Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Praca w UM na stanowisku ds. dróg 
(31.10.2017)

A A A

  

Burmistrz Miasta Żarów na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902) ogłasza konkurs na stanowisko ds. dróg w Urzędzie Miejskim w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

 4. wykształcenie wyższe lub średnie techniczne w specjalnościach; preferowane w specjalności inżynieryjnej branży drogowej; lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; lub w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; wydanymi zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

 5. znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego

 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku urzędniczym (praca w terenie).

II. Wymagania dodatkowe:

 1. nieposzlakowana opinia,

 2. minimum 1 rok stażu pracy może być wliczony staż w administracji,

 3. znajomość ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym,
  o finansach publicznych, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych,

 4. doświadczenie w administracji, przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycji lub remontów,

 5. predyspozycje osobowościowe: samodzielność, dokładność, rzetelność, odporność na stres, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

III. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

 1. Realizacja zadań wynikających z funkcji organu prowadzącego inwestycje i drogi, w tym m. in:

 • planowanie i wycena kosztów inwestycji i remontów;

 • wydawanie opinii, decyzji; w sprawie zajęcia pasa drogowego, zjazdów z dróg gminnych, infrastruktury technicznej w pasach drogowych oraz opłat z tym związanych;

 • przygotowanie SIWZ i umów;

 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych;

 • przygotowaniem realizacji zadań z zakresu remontów i inwestycji obiektów i dróg gminnych;

 • kontrola stanu technicznego dróg oraz oznakowania dróg;

 • rozliczanie kosztów realizacji zadań, w tym zadań dotowanych z funduszy UE i sporządzanie wniosków o płatność.

 1. Realizacja zadań obejmujących sprawy inwestycji i dróg, tj. m.in.:
  nadzorowanie pracowników interwencyjnych i prac społecznych, prowadzenie rejestru dróg i budowli inżynieryjnych, opiniowanie i wykonywanie docelowej i tymczasowej organizacji ruchu, opiniowanie w ramach ZUDP, współpraca z jednostkami gminy oraz innymi instytucjami.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca w siedzibie - Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów oraz w terenie,

 2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 3. kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami urzędu i innych instytucji.

 4. ograniczona możliwość poruszania się po budynku, referat na II piętrze (brak windy), brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd tylko do Biura Obsługi Klienta.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys/CV/ z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,

 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm),
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 17 listopada 2017 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: "Nabór na stanowisko ds. dróg". Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 


  


strona główna  |  do góry  |