Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Kampania informacyjna LGD "Szlakiem Granitu" 
(05.04.2017)

A A A

  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" (obejmujące gminy Dobromierz, Kostomłoty, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów) informuje, iż w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w przyjętej Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczyła do realizacji następujące cele ogólne i szczegółowe oraz przedsięwzięcia:

Cel ogólny: Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD "Szlakiem Granitu"

Cel szczegółowy: 1.1 Stworzenie na bazie walorów przyrodniczych i kulturowych ciekawej oferty dla turystów oraz możliwości spędzenia czasu wolnego przez mieszkańców

Przedsięwzięcie I. "Szlakiem Granitu" - turystycznie i rekreacyjnie
Cel szczegółowy: 1.2 Rozwój zróżnicowanej oferty miejsc pracy na obszarze i wzrost dochodu mieszkańców

Przedsięwzięcie II. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarze "Szlakiem Granitu"
Cel szczegółowy: 1.3. Rozwój rynku zbytu lokalnych produktów i usług, w tym wspieranie działalności klastra producentów granitu

Przedsięwzięcie III. "Smakiem Granitu" - markowe produkty i usługi obszaru

Cel ogólny: 2. Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe

Cel szczegółowy: 2.1. Rozwój oferty zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców obszaru oraz profesjonalizacja sektora organizacji pozarządowych
Przedsięwzięcie IV. Aktywna społeczność "Szlakiem Granitu"

Cel szczegółowy: 2.2. Prowadzenie działań zachęcających mieszkańców do poznania walorów przyrodniczych i kulturowych regionu
Przedsięwzięcie V: Na granitowym szlaku dziedzictwa i kultury

Szczegółowe informacje na temat wdrażania LSR, zasad przyznawania dofinansowania, rodzajach operacji, kryteriów oceny wniosków dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu", Udanin 86B, 55-340 Udanin oraz na stronie www.lgd-szlakiemgranitu.pl

Zapraszamy na konsultacje i doradztwo

Pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" udzielają bezpłatnych porad potencjalnym beneficjentom w siedzibie biura od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 bądź drogą elektroniczną: e-mail poczta@lgd-szlakiemgranitu.pl 

 

 


  


strona główna  |  do góry  |