Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Praca w UM Żarów na stanowisku ds. przeglądów technicznych i remontów 
(09.07.2018)


  

Burmistrz Miasta Żarów na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. "o pracownikach samorządowych" (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 902) ogłasza konkurs na stanowisko ds. przeglądów technicznych i remontów w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

 

I. Wymagania niezbędne kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych,

 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku urzędniczym (praca w terenie),

 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

 5. wykształcenie minimum średnie techniczne,

 6. znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego oraz pracy w internecie.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. minimum rok pracy na podobnym stanowisku,

 2. znajomość zagadnień z zakresu administrowania nieruchomościami,

 3. znajomość zagadnień z zakresu technicznego utrzymania nieruchomości,

 4. uprawnienia budowlane będą dodatkowym atutem,

 5. doświadczenie w zakresie administracji, przygotowania, realizacji i rozliczania remontów lokali i budynków będą dodatkowym atutem,

 6. dyspozycyjność,

 7. odpowiedzialność za wykonywaną pracę,

 8. wysoka kultura osobista,

 9. umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi,

 10. umiejętność pracy w zespole,

 11. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych, znajomość aktów prawnych związanych z zakresem wykonywania zadań.

III. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

 1. przeprowadzanie przeglądów technicznych budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych,

 2. dokonywanie oględzin związanych z interwencjami i zgłoszeniami lokatorów dotyczących uszkodzeń i awarii w budynkach i lokalach komunalnych,

 3. ocena stanu technicznego lokali mieszkalnych i użytkowych,

 4. określanie zakresu prac remontowych w związku z interwencjami i zgłoszeniami lokatorów,

 5. określanie zakresów finansowych zakwalifikowanych prac remontowych,

 6. wystawianie zleceń na prace remontowe,

 7. nadzór nad wykonaniem zleconych robót budowlanych,

 8. udział w komisjach robót budowlanych,

 9. sprawdzanie kosztorysów powykonawczych dotyczących wykonanych robót budowlanych,

 10. określanie potrzeb remontowych w budynkach i lokalach komunalnych oraz tworzenie rejestrów w tym zakresie,

 11. sporządzanie rocznych planów remontowych, 

 12. prowadzenie książek obiektu budowlanego dla budynków komunalnych i gromadzenie dokumentacji technicznej dotyczącej budynków i lokali komunalnych.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca w siedzibie - Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, oraz na terenie
  gminy,

 2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 3. kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami urzędu,

 4. ograniczona możliwość poruszania się po budynku, referat na II piętrze (brak windy), brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd tylko do Biura Obsługi Klienta. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys/CV/ z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,

 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku "o ochronie danych osobowych" (tj. Dz. U. z
  2016, poz. 922).

isemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 20 lipca 2018 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: "Nabór na stanowisko ds. przeglądów technicznych i remontów". Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 


  


strona główna  |  do góry  |