Stage II (odlewnia aluminium) na działkach o numerach ewidencyjnych: 1012, 1013, 1014, 1015 obręb 0001- Żarów", gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie",

Inwestor: KCP Sp. z o.o., ul. Uczniowska 36, 58-306 Wałbrzych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z ww. opinią w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów (II-pietro, pokój nr 20) tel.74 858 04 09 wew. 361 w godzinach 8oo -1530 od poniedziałku do piątku w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarowie www.um.zarow.pl  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2.

Ponadto zawiadamiam zgodnie z art. 36 k.pa., że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2013r., poz. 1235, z późn. zm.) nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust.1 ww. ustawy z uwagi na brak opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy.
W związku z powyższym informuję, że postanowienie zostanie wydane niezwłocznie po uzyskaniu ww. opinii.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 35 § 1, § 5 i art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.,- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) uprzejmie informuję, że wniosek z dnia 26.01.2015r., "Kopalnia Granitu Pożarzysko" Sp. z o.o., ul. Akacjowa 2, 58-310 Szczawno Zdrój, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wprowadzenie w ograniczonym zakresie robót strzałowych i zmianie warunków wydobycia Kopalni Granitu "Pożarzysko"- w celu zmniejszenia strefy oddziaływania na środowisko w terenie górniczym określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego" na działkach o numerach ewidencyjnych: 81, 82, 83/2 i 83/4 obręb 0012- Pożarzysko o łącznej powierzchni 19 754 ha, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie nie może być załatwiony w terminie ustawowym zgodnie z art. 35 i 36 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego z przyczyn niezależnych od organu a mianowicie do chwili obecnej Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie uzgodnił warunków realizacji przedsięwzięcia (pismo RDOŚ znak: WOOŚ.4242.116.2015.MS.1 z dnia 23.11.2015r., w którym zwrócił się do Inwestora o uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu na środowisko określając jednocześnie termin zajęcia stanowiska do dnia 23 grudnia 2015r.). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla wymienionego wyżej przedsięwzięcia wydana zostanie po uzyskaniu przedmiotowej opinii RDOŚ oraz po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko.

Kopią niniejszego zawiadomienia, na zasadzie określonej w art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013, poz. 267., z póź. zm.), informuję Strony postępowania, iż do czasu uzyskania powyższego uzgodnienia, bieg terminów wydania decyzji ulega wstrzymaniu.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10 listopada 2015r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję nr 6/2015 znak: NiGP.6220.66.2015 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Rozbudowa Centrum Szycia Tekstyliów Domowych FRANC TEXTIL Sp. o.o. "Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, 58-130 Żarów, ul. Przemysłowa 10 na działkach o numerach ewidencyjnych: 938/4, 892/1, 891/1 obręb 0001- Żarów", gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Inwestor: FRANC TEXTIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 58-130 Żarów

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 1530 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Zawiadomienie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, na stronie internetowej www.um.zarow.pl .

Spełniając wymogi ustawy informuję, iż od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art.10 § 1, oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2013r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. 2013 poz.267 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 03.11.2015r. na wniosek Pana Zbigniewa Lewickiego Prezesa Zarządu firmy LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Jana Długosza, 51-162 Wrocław działającego z pełnomocnictwa KCP Sp. z o.o., ul. Uczniowska 36, 58-306 Wałbrzych z dnia 29.10.2015r.,

Burmistrz Miasta Żarów wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.: KCP ALUMINIUM CASTING - Stage I and Stage II (odlewnia aluminium) na działkach o numerach ewidencyjnych: 1012, 1013, 1014, 1015 obręb 0001- Żarów", gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się oraz wnieść uwagi i wnioski w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pok. nr 20, od poniedziałku do piątku w godz. 8oo - 1530, w terminie 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości (otrzymania zawiadomienia). Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod w/w adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: www.um.zarow.pl.

Ponadto informuję, że w trybie art. 64 ust.1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.1235 z póź.zm.), Burmistrz Miasta Żarów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Żarów.

