Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Sesja Rady Miejskiej 
(20.04.2018)


  

Na najbliższy piątek, 27 kwietnia zaplanowano posiedzenie Rady Miejskiej w Żarowie. Radni obradować będą o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 

PORZĄDEK OBRAD
LI sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 27 kwietnia 2018 roku, o godz. 14:30, 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 1. Otwarcie LI sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok,
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  3) zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. na lata 2017-2021,
  4) określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze, zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli w placówkach, dla których Gmina Żarów jest organem prowadzącym.

 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

 5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 6. Przyjęcie protokołu Nr L/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 12 kwietnia 2018r.

 7. Zakończenie obrad LI sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

  


  


strona główna  |  do góry  |