NASZA GMINA

    

 

Położenie gminy

A A A

  

POŁOŻENIE GMINY ŻARÓW

Żarów jest gminą położoną na Przedgórzu Sudetów Środkowych, w południowej części województwa dolnośląskiego, na północno-wschodnim krańcu powiatu świdnickiego, w odległości około 11 km od Świdnicy, 35 km od Wałbrzycha i 50 km od Wrocławia.

Identyfikując bliżej jego lokalizację w oparciu o krainy geograficzne trzeba zaznaczyć, iż jest położony w mezoregionie Równiny Świdnickiej. Administracyjnie stanowi część powiatu ziemskiego świdnickiego, leżącego w strukturach Podregionu (NTS 3) jeleniogórsko-wałbrzyskiego (kwalifikuje to do różnych form wsparcia w ramach funduszy strukturalnych UE).

Obszar gminy obejmuje powierzchnię 87,98 km2 /101 pozycja na 169 gmin w regionie, 0,4% powierzchni województwa/, w tym samo miasto 6,15 km2

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego we Wrocławiu gminę zamieszkują aktualnie 12.630 osoby /50 lokata w rankingu wojewódzkim/, z których ok. 7.000 to mieszkańcy miasta Żarowa, stanowiącego jej administracyjne i gospodarcze centrum. Pozostali mieszkańcy żyją w 17 następujących sołectwach: Bożanów, Buków, Gołaszyce, Imbramowice, Kalno, Kruków, Łażany, Marcinowiczki, Mielęcin, Mikoszowa, Mrowiny, Pożarzysko, Przyłęgów, Pyszczyn, Siedlimowice, Wierzbna, Zastruże.

Teren gminy ma charakter równinny z niewielkimi wzniesieniami /Wzgórza Imbramowickie/, będącymi pozostałością starych formacji geologicznych, z których najwyższe - Góra Pyszczyńska, osiąga wysokość 275,6 m npm. W obniżeniach między wzgórzami znajdują się skały młodszej generacji, trzecio- i czwartorzędu. Istotnym elementem środowiska przyrodniczego są przepływające przez teren gminy 2 rzeki - Bystrzyca i Strzegomka (z dopływem Tarnawką). Płaskie dna dolinne wymienionych rzek ze względu na okresowe podmakanie zostały pocięte siecią rowów melioracyjnych.

 

KLIMAT
Wymienione wyżej warunki geograficzne wpływają korzystnie na klimat Żarowa, który charakteryzują takie parametry jak:

 • Średnia temperatura w roku 8 ° C,

 • Średnia temperatura stycznia 3°C,

 • Sezon zimowy 10-11 tygodni,

 • Okres wegetacyjny 220 dni,

 • Średnioroczny opad 630 mm,

 • Ilość dni słonecznych ponad 80.

Przedgórski, umiarkowanie wilgotny, łagodny klimat, z korzystna różą wiatrów to
okoliczność sprzyjające warunkom wegetacji roślin a tym samym rozwojowi rolnictwa.

 

BOGACTWO NATURALNE

Historycznie potwierdzone początki Żarowa sięgają początków XIV w ale samo miasto powstało w połowie XIX wieku. Dla jego rozwoju znaczenie miała budowa linii kolejowej Wrocław - Świebodzice oraz odkrycie w trakcie pozyskiwania żwiru (używanego do sypania nasypów) licznych i udokumentowanych złóż surowców mineralnych. Ich intensywna eksploatacja w II poł. XIX wieku i związana z tym budowa wielu zakładów przemysłowych, przyczyniły się do rozkwitu miasta i ukształtowania jego oblicza jako ośrodka intensywnej produkcji przetwórczej i przemysłowej. Są to następujące zasoby:

 • Największe w Polsce złoża kaolinu - pola "Antoni", "Żarów II", "Andrzej",

 • Surowce ogniotrwałe i ceramiczne,

 • Gliny ogniotrwałe (iły i kwarc) - rejon Siedlimowic i Pożarzyska,

 • Węgiel brunatny - rejon Krukowa i Zastruża,

 • Kamień budowlany i drogowy - okolice Łażan, Siedlimowic, Gołaszyc i Góry Pyszczyńskiej,

 • Kruszywa naturalne (piaski i żwiry) w dolinie rzeki Strzegomki.

Na terenie gminy znajdują się także bogate złoża wody pitnej - w postaci wód głębinowych w okolicach Wierzbnej o dobrych parametrach fizyko - chemicznych. Powyższe zasoby naturalne stanowić będą istotną przesłankę kształtowania jej perspektywicznego rozwoju. Kolejnym ważnym czynnikiem determinującym warunki i kierunki przekształceń jest sposób zagospodarowania przestrzeni. Poniżej zaprezentowany bilans wskazuje, iż w strukturze użytkowania dominują obszary rolniczego wykorzystania, stanowiące ok. 77% jej powierzchni.

Drugą co do wielkości pozycję stanowią lasy i łącznie jest to jak należy sądzić, korzystna sytuacja dla projektowania zrównoważonego rozwoju. Gmina posiada znaczące rezerwy terenów na wykorzystanie ich dla potrzeb funkcji osadniczej, gospodarczej, turystycznej czy komunalnej. Chociaż tylko niewielka ich część jest własnością komunalną to przez prowadzenie racjonalnej polityki zagospodarowania przestrzennego można wzmocnić szanse rozwojowe społeczności zgodne ze strategicznymi kierunkami przekształceń.

 


Wyświetl większą mapę

  


strona główna  |  do góry  |