Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Bezpieczeństwo i Zdrowie Koronawirus Gmina Żarów zapewni dowóz na...

  Koronawirus

#SzczepimySię Koronawirus SARS-COV-2
15-01-2021

Gmina Żarów zapewni dowóz na szczepienia osobom mającym trudności w poruszaniu się

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, gmina Żarów zapewni transport osobom niepełnosprawnym oraz seniorom, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.

O 15 stycznia 2021r. uruchomiono specjalną infolinię pod nr tel. 603 740 464 i 74 30 67 367 dla osób zainteresowanych skorzystaniem z bezpłatnego transportu do punktu szczepień. Infolinia dedykowana jest seniorom i osobom niepełnosprawnym o ograniczonej mobilności.
Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Obsługuje ją pracownik Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Na terenie gminy Żarów punkt szczepień zorganizowano w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Medicus” przy ul. Armii Krajowej 56.

Z bezpłatnego dowozu do punktu szczepień mogą skorzystać jedynie osoby, które:


  • są niepełnosprawne, tj. posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;

Klauzula informacyjna dla osób objętych akcją dowozu do punktów szczepień

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
  • Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bezp.info@gmail.com i numeru tel. 513 644 118.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji przewozu do punktu szczepień przeciwko COVID-19.
  • Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, m.in. podmiotom zapewniającym dowóz osób do punktu szczepień
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, w niektórych przypadkach również prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także możliwość usunięcia danych. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  • Podstawą prawną uprawniającą do zbierania danych osobowych jest decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-RM.6310.25.2021.MB(74) z dnia 14 stycznia 2021 r., działającego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).