Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Projekty unijne Uporządkowanie gospodarki ściekowej...

  Projekty unijne

Zielona strzałka w prawo
01-01-2018

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany

UE

OPIS PROJEKTU:

W wyniku realizacji całego projektu (wraz z rozszerzeniem) do oczyszczalni w Żarowie podłączonych zostanie łącznie 2 346 RLM w tym 1 498 Mk w ramach rozszerzenia projektu. Stopień skanalizowania aglomeracji Żarów wzrośnie o 13,33 p.p. i osiągnie 91,11%. W wyniku rozszerzenia projektu stopień skanalizowania wzrośnie o 8,51%.

Realizacja całego naszego projektu obejmuje 9 zadań inwestycyjnych, w tym:

Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami przewidzianej do realizacji w miejscowości Łażany
Zadanie 2. Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Łażany wraz z kolektorem tłocznym
Zadanie 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i szkolnej w Łażanach, dz. Nr 366
Zadanie 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mrowiny - Etap I
Zadanie 5: Budowa kanalizacji sanitarnej w Mrowinach - etap II
Zadanie 6: Budowa kanalizacji sanitarnej w Mrowinach - etap III
Zadanie 7: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańska w Żarowie
Zadanie 8: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie
Zadanie 9: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie

W ramach Projektu zaplanowano wybudowanie 27,46 km sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym.

Celem Projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żarów i wypełnienie wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez budowę ok. 27,46 km sieci kanalizacyjnej i podłączenie łącznie 2 346 RLM do oczyszczalni w Żarowie, zapewniającej podwyższone usuwanie biogenów. Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu: 2346 RLM. W wyniku realizacji Projektu stopień skanalizowania aglomeracji Żarów wzrośnie o 13,33 p.p.

CELE ILOŚCIOWE

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

 • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu - 2 346 Mk.

Wskaźnik produktu:

 • Długość wybudowanej, rozbudowane lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej - 27,46 km
  - Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 27,46 km
  - Długość sieci kanalizacji sanitarnej w województwie dolnośląskim - 27,46 km

CELE JAKOŚCIOWE:

 • ochrona wód podziemnych,
 • poprawy warunków higieniczno-sanitarnych mieszkańców i zmniejszenie ryzyka zachorowalności na choroby wynikające z zanieczyszczenia środowiska,
 • poprawa standardu życia mieszkańców poprzez zmniejszenie uciążliwości związanych z odprowadzaniem ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do odbiorników i uciążliwości związanych z użytkowaniem zbiorników bezodpływowych,
 • poprawa warunków upraw roślinnych i zwiększenie ich przydatności do spożycia,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, mieszkaniowej, rekreacyjnej gminy Żarów
 • stworzenie podstaw do pobudzenia wzrostu gospodarczego.