 

ZAWIADOMIENIE
O ZAMIARZE WYDANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
W SPRAWIE ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ

Burmistrz Miasta Żarów zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla zadania pn.: Rozbudowa Centrum Szycia Tekstyliów Domowych FRANC TEXTIL Sp. z o.o. "Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, 58-130 Żarów, ul. Przemysłowa 10 na działkach o numerach ewidencyjnych: 938/4, 892/1, 891/1 obręb 0001- Żarów", gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Inwestor:
FRANC TEXTIL Sp. z o.o.,ul. Przemysłowa 10, 58-130 Żarów

W związku z powyższym, wypełniając dyspozycje wynikające z przepisów art.7,art.10 §1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013 poz.267 ze zmianami)

zawiadamiam, że

strony tego postępowania mają prawo, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia do zapoznania się z aktami tej sprawy, celem wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Po upływie określonego wyżej terminu zostanie wydana decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie. Akta sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2, pokój nr 20, II piętro w godz. 8:oo - 15:oo.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.267 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1, art. 21 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz.1235 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wprowadzenie w ograniczonym zakresie robót strzałowych i zmianie warunków wydobycia Kopalni Granitu "Pożarzysko"- w celu zmniejszenia strefy oddziaływania na środowisko w terenie górniczym określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego" na działkach o numerach ewidencyjnych: 81, 82, 83/2 i 83/4 obręb 0012- Pożarzysko o łącznej powierzchni 19 754 ha, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie

po przedłożeniu przez Kopalnię Granitu Pożarzysko Sp. z o.o.,ul. Górna 1, 58-310 Szczawno Zdrój w dniu 16 października 2015r. "Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko"- w dniu 19 października 2015r., zostało wydane postanowienie znak: NiGP.6220.58.2015 w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie informuję, że w związku z art. 10 § 1 Kpa stronom przysługuje prawo czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu na każdym etapie tj., zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, a także składania uwag i wniosków.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się do wglądu w budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, pokój nr 20 IIp., od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:oo do 15:30.

Strony mają prawo składać swoje uwagi i wnioski. Mogą one być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, www.um.zarow.pl

Ogłoszenie uznaje się za dokonane po 14 dniach od dnia wywieszenia.

 

Z A W I A D O M I E N I E
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art.10 § 1,oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2013r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. 2013 poz.267 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2013r., poz.1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 23.09.2015r. na wniosek FRANC TEXTIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 58-130 Żarów

Burmistrz Miasta Żarów wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.: Rozbudowa Centrum Szycia Tekstyliów Domowych FRANC TEXTIL Sp. z o.o. "Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, 58-130 Żarów, ul. Przemysłowa 10 na działkach o numerach ewidencyjnych: 938/4, 892/1, 891/1 obręb 0001- Żarów", gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się oraz wnieść uwagi i wnioski w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pok. nr 20, od poniedziałku do piątku w godz. 8oo - 1530, w terminie 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości (otrzymania zawiadomienia). Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod w/w adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: www.um.zarow.pl.

Ponadto informuję, że w trybie art. 64 ust.1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2013r., poz.1235 z póź.zm.), Burmistrz Miasta Żarów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Żarów.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 Kpa (t.j. Dz. U. 2013 poz.267 z póź.zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 24 sierpnia 2015r. Burmistrz Miasta Żarów w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydał postanowienie znak: NiGP.6220.52.2015 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w związku z koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
"Wprowadzenie w ograniczonym zakresie robót strzałowych i zmianie warunków wydobycia Kopalni Granitu "Pożarzysko"- w celu zmniejszenia strefy oddziaływania na środowisko w terenie górniczym określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego" na działkach o numerach ewidencyjnych: 81, 82, 83/2 i 83/4 obręb 0012- Pożarzysko o łącznej powierzchni 19 754 ha, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie

Inwestor:
"Kopalnia Granitu Pożarzysko" Sp. z o.o., ul. Akacjowa 2, 58-310 Szczawno Zdrój.

Burmistrz Miasta Żarów wyda niezwłocznie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2 pok. nr 20 II p. tel. 74 558 04 09 wew. 361.

Zawiadomienie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl .

