Wiadomości z miasta i gminy

    

 

Ustalą wysokość podatków 
(17.11.2017)

A A A

  

Jednym z ważniejszych punktów zaplanowanej na czwartek, 23 listopada sesji Rady Miejskiej będzie ustalenie wysokości podatku od nieruchomości i od środków transportowych. Nie będą to jedyne projekty uchwał, które rozpatrzone zostaną podczas posiedzenia.

Sesja Rady Miejskiej zaplanowana została na 23 listopada o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 

PORZĄDEK OBRAD
XLV sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 23 listopada 2017 roku, o godz. 14:00, 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 1. I. Otwarcie XLV sesji i stwierdzenie kworum.
   

 2. Przedstawienie porządku obrad.
   

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok,
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  5) częstotliwości, terminu i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  6) współdziałania Gminy Żarów z jednostkami samorządu terytorialnego, Sygnatariuszami Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, przy opracowaniu aktualizacji "Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2020r.",
  7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. UNICEF w Imbramowicach,
  8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Anny Jenke w Mrowinach,
  9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Żarowie,
  10) rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,
  11) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żarów na lata 2018 - 2020,
  12) przyjęcia "Planu urządzeniowo - rolnego Gminy Żarów",
  13) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  14) przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów.
   

 4. Przedstawienie Protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Żarowie.
   

 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.
   

 6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
   

 7. Przyjęcie protokołu Nr XLIV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 12.10.2017r.
   

 8. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

 

 


  


strona główna  |  do góry  |