Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

 

Burmistrz Miasta Żarów wyjaśnia - procedurę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
(07.01.2019)


  

W związku z licznymi informacjami oraz komentarzami, które umieszczone zostały na profilu facebookowym dotyczącymi powstania w Żarowie wytwórni masy bitumicznej poniżej przedstawiamy, jak wygląda procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jaką w tej sprawie podjął Burmistrz Miasta Żarów:

Dnia 29 sierpnia 2018 r. firma Pro-Tra Building z siedzibą we Wrocławiu złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu dróg wraz z infrastrukturą" - na działce nr ewid. 363/2 w Żarowie.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Burmistrz Miasta Żarów zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Legnicy o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wszystkie organy opiniujące t.j.: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Legnicy - opinia znak: WR.ZZŚ.1.435.125.2018.EG z dnia 13 września 2018 r.; Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu - opinia z dnia 4 października 2018 r. znak: WOOŚ.4220.459.2018.AP.2 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy - postanowienie z dnia 19 października 2018 r. nr 159/18 znak: ZNS.620.18.2018.EK uznały, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia powinien spełniać wymagania art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081).

Działając zgodnie z art. 65 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Burmistrz Miasta Żarów postanowieniem znak: NiGP.6220.6.2018 z dnia 6 listopada 2018 roku, stwierdził konieczność opracowania raportu dla przedsięwzięcia w pełnym zakresie, zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko , ze szczególnym uwzględnieniem analizy oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej, w tym uciążliwości zapachowej.

W dniu 11 grudnia 2018 r. Inwestor przedłożył Raport o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Dnia 18 grudnia 2018 r. Raport został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu. Po uzyskaniu uzgodnień i opinii od organów współdziałających wszystkie dokumenty sprawy wraz z raportem zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym. Burmistrz Miasta Żarów, przed wydaniem decyzji wystąpi także o ekspertyzę niezależnego biegłego eksperta. Osoby zainteresowane będą miały 30 dni na wniesienie uwag.

Inwestorem przedmiotowego przedsięwzięcia jest Pro-Tra Building Sp. z o. o. Działka została kupiona w obrocie prywatnym. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 363/2 obręb 0001 Żarów, która jest własnością Inwestora. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie Nr X91/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 1 lipca 2015 r. poz. 2828) działka planowana pod inwestycję znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 23.P/U - zabudowa produkcyjno-usługowa. Powierzchnia działki wynosi 2,0466 ha. Obecnie nie ma już pojęcia funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych - działka znajduje się w obszarze strefy inwestycyjnej na terenie Żarowa.

 

 


  


strona główna  |  do góry  |