Spełniając wymogi ustawy informuję, iż na powyższe postanowienie nie służy stronie prawo wniesienia zażalenia.

 

 

ZAWIADOMIENIE
O ZAMIARZE WYDANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
W SPRAWIE ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ

Burmistrz Miasta Żarów zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla zadania pn.: "Ekologiczna bezodpadowa instalacja produkcji biogazu z surowców rolniczych (burak cukrowy, kukurydza i inne) dla produkcji czystej energii o mocy 2 MWe wraz z zakładem ekologicznej produkcji nawozów" na terenie WSSE-Podstrefa Żarów przy ul. Władysława Talowskiego na działkach nr : 996/3, 1062/2, 1063/2, 997/1, 997/2, 995/5, 995/6, 988/1 obręb 0001- Żarów o łącznej powierzchni 5,04 ha, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Inwestor: PLUTONE Sp. z o.o., ul. Wiosenna 14/2, 50-017 Wrocław

w związku z powyższym, wypełniając dyspozycje wynikające z przepisów art.7, art.10 §1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz.267 ze zmianami)
zawiadamiam, że 

Strony tego postępowania mają prawo, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia do zapoznania się z aktami tej sprawy, celem wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po upływie określonego wyżej terminu zostanie wydana decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie.
Akta sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2, pokój nr 20,II piętro w godz. 8.oo - 15.oo.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2013r., poz.1235 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 06 sierpnia 2015r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję nr 4/2015 znak: NiGP.6220.48.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
"Przebudowa budynku produkcyjnego Fabryki DAICEL SAFETY SYSTEMS EUROPE (DSSE)" zlokalizowanego na działkach nr : 875/1 obręb 0001- Żarów oraz 131/2, 134/1, 135/1, 136/1, 137/2, 138/2, 139/1, 360, 361, 362, 363/1, 364/1, 365/1, 433/4, 473/3, 480/1, 481/2 obręb 0011- Mrowiny gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

dla: DAICEL SAFETY SYSTEMS EUROPE Sp. z o.o., ul. Strefowa 6, 58-130 Żarów

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 1530 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Zawiadomienie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl .

Spełniając wymogi ustawy Kpa informuję, iż od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Miasta Żarów zawiadamia strony postępowania, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem WOOŚ.4242.32.2015.MSK.5 z dnia 17 lipca 2015r., uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn.: "Ekologiczna bezodpadowa instalacja produkcji biogazu z surowców rolniczych (burak cukrowy, kukurydza i inne) dla produkcji czystej energii o mocy 2 MWe wraz z zakładem ekologicznej produkcji nawozów" na terenie WSSE-Podstrefa Żarów przy ul. Władysława Talowskiego na działkach nr : 996/3, 1062/2, 1063/2, 997/1, 997/2, 995/5, 995/6, 988/1 obręb 0001- Żarów o łącznej powierzchni 5,04 ha, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
Inwestor:

PLUTONE Sp. z o.o., ul. Wiosenna 14/2, 50-017 Wrocław

w związku z powyższym, wypełniając dyspozycje wynikające z przepisów art.7, art.10 §1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013 poz.267 ze zmianami) zawiadamiam, że strony tego postępowania mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia (ogłoszenia) zapoznać się z jego treścią w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2 pok. nr 20, II piętro Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej w godzinach pracy urzędu. Jednocześnie informuję strony postępowania, iż na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r., poz.1235 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17 sierpnia 2015r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję nr 5/2015 znak: NiGP.6220.50.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
"Budowa ekologicznej bezodpadowej instalacji produkcji biogazu z surowców rolniczych (burak cukrowy, kukurydza i inne) dla produkcji czystej energii o mocy 2 MWe wraz z zakładem ekologicznej produkcji nawozów" na terenie WSSE-Podstrefa Żarów przy ul. Władysława Talowskiego na działkach nr: 996/3, 1062/2, 1063/2, 997/1, 997/2, 995/5, 995/6, 988/1 obręb 0001- Żarów o łącznej powierzchni 5,04 ha, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

dla: PLUTONE Sp. z o.o., ul. Wiosenna 14/2, 50-017 Wrocław

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 1530 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Zawiadomienie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl .

