PROJEKT AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie

    

 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie
przy ul. 1 Maja

A A A

  

Projekt: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 Maja
Dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej nr 3 "Gospodarka niskoemisyjna"
Działania nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze mieszkaniowym
Poddziałania nr 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności
publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy dla beneficjentów
realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AW
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 1.240.002,86 zł
Kwota dofinansowania: 659.681,52 zł

Projekt dotyczy wykonania prac termomodernizacyjnych obiektu Szkoły Podstawowej w Żarowie, z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii. Zadanie realizowane będzie w miejscowości Żarów na terenie pow. świdnickiego, przy ul. 1 Maja 2 na działce nr 67/4 obręb Żarów.

W ramach zadania termomodernizacyjnego zostaną wykonane następujące prace:

 1. Modernizacja CO

 2. Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,7 W/m2K

 3. Modernizacja CWU (w tym: montaż powietrznej pompy ciepła)

 4. Ocieplenie stropodachu niskiego wełna mineralną granulowaną, o gr. 20 cm

 5. Ocieplenie stropodachu wysokiego wełna mineralna granulowaną, o gr. 20 cm

 6. Wymiana okien na nowe oraz montaż nawiewników higroskopowych

 7. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem.

Głównym celem, do którego osiągnięcia zmierza realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest wzrost efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie oraz w konsekwencji obniżenie poziomu niskiej emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki energetycznej obiektu.

Celami szczegółowymi osiągniętymi poprzez realizację przedmiotowego przedsięwzięcia będą:

 • zwiększenie efektywności energetycznej obiektu (w tym również poprzez wykorzystanie energii z odnawialnego źródła energii),

 • obniżenie kosztów energii generowanej przez obiekt,

 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, a tym samym ochrona środowiska,

 • podniesienie komfortu użytkowania obiektu, w tym:
  - poprawa warunków uczenia się uczniów,
  - poprawa warunków pracy nauczycieli.
  - wypełnienie norm prawnych (wspólnotowych, krajowych) w zakresie efektywności energetycznej.

Ponadto, poprzez zakładane rezultaty w zakresie uporządkowania gospodarki energetycznej w przedmiotowym obiekcie, projekt pozwoli wygenerować następujące długofalowe efekty
społeczno-gospodarcze w skali ogólnopolskiej (efekty niemierzalne):

 • obniżenie energochłonności sektora publicznego,

 • podniesienie efektywności energetycznej regionu,

 • przebudowa modelu produkcji i konsumpcji energii, w kierunku poprawy efektywności

 • energetycznej i surowcowej poprzez wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych,

 • trwała poprawa stanu czystości powietrza regionu, co wyeliminuje czynnik hamujący rozwój

 • społeczno-gospodarczy regionu w postaci zanieczyszczonego środowiska naturalnego,

 • wypełnienie przyjętych przez Polskę unijnych zobowiązań do redukcji emisji pyłów i gazów

 • cieplarnianych,

 • poprawa standardów świadczenia usług publicznych

Planowane efekty realizacji zadania:

 • powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji : 1701 m2

 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 1651000 KWh/rok

 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 189 Tony równoważnika CO2

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 2841 Gj/rok

 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 3,5 MWh/rok

  


Szkoła po termomodernizacji jak nowa 
(10.01.2018)

Bez wątpienia była to największa inwestycja oświatowa na terenie naszej gminy. Dziś budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie nie straszy już swoim wyglądem. Jeszcze w grudniu zakończyły się prace przy realizacji projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie". Obiekt został oficjalne odebrany w obecności pracowników Urzędu Miejskiego, inspektora nadzoru oraz przedstawicieli firmy wykonawczej SIBUD S.A. Inwestycja sfinansowana została ze środków własnych budżetu gminy oraz w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wartość zadania to kwota 1.240.002,86 złotych.

