Wiadomości z miasta i gminy

    

 

 

A A A

  

 

 

Umowa na budowę kanalizacji w Łażanach podpisana 
(10.02.2017)

Już niebawem rozpoczną się prace przy budowie kanalizacji w Łażanach. Wczoraj burmistrz Leszek Michalak podpisał umowę na realizację tego zadania z wykonawcą inwestycji Przedsiębiorstwem Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji z Legnicy. 

Pierwsze prace remontowe ruszą na wiosnę. - Z pierwszymi pracami ruszymy, jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe. Plac budowy będziemy mieć przekazany w zasadzie od zaraz. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 6,02 km sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach i podłączenie do systemu 636 mieszkańców. Dzięki temu ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Żarowie. Jednocześnie w ramach projektu przewidziana jest również budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem tłocznym oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Polnej i Szkolnej w Łażanach. Na 10 marca zaplanowaliśmy także spotkanie z mieszkańcami Łażan - wyjaśniał Lubomir Gliniecki prezes Przedsiębiorstwa Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji w Legnicy.

Umowę na ręce wykonawcy przedsięwzięcia przekazali burmistrz Leszek oraz radna Rady Miejskiej Maria Tomaszewska. - Ponad 600 mieszkańców naszej wsi będzie mogło włączyć się do kanalizacji. Od lat czekaliśmy na tę inwestycję. Jako radni nie mieliśmy żadnych wątpliwości, aby w budżecie gminy przeznaczyć i zabezpieczyć środki finansowe na budowę kanalizacji w Łażanach. Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, aby realizować na terenie naszej gminy zadania, które służą naszym mieszkańcom. Najważniejsze jest przecież, aby żyło się nam lepiej i bezpieczniej - mówiła radna Maria Tomaszewska.

Całkowity koszt inwestycji pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany" wyniesie 4 425 576,28 złotych, z czego 3 058 325,06 złotych stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Magdalena Pawlik

 

   

   

   

   

   

 


Cele przedsięwzięcia

Zasadniczym celem Projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żarów celem wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę w miejscowości Łażany ok. 6,02 km sieci kanalizacyjnej i podłączenie 636 RLM do oczyszczalni w Żarowie, zapewniającej podwyższone usuwanie biogenów. Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu: 636 RLM. W wyniku realizacji Projektu stopień skanalizowania aglomeracji Żarów wzroście o 3,72 p.p.

Cele szczegółowe Projektu to:

1) Cele jakościowe:

 • Ochrona wód podziemnych - ze względu na zmniejszenie ilości ładunków odprowadzających do wód powierzchniowych oraz odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków spełniającej wymogi Dyrektywy Rady 91/271/EWG.

 • Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych mieszkańców na terenie gminy i zmniejszenie ryzyka zachorowalności na choroby wynikające z zanieczyszczenia środowiska.

 • Poprawa standardu życia mieszkańców gminy, poprzez zmniejszenie uciążliwości związanych z odprowadzeniem ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do odbiorników na terenie aglomeracji i zmniejszenie uciążliwości związanych z użytkowaniem zbiorników bezodpływowych - likwidacja zbiorników bezodpływowych na terenie aglomeracji wpłynie na zmniejszenie ilości odorów, zmniejszenie natężenia ruchu poprzez eliminację z ruchu beczkowozów.

 • Poprawa warunków upraw roślinnych i zwiększenie ich przydatności do spożycia.

 • Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, mieszkaniowej, rekreacyjnej gminy Żarów.

 • Przyczynianie się do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego i jego ochrony.

 • Stworzenie podstaw do pobudzenia wzrostu gospodarczego.

2) Cele ilościowe

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

 • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przełączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu - 636 Mk

Wskaźniki produktu:

 • Długość wybudowanej, rozbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej - 6,02 km

W tym:

 • Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 6,02 km,

 • Długość sieci kanalizacji sanitarnej w województwie dolnośląskim - 6,02 km.

Projekt przyczyni się do realizacji polityki wspólnotowej dotyczącej równości szans m.in. poprzez wyrównanie szans mieszkańców, niezależnie od płci i niepełnosprawności, w dostępie do infrastruktury kanalizacyjnej, ponieważ warunki sanitarne wpływają bezpośrednio na komfort życia. Dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej przyczyni się do wyrównania warunków życia mieszkańców gminy Żarów.

Opis przedsięwzięcia:

W ramach projektu planowane jest wybudowanie łącznie 6,02 km sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym. Ścieki odprowadzone będą do oczyszczalni ścieków w Żarowie. Kanalizacja wybudowana będzie w Łażanach, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach trzech zadań:

Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami przewidzianej do realizacji w miejscowości Łażany

 • Kanalizacja grawitacyjna o średnicy Ø160: 1603,85 mb

 • Kanalizacja grawitacyjna o śśrednicach Ø200: 3512,9 mb

 • Rurociąg tłoczny PE o śśrednicy Ø63: 23,1 mb

Zadanie 2: Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Łażany wraz z kolektorem tłocznym

 • Kanalizacja grawitacyjna o średnicy Ø300: 5 mb

 • Rurociąg tłoczny PE o śśrednicy Ø90: 359,1 mb

Zadanie 3: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i Szkolnej w Łażanach,

Ul. Polna

 • Kanalizacja grawitacyjna o średnicy Ø160: 29,6 mb

 • Kanalizacja grawitacyjna o śśrednicy Ø200: 234,0 mb

Ul. Szkolna

 • Kanalizacja grawitacyjna o średnicy Ø160: 25,0 mb

 • Kanalizacja grawitacyjna o śśrednicy Ø200: 224,0 mb  


strona główna  |  do góry  |