Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Sesja Rady Miejskiej 
(02.03.2018)


  

Na najbliższy czwartek, 8 marca zaplanowano posiedzenie Rady Miejskiej. Radni obradować będą o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 

PORZĄDEK OBRAD
XLIX sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 8 marca 2018 roku, o godz. 14:00, 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 1. Otwarcie XLIX sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok,
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  3) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2018 roku",
  4) zmiany Uchwały Nr XLVI/336/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia,
  5) podziału Gminy Żarów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  6) podziału Gminy Żarów na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie za 2017 rok. 

 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

 6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 7. Przyjęcie protokołu Nr XLVIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 8 lutego 2018r.

 8. Zakończenie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

  


  


strona główna  |  do góry  |