Spełniając wymogi ustawy Kpa informuję, iż od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

ZAWIADOMIENIE
O ZAMIARZE WYDANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
W SPRAWIE ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ

Burmistrz Miasta Żarów zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla zadania pn.: "Przebudowa budynku produkcyjnego Fabryki DAICEL SAFETY SYSTEMS EUROPE (DSSE)" zlokalizowanego na działkach nr : 875/1 obręb 0001- Żarów oraz 131/2, 134/1, 135/1, 136/1, 137/2, 138/2, 139/1, 360, 361, 362, 363/1, 364/1, 365/1, 433/4, 473/3, 480/1, 481/2 obręb 0011- Mrowiny gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Inwestor:
DAICEL SAFETY SYSTEMS EUROPE Sp. z o.o., ul. Strefowa 6, 58-130 Żarów.

W związku z powyższym, wypełniając dyspozycje wynikające z przepisów art.7,art.10 §1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013 poz.267 ze zmianami) zawiadamiam, że strony tego postępowania mają prawo, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia do zapoznania się z aktami tej sprawy, celem wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po upływie określonego wyżej terminu zostanie wydana decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie.
Akta sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2, pokój nr 20, II piętro w godz. 8.oo - 15.oo.

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r.,o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16 lipca 2015r. Burmistrz Miasta Żarów wydał postanowienie znak: NiGP.6220.42.2015 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

"Przebudowa budynku produkcyjnego Fabryki DAICEL SAFETY SYSTEMS EUROPE (DSSE)" działki nr : 875/1 obręb 0001- Żarów oraz 131/2, 134/1, 135/1, 136/1, 137/2, 138/2, 139/1, 360, 361, 362, 363/1, 364/1, 365/1, 433/4, 473/3, 480/1, 481/2 obręb 0011- Mrowiny gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie

Inwestor:
DAICEL SAFETY SYSTEMS EUROPE Sp. z o.o., ul. Strefowa 6, 58-130 Żarów.

Burmistrz Miasta Żarów wyda niezwłocznie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia. Zawiadomienie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl

Spełniając wymogi ustawy informuję, iż postanowienie jest ostateczne i od niniejszego postanowienia nie służy stronom zażalenie.

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 14 lipca 2015r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję nr 3/2015 znak: NiGP.6220.40.2015 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

"Budowa Wytwórni Pasz z Magazynem Zbożowym" na terenie WSSE-Podstrefa Żarów przy ul. Michała Kołodki na działkach nr: 993 i 1021 obręb 0001- Żarów gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 1530 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, na stronie internetowej www.um.zarow.pl

Spełniając wymogi ustawy informuję, iż od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

ZAWIADOMIENIE
O ZAMIARZE WYDANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
W SPRAWIE ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ

Burmistrz Miasta Żarów zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla zadania pn.: "Budowa Wytwórni Pasz z Magazynem Zbożowym" na terenie WSSE-Podstrefa Żarów przy ul. Michała Kołodki na działkach nr: 993 i 1021 obręb 0001- Żarów o łącznej powierzchni 2,1424 ha, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Inwestor:
King Chicken Feed Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 24, 58-100 Świdnica

W związku z powyższym, wypełniając dyspozycje wynikające z przepisów art.7,art.10 §1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013 poz.267 ze zmianami)
zawiadamiam, że strony tego postępowania mają prawo, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia do zapoznania się z aktami tej sprawy, celem wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po upływie określonego wyżej terminu zostanie wydana decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie.
Akta sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2, pokój nr 20, II piętro w godz. 8.oo - 15.oo.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r., poz.1235 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10 czerwca 2015r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję nr 2/2015 znak:NiGP.6220.33.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
"Budowa Zakładu Uboju i Przetwórstwa Drobiu" na terenie WSSE-Podstrefa Żarów przy ul. Władysława Talowskiego - Michała Kołodki na działkach nr: 990, 991, 992, 995/2, 995/3, 996/1obręb 0001- Żarów o łącznej powierzchni 3,9904 ha, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie, dla: King Chicken Food Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 24, 58-100 Świdnica

