Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Stowarzyszenie LGD "Szlakiem Granitu" ogłasza nabory 
(28.05.2018)


  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" działające na terenie gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin, Żarów ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 1 123 708,00 PLN (280 927 Euro).

Zakres tematyczny naboru:

Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD "Szlakiem Granitu" oraz Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 4, 5, 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.)
Termin składania wniosków: 05.06.2018 r. - 21.06.2018 r. do godziny 13 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14).

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu", Udanin 86 B, 55-340 Udanin.

Pełna treść ogłoszenia: www.lgd-szlakiemgranitu.pl/nabory/nabory-2018/1060-zachowania-dziedzictwa-lokalnego-oraz-rozwoj -ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury-turystycznej-lub-rekreacyjnej-lub-kulturalnej  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" działające na terenie gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin i Żarów ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Limit dostępnych środków: 300 000 PLN (75 000 Euro)

Zakres tematyczny: Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe. - Aktywna społeczność "Szlakiem Granitu".
Tytuł projektu grantowego: "Aktywnie, lokalnie, wspólnie"

Zakres operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego
Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

  • Wykorzystanie świetlic i obiektów rekreacyjnych na rzecz aktywizacji społecznej i działalności organizacji pozarządowych;

  • Wspieranie projektów organizacji pozarządowych i samorządów na rzecz realizacji programów doradczych, edukacyjnych i aktywizacyjnych dla mieszkańców obszaru, szczególnie dla młodzieży oraz seniorów;

  • Realizacja działań podnoszących poziom kwalifikacji i wiedzy z zakresu aktywizacji społecznej, funkcjonowania organizacji pozarządowych, prawa etc. dla liderów lokalny, przedstawicieli samorządów, instytucji pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych;

  • Działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz dotyczące zwiększenia wykorzystania energii z OZE;

  • Animowanie powstania klastra/forum współpracy lokalnych organizacji pozarządowych;

Cele i wskaźniki, jakie muszą być osiągnięte w ramach realizacji grantu:

Cel ogólny 2. Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel szczegółowy 2.1. Rozwój oferty zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców obszaru oraz profesjonalizacja sektora organizacji pozarządowych.

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba mieszkańców, w tym przedstawicieli grup defaworyzowanych, która wzięła udział w działaniach aktywizacyjnych -400 osób

  • Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy wzięli udział w działaniach aktywizacyjnych - 50 szt.

Wskaźniki produktu:

  • Liczba działań aktywizacyjnych dla mieszkańców (w tym grup defaworyzowanych) - 7

  • Liczba działań aktywizacyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych - 3

Termin składania wniosków: od 30.05.2018 r. do dnia 14.06.2018r. do godziny 13
(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14).

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia LGD "Szlakiem Granitu", Udanin 86 B, 55-340 Udanin.
Pełna treść ogłoszenia:

http://www.lgd-szlakiemgranitu.pl/nabory/nabory-2018/1043-ogloszenie-o-naborze-wnioskow -na-powierzenie-grantu-nr-1-g-2018   


strona główna  |  do góry  |