Zakres prac był bardzo duży. W ramach zadania docieplono ściany zewnętrzne, wymieniono wszystkie drzwi zewnętrzne, zamontowano powietrzną pompę ciepła, ocieplono stropodach, wymieniono okna i zamontowano nawiewniki higroskopowe. Prace rozpoczęły się w marcu 2017 roku. - Placówka szkolna przy ul. 1 Maja w Żarowie, dzięki termomodernizacji zyskała nowy wygląd. Jest to pierwszy tak kapitalny remont realizowany w tej szkole. Oprócz zadań, które były realizowane w ramach projektu Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Żarowie, wykonaliśmy jeszcze wiele innych inwestycji w żarowskiej placówce. Było to malowanie wraz z uzupełnieniem tynków wszystkich pomieszczeń szkolnych, modernizacja ciągów komunikacyjnych i strefy wejściowej, wykonanie balustrady metalowej przy wejściu do sali gimnastycznej, wentylacji pomieszczenia w piwnicy, złącz kontrolnych wraz z montażem skrzynek rewizyjnych, wymiana uszkodzonego podejścia odpływowego z rur żeliwnych oraz remont zejścia do kotłowni i okładzin schodów z płytek. Wymieniliśmy także kostkę przed wejściem do budynku oraz zadaszenie nad wejściem do kotłowni. Wykonaliśmy również dokumentację projektową dróg wewnętrznych i parkingów (zatoczki) przy szkole. Wszystkie te zadania zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy Żarów. Poniesiony koszt to ponad 200 tysięcy złotych - wyjaśnia burmistrz Leszek Michalak.

Projekt "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie", w ramach którego realizowana była inwestycja otrzymał 659.681,52 złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 1.240.002,86 złotych.
Na wiosnę przy Szkole Podstawowej w Żarowie rozpocznie się także budowa nowej siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla najmłodszych. Zagospodarowany zostanie również odpowiednio teren przy szkole, pojawią się nowe ławki, zrobi się estetyczniej i schludnie.

Magdalena Pawlik

 

   

   

   

 


Szkoła w Żarowie będzie jak nowa 
(13.12.2017)

Dobiegają końca prace remontowe budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie. Za kilka dni wyremontowany obiekt zostanie oficjalne odebrany w obecności pracowników Urzędu Miejskiego, inspektora nadzoru oraz przedstawicieli firmy wykonawczej SIBUD S.A. W tej chwili trwają ostatnie prace porządkowe, a budynek placówki zyskuje także nową elewację.

 Termomodernizacja budynku szkoły to największa inwestycja oświatowa, która realizowana jest w Żarowie. Inwestycja finansowana jest przez budżet gminy oraz w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wartość zadania to kwota 1.240.002,86 złotych. - Budynek Szkoły Podstawowej, gdzie w tej chwili trwają ostatnie prace przy termomodernizacji nie przypomina już zniszczonego. Dzięki gruntownemu remontowi zyskał nowy wygląd. W tej chwili trwają jeszcze prace przy wymianie zaworów termostatycznych oraz montaż pompy ciepła wewnątrz budynku. Wygląd zmienia również budynek od jego zewnętrznej części, gdzie pojawiła się już nowa elewacja. Za kilk dni uczestniczyć będziemy w pracach odbiorowych zrealizowanej inwestycji - mówi Piotr Neczaj z Referatu Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Zakres prac był bardzo duży. W ramach zadania docieplono ściany zewnętrzne, zmodernizowano centralne ogrzewanie, wymieniono drzwi zewnętrzne na nowe o współczynniku przenikania ciepła, zamontowano powietrzną pompę ciepła, ocieplono stropodach, wymieniono okna i zamontowano nawiewniki higroskopowe. Prace rozpoczęły się w marcu 2017 roku. - Placówka szkolna przy ul. 1 Maja w Żarowie, dzięki termomodernizacji zyska nowy wygląd. Jest to pierwszy tak kapitalny remont realizowany w tej szkole. Oprócz zadań, które były realizowane w ramach projektu Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Żarowie, wykonaliśmy jeszcze wiele innych inwestycji w żarowskiej placówce. Było to malowanie wraz z uzupełnieniem tynków wszystkich pomieszczeń szkolnych, modernizacja ciągów komunikacyjnych i strefy wejściowej, wykonanie balustrady metalowej przy wejściu do sali gimnastycznej, wentylacji pomieszczenia w piwnicy, złącz kontrolnych wraz z montażem skrzynek rewizyjnych, wymiana uszkodzonego podejścia odpływowego z rur żeliwnych oraz remont zejścia do kotłowni i okładzin schodów z płytek. Wykonaliśmy także dokumentację projektową dróg wewnętrznych i parkingów (zatoczki) przy szkole. Wszystkie te zadania zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy Żarów - wyjaśnia burmistrz Leszek Michalak.