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 1530 w terminie do 14 dni od dnia podania powyższego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
Zawiadomienie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl

Spełniając wymogi ustawy Kpa informuję, iż od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 35 § 1, § 5 i art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.,- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) uprzejmie informuję, że wniosek z dnia 26.01.2015r., "Kopalnia Granitu Pożarzysko" Sp. z o.o., ul. Akacjowa 2, 58-310 Szczawno Zdrój, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wprowadzenie w ograniczonym zakresie robót strzałowych i zmianie warunków wydobycia Kopalni Granitu "Pożarzysko"- w celu zmniejszenia strefy oddziaływania na środowisko w terenie górniczym określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego" na działkach o numerach ewidencyjnych: 81, 82, 83/2 i 83/4 obręb 0012- Pożarzysko o łącznej powierzchni 19 754 ha, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie nie może być załatwiony w terminie ustawowym zgodnie z art. 35 i 36 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego z przyczyn niezależnych od organu a mianowicie do chwili obecnej Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie wyraził opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia (pismo RDOŚ znak: WOOŚ.4240.92.2015.MS.2 z dnia 03.27.2015r., w którym zwrócił się do Wnioskodawcy o weryfikację zagospodarowania terenu inwestycji). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla wymienionego wyżej przedsięwzięcia wydana zostanie po uzyskaniu przedmiotowej opinii RDOŚ i po ewentualnym przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko.

Kopią niniejszego zawiadomienia, na zasadzie określonej w art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2013, poz. 267., z póź. zm.), informuję Strony postępowania, iż do czasu uzyskania powyższych opinii i uzgodnień, bieg terminów wydania decyzji ulega wstrzymaniu.

 

Z A W I A D O M I E N I E
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art.10 § 1,oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2013r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz.267 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 73 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 08 kwietnia 2015r. King Chicken Food Sp. z o.o., z/s ul. Bystrzycka 24,58-100 Świdnica Burmistrz Miasta Żarów wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.: "Budowa Zakładu Uboju i Przetwórstwa Drobiu" na terenie WSSE-Podstrefa Żarów przy ul. Władysława Talowskiego - Michała Kołodki na działkach nr: 990, 991, 992, 995/2, 995/3, 996/1obręb 0001- Żarów o łącznej powierzchni 3,9904 ha, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się oraz wnieść uwagi i wnioski w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pok. nr 20, od poniedziałku do piątku w godz. 8oo - 1530, w terminie 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości (otrzymania zawiadomienia). Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod w/w adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: www.um.zarow.pl.

Ponadto informuję, że w trybie art. 64 ust.1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.1235 z póź.zm.), Burmistrz Miasta Żarów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Żarów.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz.267 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1, art. 21 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., nr 199, poz.1227 z późn. zm.)
zawiadamiam strony postępowania

że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Ekologiczna bezodpadowa instalacja produkcji biogazu z surowców rolniczych (burak cukrowy, kukurydza i inne) dla produkcji czystej energii o mocy 2 MWe wraz z zakładem ekologicznej produkcji nawozów" na terenie WSSE-Podstrefa Żarów przy ul. Władysława Talowskiego na działkach nr : 996/3, 1062/2, 1063/2, 997/1, 997/2, 995/5, 995/6, 988/1 obręb 0001- Żarów o łącznej powierzchni 5,04 ha, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie, po przedłożeniu przez Inwestora w dniu 01 kwietnia 2015r. "Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko"- w dniu 01 kwietnia 2015r., zostało wydane postanowienie znak: NiGP.6220.10.2015 w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie informuję, że w związku z art. 10 § 1 Kpa stronom przysługuje prawo czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu na każdym etapie tj., zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, a także składania uwag i wniosków.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się do wglądu w budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, pokój nr 20 IIp., od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.oo do 15.30.

Strony maja prawo składać swoje uwagi i wnioski. Mogą one być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, www.um.zarow.pl.

Ogłoszenie uznaje się za dokonane po 14 dniach od dnia wywieszenia.

