Wiadomości z miasta i gminy

    

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

A A A

  

1. Cel programu

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Program ma zasięg ogólnokrajowy i jest adresowany do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.

2. Uczestnictwo w programie

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1.    w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2.    w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej - do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, składanym przy składaniu wniosku

3.    bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kartę przyznaje wójt ,burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód.

3. Karta

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1.    w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2.    w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3.    w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4.    w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5.    w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6.    w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7.    w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie organu, który przyznał Kartę.

Wykaz zniżek wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronie www.rodzina.gov.pl.
Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 8 Urzędu Miejskiego w Żarowie, tel. 74 858 05 91 wew. 340 - p. Katarzyna Janik.

4. Karta – wniosek składany drogą elektroniczną

Od 4 stycznia 2016 r. został udostępniona obywatelom możliwość złożenia wniosku elektronicznego o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny za pośrednictwem modułu e-wnioski na Portalu Informacyjno-Usługowym Empa@tia dostępnym pod adresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0.

Złożony za pośrednictwem PIU Em@tia wniosek trafia do skrzynki odbiorczej wskazanej przez obywatela jednostki znajdującej się w systemie teleinformatycznym SI KDR.

Na stronie https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/ znajdują się wyczejrpujące informacje dotyczące wnioskowania o Kartę dużej Rodziny w formie elektronicznej.

 

5. Zmiana wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Od 1 sierpania 2017 r. weszło w życie część zapisów ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która została podpisana przez Prezydenta.
Zostało podpisane również rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

W ramach wprowadzanej zmiany ulega zmianie wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wprowadzone zostają wzory 3 nowych oświadczeń.


6. Zmiana wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, elektroniczna Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Nowe przepisy wprowadzają możliwość posiadania przez członków rodzin wielodzietnych elektronicznej Karty Dużej Rodziny, która będzie miała formę aplikacji na smartfony. Rodzice będą mogli posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonków. Aplikacja umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy. Funkcja geolokacji pozwoli na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji, a użytkownik aplikacji będzie mógł dodać partnerów KDR do listy "ulubionych". Aplikacja pozwoli także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż..

Podczas składania wniosku o przyznanie KDR (dla nowej rodziny lub dla nowego członka rodziny) w formie tradycyjnej warto również wnioskować o Kartę w formie elektronicznej, gdyż wiąże się to z bezpłatnym wydaniem Karty w dwóch formach.

Osoby, które posiadają tradycyjną Kartę Dużej Rodziny wydaną przed 1 stycznia 2018 r. mogą wnioskować o Kartę elektroniczną i są zwolnione z opłat (dotyczy wniosków o domówienie Karty w formie elektroniczny składanych do 31 grudnia 2019 r. ) 

Osoby które złożyły wniosek o Kartę po 1 stycznia 2018 r. i wnioskowały tylko o jedną formę Karty (tradycyjną lub elektroniczną), a następnie po odstepie czasowym wnioskują o wydanie Karty w drugiej formie muszą uiścić opłatę. Opłata zgodnie z przepisami wynosi 9,21 zł.

W związku z powyższymi zmianami został wprowadzony nowy wzór załącznika do wniosku:
- ZKDR-04 -Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.

W Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek- o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/  znajduje się plik zawierający objaśnienie do wniosku KDR, a także plik z instrukcją wypełniania załącznika do wniosku: ZKDR-04 

Zmiany zostały wprowadzone na PIU Emp@tia od 01.01.2018 r. dla elektronicznej ścieżki składania wniosków.

 

 DO POBRANIA:

Ustawa z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny (KDR)

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej (ZKDR01)

Oświadczenie o pozostaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotyczczasowym rodzinnym domu dziecka (ZKDR02)

Oświadczenie dotyczącego władzy rodzicielskiej (ZKDR03)

INFORMACJA O OSOBACH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY WYŚWIETLAĆ KARTĘ ELEKTRONICZNĄ NA SWOICH URZĄDZENIACH MOBILNYCH (ZKDR-04)

  


  


strona główna  |  do góry  |