Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Skorzystaj z dofinansowania na wymianę pieców 
(09.03.2018)


  

 


UCHWAŁY ANTYSMOGOWE

Z dniem 1 lipca 2018 r. na obszarze województwa dolnośląskiego weszły w życie przepisy uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r., które wprowadzają ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw tzw. uchwały antysmogowe:

 • uchwała nr XLI/1407/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. U. Woj. Doln. z 2017 r., poz. 5155)

 • uchwała nr XLI/1406/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. U. Woj. Doln z 2017 r., poz. 5154)

 • uchwała nr XLI/1405/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. U. Woj. Doln z 2017 r., poz. 5154)

Uchwały antysmogowe stanowią akty prawa miejscowego czyli są przepisami prawa ogólnie obowiązującymi na danym terenie, które dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i prawnych eksploatujących instalacje o mocy poniżej 1 MW.

Dla Gminy Żarów obowiązują ustalenia uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLI/1407/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Zgodnie z zapisami uchwały wszystkie instalacje grzewcze na paliwa stałe (piece, kotły, kominki, etc.) uruchomione po 1 lipca 2018 r. muszą spełniać wymogi ekoprojektu pod kątem emisji cząstek stałych (PM).

W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (tj. pieców i kominków) emisja pyłu nie może przekraczać granicznych wielkości:

 • 20 mg/m3 emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z zamknięta komorą spalania wykorzystujących pelet,

 • 40 mg/m3 emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z zamknięta komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek,

 • 50 mg/m3 emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z otwartą komorą spalania.

W przypadku kotłów emisja pyłu nie może przekraczać granicznych wielości:

 • 40 mg/m3 emisji pyłu (PM) dla kotłów z automatycznym podawaniem paliwa,

 • 60 mg/m3 emisji pyłu (PM) dla kotłów z ręcznym podawaniem paliwa.

Należy ponadto pamiętać, że Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym.

Więcej na stronie: https://irt.wroc.pl/strona-134-polityka_antysmogowa.html 

PLIK DO POBRANIA:

 


 

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli zmiany w budżecie gminy, zwiększając środki finansowe na dotację dla mieszkańców gminy Żarów, chcących wymienić swoje ogrzewanie na ekologiczne.

Mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji".

Na co będzie można przeznaczyć dotację?

Dotacja przeznaczona może zostać na likwidację starego źródła ciepła i montaż nowego przyjaznego środowisku:

 • kotły gazowe

 • kotły na olej lekki opałowy

 • piece zasilane prądem elektrycznym

 • kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)

 • kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) o wilgotności biomasy poniżej 20%

 • OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe służące zasileniu źródła.

Ile dofinansowania będzie można otrzymać?

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 25% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie gminy Żarów, w maksymalnej wysokości do:

 1. dla domu jednorodzinnego - 5.000,00 zł

 2. dla mieszkania w budynku wielorodzinnym - 3.500,00 zł

Kiedy ogłoszony zostanie nabór?

Kompletne wnioski (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym do wyczerpania puli środków przeznaczonych na program. Więcej informacji można uzyskać po nr tel. 74 8 580 591 wew. 375.


Do pobrania:

 1. Deklaracja

 2. Regulamin i uchwała Rady Miejskiej w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji celowej dla zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji"

 3. Wniosek o udzielenie dotacji


 

   

   

 


  


strona główna  |  do góry  |