 

Z A W I A D O M I E N I E
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art.10 § 1, oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2013r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz.267 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 73 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z 2008r., z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 26.01.2015r. "Kopalnia Granitu Pożarzysko" Sp. z o.o., ul. Akacjowa 2, 58-310 Szczawno Zdrój, Burmistrz Miasta Żarów wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.: "Wprowadzenie w ograniczonym zakresie robót strzałowych i zmianie warunków wydobycia Kopalni Granitu "Pożarzysko"- w celu zmniejszenia strefy oddziaływania na środowisko w terenie górniczym określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego" na działkach o numerach ewidencyjnych: 81, 82, 83/2 i 83/4 obręb 0012 - Pożarzysko o łącznej powierzchni 19 754 ha, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się oraz wnieść uwagi i wnioski w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pok. nr 20, od poniedziałku do piątku w godz. 8oo - 1530, w terminie 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości (otrzymania zawiadomienia). Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod w/w adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: www.um.zarow.pl

Ponadto informuję, że w trybie art. 64 ust.1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z póź.zm.), Burmistrz Miasta Żarów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Żarów.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust 3 i art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.,Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania , że na podstawie art.63 ust.1, art. 64 ust.1 oraz art. 78 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) § 3 ust. 1 pkt 45 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213, poz.1397 z 2010r., ze zm.) w dniu 15 stycznia 2014r. Burmistrz Miasta Żarów w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydał postanowienie znak: NiGP.6220.1.2015 stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w związku z koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Ekologiczna bezodpadowa instalacja produkcji biogazu z surowców rolniczych (burak cukrowy, kukurydza i inne) dla produkcji czystej energii o mocy 2 MWe wraz z zakładem ekologicznej produkcji nawozów" na terenie WSSE-Podstrefa Żarów przy ul. Władysława Talowskiego na działkach nr: 996/3, 1062/2, 1063/2, 997/1, 997/2, 995/5, 995/6, 988/1 obręb 0001- Żarów o łącznej powierzchni 5,04 ha, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Inwestor:

Plutone Sp. z o.o., ul. Wiosenna 14/2, 50-017 Wrocław.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, pok. nr 20 II p tel. 74 858 04 09 wew. 361.

Zawiadomienie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl .

Spełniając wymogi ustawy informuję, iż na powyższe postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Z A W I A D O M I E N I E
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art.10 § 1,oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2013r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. 2013 poz.267 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 73 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z 2008r., z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12.12.2014r. (data wpływu 15.12.2014r.) Plutone Sp. z o.o., ul. Wiosenna 14/2, 50-017 Wrocław Burmistrz Miasta Żarów wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.:

"Ekologiczna bezodpadowa instalacja produkcji biogazu z surowców rolniczych ( burak cukrowy, kukurydza i inne) dla produkcji czystej energii o mocy 2 MWe wraz z zakładem ekologicznej produkcji nawozów" na terenie WSSE-Podstrefa Żarów przy ul. Władysława Talowskiego na działkach nr: 996/3, 1062/2, 1063/2, 997/1, 997/2, 995/5, 995/6, 988/1 obręb 0001- Żarów o łącznej powierzchni 5,04 ha, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się oraz wnieść uwagi i wnioski w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pok. nr 20, od poniedziałku do piątku w godz. 8oo - 1530, w terminie 14 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości (otrzymania zawiadomienia). Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod w/w adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: www.um.zarow.pl.

Ponadto informuję, że w trybie art. 64 ust.1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z póź.zm.), Burmistrz Miasta Żarów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu raportu.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 w/w ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Żarów.

 

 

ZAWIADOMIENIE
Burmistrza Miasta Żarów

W związku z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Bożanów, gmina Żarów, istnieje możliwość składania wniosków w przedmiotowej sprawie.

Teren przeznaczony do zmiany mpzp musi być zgodny z ustaleniami "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żarów"

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2014r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Informacji w powyższej sprawie udziela Ryszard Rybak pok. nr 20, II piętro, tel. 74 858 04 09 wew. 361.

