Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Nabór na wolne stanowisko pracy: Ratownik Wodny 
(12.03.2018)


  

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu ogłasza nabór na stanowisko:

RATOWNIK WODNY - Basen w Żarowie

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • obywatelstwo polskie

 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wykształcenie – minimum średnie,

 • aktualne uprawnienia ratownika wodnego ;

 • dokumenty potwierdzające posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym;

 • aktualna legitymacja ratownika wodnego lub dokument potwierdzający przynależność
  w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa;

 • aktualne zaświadczenie o ukończonym kursie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu Ratownika KPP.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • dyspozycyjność (praca zmianowa);

 • uczciwość;

 • odpowiedzialność za realizowane zadania;

 • systematyczność i konsekwencja w działaniu;

 • komunikatywność;

 • sumienność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie hali basenowej, osób kąpiących się, korzystających z atrakcji wodnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem basenu GCKiS w Żarowie,

 2. pouczanie grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych zamierzających korzystać
  z basenu GCKiS w Żarowie o obowiązujących przepisach regulaminowych oraz
  o zasadach korzystania z atrakcji wodnych: sauny, zjeżdżalni itp.

 3. pilnowanie obowiązku korzystania przez grupy zorganizowane, jak również osoby indywidualne, z kąpieli pod natryskiem przed wejściem na halę basenową oraz obowiązku posiadania odpowiedniej odzieży (strój kąpielowy, czepek),

 4. przestrzeganie ogólnych zasad korzystania z basenu GCKiS w Żarowie określonych regulaminem oraz odrębnymi przepisami WOPR,

 5. stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,

 6. stałe obserwowanie całej przestrzeni hali basenowej,

 7. udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowe opatrzenie ran i urazów, w poważnych przypadkach wezwanie Pogotowia Ratunkowego,

 8. kontrola poprzez oględziny stanu urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia basenu pod względem bezpieczeństwa osób kąpiących się i korzystających z basenów,

 9. przestrzeganie porządku i dyscypliny na terenie basenu GCKiS w Żarowie, utrzymanie w należytym stanie technicznym powierzonego sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w punkcie medycznym i wykorzystywanie tego pomieszczenia wyłącznie do celów służbowych.

 10. bieżące prowadzenie dziennika pracy,

 11. stałe utrzymywanie sprawności fizycznej i podnoszenie własnych kwalifikacji,

 12. wykonywanie innych poleceń związanych z obsługą krytej pływalni, a mogących wystąpić w trakcie eksploatacji,

 13. posiadanie wymaganych uprawnień zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami (WOPR, UE, itp.).

OFERUJEMY:

 • stabilność zatrudnienia;

 • pełny wymiar czasu pracy – umowa o pracę;

 • zmianowy, elastyczny system pracy;

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV ze zdjęciem,

 2. list motywacyjny,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru znajdującego się w ogłoszeniu);

 4. kserokopie posiadanych świadectw pracy;

 5. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikację

 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o o ochronie danych osobowych;

 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (wg wzoru znajdującego się w ogłoszeniu);

 9. oświadczenie kandydata potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku (wg wzoru znajdującego się w ogłoszeniu);

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Termin: do 23.03.2018
Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub listownie do sekretariatu GCKiS w Żarowie
Miejsce składania dokumentów: Gminne Centrum Kultury i Sportu
58-130 Żarów ul. Piastowska 10 A

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane 
  (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu ).

 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.

 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GCKiS w Żarowie.

 • Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 8580753

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).


PLIKI DO POBRANIA:


  


  


strona główna  |  do góry  |