Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Sesja Rady Miejskiej 
(14.12.2018)


  

Na środę, 19 grudnia zaplanowano sesję Rady Miejskiej. Radni obradować będą o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 

PORZĄDEK OBRAD
III sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 19 grudnia 2018 roku, o godz. 14:00, 
w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 

 1. Otwarcie III sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok,
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  3) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żarów,
  4) uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w Gminie Żarów w zakresie dożywiania uczniów, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz. 1007),
  5) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 na terenie Gminy Żarów,
  6) podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
  7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wierzbna, gmina Żarów.

 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

 5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 6. Przyjęcie protokołu Nr II/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2018r.

 7. Zakończenie obrad III sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

  


  


strona główna  |  do góry  |