Wiadomości z miasta i gminy

A A A

    

 

Sesja Rady Miejskiej 
(10.01.2019)


  

Na najbliższą środę, 16 stycznia zaplanowano posiedzenie Rady Miejskiej. Radni obradować będą o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie. Dyskutować będą m.in. o wysokości oraz warunkach udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Żarów w prawo własności tych gruntów.

 

PORZĄDEK OBRAD
V sesji Rady Miejskiej w Żarowie
w dniu 16 stycznia 2019 roku, o godz. 15:00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 1. Otwarcie V sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2019 rok,
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  3) wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze darowizny działki nr 520/2 obręb Mrowiny,
  4) wysokości oraz warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Żarów w prawo własności tych gruntów,
  5) zmiany uchwały nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,
  6) nadania statutów sołectwom Gminy Żarów.

 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

 5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 6. Przyjęcie protokołu Nr III/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 grudnia 2018r.

 7. Przyjęcie protokołu Nr IV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 grudnia 2018r.

 8. Zakończenie obrad V sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

  


  


strona główna  |  do góry  |