Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Skorzystaj z dofinansowania na wymianę pieca 
(17.07.2017)

A A A

  

Do końca lipca mieszkańcy gminy Żarów mogą składać wnioski o dofinansowanie w formie częściowo umarzanej pożyczki na wymiany pieców węglowych na ogrzewanie olejowe, gazowe lub piece na biomasę i inne. Gmina Żarów przystąpiła do realizacji programu "Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

Celem programu jest poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania, głównie pyłów PM2,5 i PM10 na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i najemcy lokalu komunalnego. Dofinansowaniu podlegać będzie całkowita wymiana ogrzewania węglowego na ogrzewanie olejowe, gazowe, zasilone prądem elektrycznym oraz ogrzewanie przy pomocy kotłów na biomasę. Dotacja, która przyznawana jest w formie pożyczki jest udzielana wyłącznie na koszty niezbędne do realizacji: koszt przygotowania dokumentacji technicznej, demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą, zakupu i montażu nowego źródła ciepła, zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, przyłączy gazowych i energetycznych, zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni, zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa), koszt zbiornika na ciepłą wodę użytkową, zakupu i montażu wkładów kominowych, koszt wykonania odwiertów oraz wykonania opinii kominiarskich.

Ile dofinansowania można otrzymać?

Pożyczka może wynieść maksymalnie do 50 procent poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych:

  • dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł;

  • dla mieszkania w budynku wielorodzinnym - 7.000,00 zł;

  • w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań, jako iloczyn tej liczby i kwoty - 4.000,00 zł.

Pożyczki udzielone na realizację zadań objętych programem zostaną częściowo umarzane. Wniosek o umorzenie części pożyczki mieszkańcy mogą złożyć po terminowym zakończeniu zadania, udokumentowaniu osiągnięcia planowanych efektów rzeczowych i ekologicznych oraz po spłacie 50 % kapitału pożyczki.

Jakie warunki spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

Pożyczka udzielana jest na wniosek mieszkańców. Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości, poniesienie i udokumentowanie nakładów, wykonanie lub modernizacja instalacji grzewczej, wyrażenie zgody na umieszczenie adresu lokalu mieszkalnego we wszystkich publicznych zestawieniach i wykazach niezbędnych do realizacji programu.

Więcej informacji w tym temacie udziela Kamil Nieradka z Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Żarowie, pod nr tel. 74 858 05 91, wew. 375. Deklarację i wniosek można pobrać ze strony internetowej www.um.zarow.pl i złożyć w Biurze Obsługi Klienta w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2017r.


PLIK DO POBRANIA:


  


  


strona główna  |  do góry  |