Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Konkurs na stanowiska dyrektora SP Żarów i SP Imbramowice 
(02.03.2017)

A A A

  

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW
ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska:

  1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach , ul. Żarowska 45 Imbramowice, 58-130 Żarów

  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, ul. 1 Maja  2, 58-130 Żarów

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r.,  Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn..zm.)

 
2.  Oferta kandydata przystępującego do konkursu powinna zawierać:

a)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej  szkoły podstawowej;

b)     poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

c)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej -  w przypadku nauczyciela akademickiego albo
- stażu pracy, w tym staż pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

d)     oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c;

e)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych                  z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

f)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

g)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

h)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i)        oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm.);

j)        oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;

k)     oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela;

l)        oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie: karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

m)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379,
 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 poz. 1842, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

n)     oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora

3.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i odpowiednim dopiskiem
„Konkurs na stanowisko dyrektora …..”,
w terminie do 17 marca  2017 r., na adres:
URZĄD MIEJSKI W ŻAROWIE
ul. ZAMKOWA 2
58-130 ŻARÓW


4. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Miasta Żarów.
5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

Na zdjęciu Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Na zdjęciu Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach

 


  


strona główna  |  do góry  |