 

ZAWIADOMIENIE
O ZAMIARZE WYDANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
W SPRAWIE ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ

Burmistrz Miasta Żarów zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania pn.: "Wał Strzegomki - Kruków - budowa wału przeciwpowodziowego gmina Żarów".

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr : 35, 23, 25, 32/1, 45, 44, 40/1, 31/1, 27/1, 27/2, 28/1, 40/2, 41, 29/1, 17, 34, 18, 20, 19/1, 19/2, 33/1, 46, 24, 16/1, 49/1, 49/2, 176, 175/2, 177/1, 177/2, 177/4, 230, 229, 225, 224, 206/4, 226, 16/2, 207, 210, 209, 211/1, 211/2, 208/1, 205/4, 205/3, 205/5 obręb 0006- Kruków, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie, w związku z powyższym, wypełniając dyspozycje wynikające z przepisów art.7, art.10 §1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013 poz.267 ze zmianami) zawiadamiam, że strony tego postępowania mają prawo, w terminie 7 dni od daty otrzymania (ogłoszenia) niniejszego zawiadomienia do zapoznania się z aktami tej sprawy, celem wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po upływie określonego wyżej terminu zostanie wydana decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie. Akta sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2, pokój nr 20,II piętro w godz. 8oo - 15oo.

ZAWIADOMIENIE
Burmistrza Miasta Żarów

W związku z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów, istnieje możliwość składania wniosków w przedmiotowej sprawie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2014r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Informacji w powyższej sprawie udziela Ryszard Rybak pok. nr 20, II piętro, tel. 74 858 04 09 wew. 361.

 

 

ZAWIADOMIENIE
Burmistrza Miasta Żarów

W związku z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko, gmina Żarów, istnieje możliwość składania wniosków w przedmiotowej sprawie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2014r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Informacji w powyższej sprawie udziela Ryszard Rybak pok. nr 20, II piętro, tel. 74 858 04 09 wew. 361.

 

 

ZAWIADOMIENIE
O ZAMIARZE WYDANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
W SPRAWIE ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ

Burmistrz Miasta Żarów zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla zadania pn.: "Budowa stacji dystrybucji paliw płynnych i LPG zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 98/1 obręb 0007 Łażany przy ul. Wrocławskiej-Strefowej, gmina Żarów" w związku z powyższym, wypełniając dyspozycje wynikające z przepisów art.7,art.10 §1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013 poz.267 ze zmianami) 
zawiadamiam, że strony tego postępowania mają prawo, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia do zapoznania się z aktami tej sprawy, celem wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po upływie określonego wyżej terminu zostanie wydana decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie. Akta sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2, pokój nr 20, II piętro w godz. 8oo - 15oo.

 

 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 35 § 1 i art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.,- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) uprzejmie informuję, że wniosek z dnia 04.06.2014r., Pana Bolesława Walickiego, BOWA, ul. Jeżykowa 4/8, Zielona Góra , Pełnomocnika Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział w Świdnicy, ul. Polna Droga 1, 58-100 Świdnica, w sprawie wznowienia postępowania po złożeniu "Raportu o oddziaływaniu na środowisko" o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wał Strzegomki-Kruków - budowa wału przeciwpowodziowego gmina Żarów".

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr : 35, 23, 25, 32/1, 45, 44, 40/1, 31/1, 27/1, 27/2, 28/1, 40/2, 41, 29/1, 17, 34, 18, 20, 19/1, 19/2, 33/1, 46, 24, 16/1, 49/1, 49/2, 176, 175/2, 177/1, 177/2, 177/4, 230, 229, 225, 224, 206/4, 226, 16/2, 207, 210, 209, 211/1, 211/2, 208/1, 205/4, 205/3, 205/5 obręb 0006- Kruków, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie, nie może być załatwiony w terminie ustawowym zgodnie z art. 35 i 36 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego z przyczyn niezależnych od organu a mianowicie do chwili obecnej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy nie wyraził opinii jak również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie uzgodnił warunków realizacji dla wymienionego wyżej przedsięwzięcia (pismo RDOŚ znak: WOOS.4242.75.2014.ŁCK.1 z dnia 02.07.2014r., w którym wezwał do uzupełnienia "Raportu...."). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla wymienionego wyżej przedsięwzięcia wydana zostanie niezwłocznie po uzyskaniu przedmiotowej opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy oraz uzyskania uzgodnienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Kopią niniejszego zawiadomienia, na zasadzie określonej w art. 35 § 5 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2013, poz. 267., z póź. zm.), informuję Strony postępowania, iż do czasu uzyskania powyższych opinii i uzgodnień, bieg terminów wydania decyzji ulega wstrzymaniu.