Projekt "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie", w ramach którego realizowana jest inwestycja otrzymał 659.681,52 złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 1.240.002,86 złotych.

Magdalena Pawlik

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 

 


SP Żarów zmienia swój wygląd 
(04.07.2017)Prace remontowe przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie nabrały tempa. W tej chwili wymieniana jest cała stolarka okienna i drzwiowa, a remonty przeprowadzane są także w salach lekcyjnych. Zakończyła się również wymiana pokrycia dachowego. 

Teren szkoły to duży plac budowy, przy ścianach budynku rozstawione są rusztowania, a gabinety szkolne czekają na wymianę okien. Termomodernizacja budynku żarowskiej podstawówki jest już na półmetku. Do końcowego efektu trzeba jeszcze trochę poczekać, jednak z każdym dniem placówka będzie odzyskiwać utracony blask. - Rzeczywiście, prace, zważywszy na rozpoczęty okres wakacyjny, znacznie przyśpieszyły. Pracujemy teraz przy wymianie okien w całym budynku szkoły, dlatego da się zauważyć, że niektóre sale lekcyjne są ich pozbawione. Trwa także docieplenie fundamentów, dlatego już niebawem szkolny budynek pokryje się nową elewacją. Przy frontowej ścianie szkoły rozstawiono rusztowania i wymieniono kilka okien. Największe zmiany nie są jeszcze jednak tak widoczne dla mieszkańców- objęły one część budynku placówki od strony podwórka. Wymieniono tam już większość okien, a elewację pokryto warstwą styropianu do termomodernizacji - mówi Piotr Neczaj z Referatu Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Placówka szkolna przy ul. 1 Maja w Żarowie, dzięki termomodernizacji zyska nowy wygląd. Jest to pierwszy tak kapitalny remont realizowany w tej szkole. Prace nie zakończą się jednak 1 września, bowiem inwestycja została zaplanowana do końca października. W nowym roku szkolnym, do Szkoły Podstawowej przy ul. 1 Maja w Żarowie uczęszczać będą uczniowie trzecich i czwartych klas. Do ich dyspozycji będzie, jak wcześniej, nowoczesne boisko lekkoatletyczne, zmodernizowany plac zabaw, a wkrótce także siłownia zewnętrzna z urządzeniami dostosowanymi do potrzeb dzieci, jak i osób dorosłych. Pozostali uczniowie, począwszy od piątej klasy, zostaną ulokowani w placówce gimnazjum, przy ul. Piastowskiej w Żarowie.

Projekt "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie", w ramach którego realizowana jest inwestycja otrzymał 659.681,52 złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 1.240.002,86 złotych.

Magdalena Pawlik

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  

 


Trwa termomodernizacja budynku szkoły 
(17.05.2017)

Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie zmienia swój wizerunek. Choć do końcowego efektu pozostało jeszcze dużo pracy, dziś widać, jak bardzo jest to potrzebny remont. Dzięki termomodernizacji, która trwa w tej chwili w szkolnej placówce przy ul. 1 Maja szkoła zyska nowe okna, drzwi, wentylacje, a także elewację. 

