Wiadomości z miasta i gminy

    

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

A A A

  

1. Cel programu

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Program ma zasięg ogólnokrajowy i jest adresowany do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.

2. Uczestnictwo w programie

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;

 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  b) szkole wyższej - do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, składanym przy składaniu wniosku

 3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
  Kartę przyznaje wójt ,burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód.

3. Karta

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

 2. w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie organu, który przyznał Kartę.

Wykaz zniżek wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronie www.rodzina.gov.pl.
Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 8 Urzędu Miejskiego w Żarowie, tel. 74 858 05 91 wew. 340 - p. Katarzyna Janik.

4.  Karta rodziny zmiany

Od 4 stycznia 2016 r. zostanie udostępniona obywatelom możliwość złożenia wniosku elektronicznego o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny za pośrednictwem modułu e-wnioski na Portalu Informacyjno-Usługowym Empa@tia dostępnym pod adresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Złożony za pośrednictwem PIU Em@tia wniosek będzie trafiał do skrzynki odbiorczej wskazanej przez obywatela jednostki znajdującej się w systemie teleinformatycznym SI KDR.

 

 DO POBRANIA:

Ustawa z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Oświadczenie rodzica o władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o pobieraniu nauki

oświadczenie pełnoletniego przebywającego w rodzinie zastępczej

  


  


strona główna  |  do góry  |