Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Sesja Rady Miejskiej 
(25.08.2017)

A A A

  

Na czwartek, 31 sierpnia zaplanowana została ostatnia wakacyjna sesja Rady Miejskiej. Radni obradować będą w Gminnym Centrum Kultury i Sportu, przy ul. Piastowskiej 10A w Żarowie. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 14.00.

 

PORZĄDEK OBRAD
XLII sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 31 sierpnia 2017 roku, o godz. 14:00, 
w GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A.

 

 1. Otwarcie XLII sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok,
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  3) upoważnienia Burmistrza Miasta Żarów do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany" i akceptacji złożonych w nim planów taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf,
  4) przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żarów na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.",
  5) przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Żarów na lata 2017-2032",
  6) zmiany Uchwały Nr XXXIII/266/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 maja 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
  7) nadania nazwy ulicy we wsi Wierzbna.

 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

 5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 6. Przyjęcie protokołu Nr XLI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 03.08.2017r.

 7. Zakończenie obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

   


strona główna  |  do góry  |