Obecna jest brudna, zniszczona i nie jest dobrą wizytówką szkoły. - W tej chwili wykonujemy ocieplenia ścian fundamentowych obiektu. Rozpoczęliśmy także wymianę pokrycia dachowego. W kolejnym etapie przewidziane zostało wykończenie elewacji w zakresie wykonania tynku strukturalnego, który planujemy zrealizować w okresie wakacyjnym, kiedy dzieci opuszczą mury szkoły. Terminowo inwestycja powinna zakończyć się w listopadzie, ale mam nadzieję, że wszystkie prace zostaną zrealizowane znacznie szybciej - wyjaśnia Wiesław Hucaluk prezes zarządu firmy SIBUD z Wrocławia wykonawca inwestycji.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie to kolejna inwestycja, która realizowana jest przy współudziale środków finansowych z budżetu gminy Żarów i pozyskanych z Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wniosek przygotowany przez pracowników Referatu Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Żarowie uzyskał dofinansowanie w wysokości 659.681,52 złotych. To kolejne tak duże pozyskane dofinansowane, które spożytkowane zostanie na potrzebną inwestycję. - W ostatnim czasie Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej podpisuje umowy z gminami, które aplikowały o dodatkowe środki finansowe na realizację inwestycji. Wśród tych gmin jest także Żarów, który również otrzymał dofinansowania na wiele złożonych wniosków. Pozyskane pieniądze będą przeznaczone na remonty świetlic wiejskich, zakup nowego wozu strażackiego, termomodernizację szkoły w Żarowie, budowę kanalizacji, nowych ścieżek rowerowych, zintegrowanego centrum przesiadkowego i budynku żłobka. Oczywiście nie poprzestaniemy na tym, pracujemy nad kolejnymi projektami, które być może wkrótce również uzyskają dofinansowania. Zachęcamy naszych mieszkańców do śledzenia realizacji projektów za pośrednictwem gazety, naszej strony internetowej oraz oficjalnego profilu gminy Żarów na portalu Facebook - mówi Przemysław Sikora kierownik Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Projekt "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie", w ramach którego realizowana jest inwestycja otrzymał 659.681,52 złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 1.240.002,86 złotych.

Obejrzyj relację filmową w Kronice Filmowej Gminy Żarów.

 

 

Magdalena Pawlik

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 


Ruszyła termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie 
(26.04.2017)

Projekt: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 Maja
Dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej nr 3 "Gospodarka niskoemisyjna"
Działania nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze mieszkaniowym
Poddziałania nr 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności
publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy dla beneficjentów
realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AW
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 1.240.002,86 zł
Kwota dofinansowania: 659.681,52 zł

Rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie. W ramach prac remontowych, które zostaną tutaj przeprowadzone szkolna placówka zyska nowe okna, drzwi, wentylacje, a jej wizerunek zmieni także nowa elewacja. Pierwsze roboty właśnie się rozpoczęły i przyszkolny teren powoli zamienia się w plac budowy. Na znaczny postęp będziemy jednak musieli poczekać do sezonu letniego, kiedy dzieci opuszczą szkolne mury na wakacje. Wtedy też wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, a budynek pokryje się nową elewacją. - Pierwsze prace remontowe, które rozpoczęły się jeszcze w marcu polegały głównie na oczyszczeniu terenu. Pracownicy skuli także tynki, zerwali stary styropian i nałożyli opaskę betonową na ścianach fundamentowych. W tej chwili nakładana jest izolacja pionowa na ścianach i przyklejany nowy styropian. Pracujemy również przy wymianie niedrożnych rur kanalizacyjnych. W następnym etapie czeka nas wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, położenie nowych tynków, a na końcu budynek zyska nową elewację - wyjaśnia Piotr Neczaj z Referatu Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Termomodernizacja budynku szkoły w Żarowie to ważna i długo oczekiwana inwestycja. Szkoła posiada nowoczesne boisko lekkoatletyczne, plac zabaw, dobrze wyposażoną salę gimnastyczną, a w ostatnim czasie sale lekcyjne, sanitariaty, hol i przejścia komunikacyjne zostały gruntownie zmodernizowane. Teraz przyszedł czas na zmianę wyglądu budynku od jego zewnętrznej strony. - Termomodernizacja budynku szkoły z pewnością przyniesie efekt na wielu płaszczyznach. Od ekologii, poprzez oszczędności na kosztach ogrzewania, po estetykę budynku. Przypomnę tylko, że dzięki montażowi powietrznej pompy ciepła obniżone zostaną koszty energii generowanej przez obiekt. A w zamian będziemy mogli zakupić nowe pomoce dydaktyczne do szkoły, wyposażyć ją w nowoczesny sprzęt czy przeprowadzić kolejne inwestycje i remonty. Poprawią się również warunki nauki naszych uczniów i pracy wszystkich nauczycieli - mówi burmistrz Leszek Michalak.

