Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Uwaga na zagrożenia pożarowe 
(06.04.2017)

A A A

  

Agencja Nieruchomości Rolnych OT we Wrocławiu Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Świdnicy przypomina, że w okresie wczesnowiosennym występuje duże prawdopodobieństwo zagrożenia pożarowego, szczególnie w odniesieniu do gruntów rolnych odłogowanych, łąk, pastwisk i nieużytków i kompleksów leśnych położonych w sąsiedztwie tych terenów.

W związku z powtarzającymi się corocznie przypadkami wiosennego wypalania traw przypominamy o obowiązku przestrzegania przepisów, które wyeliminują źródło zagrożeń:

› ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst ujednolicony: Dz. U. 2016, poz. 191 z późn. zm.), która w art. 3, ust. 1 stanowi, iż osoba fizyczna i prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu, obowiązana jest zabezpieczyć użytkowane środowisko, budynek lub teren m.in. przed zagrożeniem pożarowym, ponosząc odpowiedzialność za naruszenie przepisów pożarowych,

› ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 2134 z późn. zm.) a w szczególności art. 131, pkt. 12, które to przepisy stanowią, że wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk i szuwar jest zabronione i podlega karze aresztu lub grzywny

› ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 2100 z późn. zm.), a w szczególności art. 30, ust. 3, który zabrania podejmowania w lasach i na terenach śródleśnych jak również w odległości do 100 m od granicy lasu wszelkich działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru.

Zwracamy się z apelem o aktywne współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, podejmowane przez ochotnicze i zawodowe straże pożarne, organy samorządu terytorialnego i Lasy Państwowe.  


strona główna  |  do góry  |