Wiadomości z miasta i gminy

    

 

II Żarowskie Spotkanie Miłośników Motoryzacji
(02.08.2017)

A A A

  

Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Żarowska Izba Historyczna zapraszają na II Żarowskie Spotkanie Miłośników Motoryzacji. Impreza odbędzie się w niedzielę, 13 sierpnia na parkingu przy Targowisku Miejskim w Żarowie, w godzinach 14:00-19:00. 

W programie m.in. p rezentacja i wystawa plenerowa pojazdów, konkursy z nagrodami dla uczestników (Najgłośniejszy Wydech, Najładniejsza Felga, Najładniejszy Klasyk Spotkania, Show&Shine - pojazd który robi "największą robotę" - ogólny wygląd, silnik, wnętrze), konkurs w przeciąganiu liny dla uczestników, konkurs rzutu oponą na odległość z nagrodami, konkurs jazdy zręcznościowej z nagrodami, konkurs fotograficzny z nagrodami, pokaz ratowniczy Straży Pożarnej, gry i zabawy dla najmłodszych oraz in. atrakcje, wystawy firm branży motoryzacyjnej, stoisko gastronomiczne. II Żarowskie Spotkanie Miłośników Motoryzacji zakończy parada ulicami Żarowa o godz. 19:00.

Zapraszamy właścicieli pojazdów zabytkowych, kolekcjonerskich, unikalnych, specjalnych, sportowych, tuningowych i militarnych do przyjazdu i zaprezentowania swojej perełki motoryzacyjnej. Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie drogą mailową na adres: izbazarow@wp.pl (prosimy podać imię i nazwisko, miejscowość oraz podstawowe informacje dotyczące pojazdu lub foto). Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 sierpnia 2017 r., godz. 16:00. Impreza ma charakter zamknięty, dlatego udział w niej mogą wziąć wyłącznie pojazdy zgłoszone w wyznaczonym terminie i potwierdzeniu uczestnictwa otrzymanym z naszej strony. ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU !!!

 

Regulamin II Żarowskiego Spotkania Miłośników Motoryzacji
13 sierpnia 2017 r.
Parking przy Targowisku Miejskim w Żarowie

1. Wjazd na teren imprezy oznacza akceptacje poniższego regulaminu.

2. Organizatorem imprezy jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz działająca w jego strukturach Żarowska Izba Historyczna.

Termin i miejsce Spotkania: 13 sierpnia 2017 r, godz. 14:00-19:00. Parking i Targowisko Miejskie w Żarowie przy ul. Dworcowej. Impreza ma charakter zamknięty, co oznacza, że na jej teren mogą wjeżdżać tylko pojazdy uczestniczące w wydarzeniu. Udział i prezentacja pojazdu w II Żarowskim Spotkaniu Miłośników Motoryzacji są dobrowolne po wcześniejszym zgłoszeniu udziału do Organizatora (zgłoszenia mailowe na adres: izbazarow@wp.pl) i otrzymaniu potwierdzenia (zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 sierpnia 2017 r., godz. 16:00). Organizator nie pobiera opłaty wpisowej od uczestników oraz nie ponosi zwrotu kosztów związanych z ich udziałem w imprezie.

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania wydarzenia będą przebywały na terenie imprezy. Każda osoba przebywająca na terenie obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu imprezy. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania służb porządkowych.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nie przewidzianych.

6. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na imprezie pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania imprezy. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

7. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatora lub służby porządkowe.

8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu. Odpady żywności, opakowania należy wrzucać do specjalnych pojemników.

9. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt 4. niniejszego Regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników zlotu, jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania imprezy.

10. Na terenie imprezy obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz niebezpiecznych manewrów, "palenia gumy", "kręcenia silników do odcinki", itp.

11. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz puszczania głośnej muzyki z pojazdów.

12. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia lub w przypadku odmowy wręczenia kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych uczestników imprezy.

13. Organizator imprezy może odmówić wstępu na jej teren oraz przebywania na nim osobom.

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, naboje, środki lub substancje
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia<p>

Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

14. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie zlotu.

15. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.

16. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

17. Na terenie imprezy oraz przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.

18. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora imprezy.

19. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie imprezy mogą być obsługiwane tylko przez osoby upoważnione. Dostęp do tych urządzeń nie jest dozwolony.

20. Za szkody osób i rzeczy powstałe w trakcie imprezy Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

21. Za wszystkie szkody wyrządzone podczas imprezy odpowiada osoba, która je wyrządziła.

 
  


strona główna  |  do góry  |