Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Sesja absolutoryjna 
(15.06.2018)


  

Na najbliższy czwartek, 21 czerwca zaplanowana została sesja Rady Miejskiej, podczas której radni rozpatrywać będą m.in. projekt uchwały dotyczący udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Posiedzenie odbędzie się o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 

PORZĄDEK OBRAD
LIII sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 21 czerwca 2018 roku, o godz. 14:00, 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 1. Otwarcie LIII sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2017 rok.

 4. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Żarów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2017 rok.

 5. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Żarów.

 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2017 rok.

 7. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów za 2017 rok.

 8. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Żarów.

 9. Dyskusja.

 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2017 rok,
  2) udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
  3) emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  4) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok,
  5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  6) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Żarów
  7) zasad usytuowania na terenie gminy Żarów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  8) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Żarów.

 11. Analiza projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Żarów.

 12. Przedstawienie Protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Żarowie.

 13. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

 14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 15. Przyjęcie protokołu Nr LI/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 kwietnia 2018r.

 16. Przyjęcie protokołu Nr LII/2018 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 maja 2018r.

 17. Zakończenie obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

  


  


strona główna  |  do góry  |