Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Spotkanie informacyjne na temat wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
(31.03.2017)

A A A

  

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne "Wysoka jakość usług społecznych - wsparcie rodziny i pieczy zastępczej oraz wykorzystanie usług aktywnej integracji", dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na projekty obejmujące:

  • usługi wsparcia systemu pieczy zastępczej w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej w ramach szkoleń/kursów itp. oraz możliwości podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi pieczy zastępczej jako element projektu (działanie 9.2.B)

  • usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej - (działanie 9.1.A, pierwszy typ operacji)

Przedstawione będą warunki wsparcia w ramach ww. działań oraz podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków. Dodatkowo będzie można uzyskać szczegółowe informacje i odpowiedzi na pytania dotyczące naboru aktualnego konkursu do działania 9.2.B.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli:

  • samorządów lokalnych i ich jednostek organizacyjnych (PCPR, OPS)

  • organizacje pozarządowe

  • podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

  • podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne

  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia 2017r. w Wałbrzychu w siedzibie Ratusza Miejskiego przy ul. Pl. Magistrackim 1 (II piętro sala 26(, w godzinach 10.00-13.00.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać droga elektroniczną na adres: pife.walbrzych@dolnyslask.pl  z podaniem imienia i nazwiska uczestnika lub telefonicznie 74 66 55 172 lub 173.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Sala, w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Informacje na temat spotkania dostępne są na stronie www.rpo.dolnyslask.pl 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału.

   


strona główna  |  do góry  |