Projekt "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie", w ramach którego realizowana jest inwestycja otrzymał 659.681,52 złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 1.240.002,86 złotych. To kolejny wniosek złożony przez gminę Żarów, który uzyskał tak duże dofinansowanie.

Magdalena Pawlik

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   


Umowa na termomodernizację szkoły podpisana 
(24.02.2017)

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie już niebawem zmieni swój wygląd. W ramach remontu szkoła zyska nowe okna, drzwi, wentylacje, a jej wizerunek zmieni także nowa elewacja. Burmistrz Leszek Michalak podpisał dziś w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej umowę na "Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 1 Maja w Żarowie". 

Pierwsze prace remontowe ruszą jeszcze w marcu. - Rozpoczynamy ważną inwestycję oświatową na terenie naszego miasta. Jeszcze w grudniu minionego roku otrzymaliśmy informację o przyznaniu naszej gminie środków finansowych na realizację tej inwestycji, dziś podpisaliśmy umowę na dofinansowanie, a już wkrótce mieszkańcy będą mogli zauważyć pierwsze zmiany. To ważne przedsięwzięcie dla uczniów, nauczycieli i rodziców, zważywszy na fakt, że od nowego roku szkolnego w budynku tej szkoły uczyć się będą uczniowie pierwszego etapu edukacyjnego - mówi burmistrz Leszek Michalak.

Rozstrzygnięty został już także przetarg na realizację tego zadania oraz wyłoniony wykonawca. - Jak tylko zostanie przekazany nam plac budowy, ruszamy z pierwszymi pracami modernizacyjnymi. W ich ramach planowane jest ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji powietrznej pompy ciepła. Zakończenie inwestycji zaplanowane zostało na koniec listopada - wyjaśnia Wiesław Hucaluk prezes zarządu firmy SIBUD z Wrocławia wykonawca inwestycji.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie kosztować będzie 1.245.575,99 zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie 662.646,43 zł

Nie będzie to jedyna inwestycja, która zaplanowana została na terenie żarowskiej podstawówki. - Termomodernizacja budynku szkoły to ważna i długo wyczekiwana inwestycja. Wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, nowa elewacja, montaż pompy cieplnej to wszystko elementy, które wpłyną na warunki nauki dzieci i warunki pracy nauczycieli oraz całego personelu szkoły. Dzięki temu zmniejszą się koszty utrzymania budynku, a w zamian będziemy mogli zrealizować więcej remontów czy zakupić kolejne nowe pomoce dydaktyczne. Jesteśmy w dobie nowej reformy oświatowej i właśnie w tym budynku będą uczyły się dzieci z klas I-III. To bezpieczny budynek, jego teren jest ogrodzony, znajduje się tutaj plac zabaw i boisko lekkoatletyczne, a niebawem będzie tutaj także siłownia zewnętrzna z urządzeniami dostosowanymi do potrzeb dzieci, jak i osób dorosłych - dopowiada radna Iwona Nieradka.

Magdalena Pawlik

 

Podpisanie umowy na "Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Żarowie"

   

   

   

   

   

   
 
   

 

Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji firmą 
SIBUD Spółka Akcyjna z Wrocławia

 
   
 
   
 
   
 
   

 

Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie
 

 


  


strona główna  |  do góry  |