 

 

ZAWIADOMIENIE
O ZAMIARZE WYDANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
W SPRAWIE ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ

Burmistrz Miasta Żarów zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla zadania pn.: "Termoizolacja Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy zlokalizowanej na działce nr 67/4 obręb 0001-Żarów przy ul. 1 Maja 2 w Żarowie"

W związku z powyższym, wypełniając dyspozycje wynikające z przepisów art.7,art.10 §1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013 poz.267 ze zmianami)
zawiadamiam, że strony tego postępowania mają prawo, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia do zapoznania się z aktami tej sprawy, celem wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po upływie określonego wyżej terminu zostanie wydana decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie. Akta sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2, pokój nr 20, II piętro w godz. 8oo - 15oo.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 15 kwietnia 2014r. Burmistrz Miasta Żarów wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
"Budowa bezdotykowej samoobsługowej myjni samochodowej czterostanowiskowej, kontenerowej 3+1 oraz baru gastronomicznego z zapleczem socjalnym w miejscowości Żarów przy ul. Armii Krajowej", do realizacji na działkach nr 208/3 i 208/4, obręb 0001- Żarów

Inwestor:
Pan Roman Zaleński firma KRYSZTAŁ, ul. Władysława Łokietka 12c/5, 58-130 Żarów.
Burmistrz Miasta Żarów wyda niezwłocznie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.

Zawiadomienie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl

Spełniając wymogi ustawy informuję, iż postanowienie jest ostateczne i od niniejszego postanowienia nie służy stronom zażalenie.

 

ZAWIADOMIENIE
O ZAMIARZE WYDANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
W SPRAWIE ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ

Burmistrz Miasta Żarów zawiadamia, że zakończone zostało postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla zadania pn.: "Budowa bezdotykowej samoobsługowej myjni samochodowej czterostanowiskowej, kontenerowej 3+1 oraz baru gastronomicznego z zapleczem socjalnym w miejscowości Żarów przy ul. Armii Krajowej", realizowanego na działkach nr 208/3 i 208/4, obręb 0001- Żarów.
W związku z powyższym, wypełniając dyspozycje wynikające z przepisów art.7,art.10 §1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz.267 ze zmianami)
zawiadamiam, że
strony tego postępowania mają prawo, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia do zapoznania się z aktami tej sprawy, celem wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po upływie określonego wyżej terminu zostanie wydana decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie. Akta sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2, pokój nr 20, II piętro w godz. 8oo - 15oo.

 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 35 § 1 i art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.,- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2013r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) uprzejmie informuję, że wniosek z dnia 23.01.2014r., złożony przez Pana Bolesława Walickiego "BOWA", ul. Jeżykowa 4/8, 65-304 Zielona Góra-pełnomocnika Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy, ul. Polna Droga 1, 58-100 Świdnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: "Wał Strzegomki-Kruków - budowa wału przeciwpowodziowego gmina Żarów" nie może być załatwiony w terminie ustawowym zgodnie z art. 35 i 36 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego z przyczyn niezależnych od organu a mianowicie do chwili obecnej, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy nie wydali opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wymienionego wyżej przedsięwzięcia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla wymienionego wyżej zamierzenia zostanie wydana niezwłocznie po uzyskaniu przedmiotowych opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy.

Kopią niniejszego zawiadomienia, na zasadzie określonej w art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2013r., poz.267 z póź.zm.), informuję Strony postępowania, iż do czasu uzyskania powyższej opinii, bieg terminów wydania decyzji ulega wstrzymaniu.

 


  


strona główna  |  do góry  |