Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Polityka Prywatności - Klauzula...

Polityka Prywatności - Klauzula informacyjna RODO

 

Polityka prywatności serwisu internetowego www.um.zarow.pl
 
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 
Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Miejski w Żarowie, woj. dolnośląskie, powiat świdnicki, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
 
Podmiotem przetwarzającym dane osobowe osób kontaktujących się z Urzędem Miejskim w Żarowie przez formularz kontaktowy jest SULIMO Software Piotr Osipa i Wspólnicy Spółka Jawna, Al. Józefa Piłsudskiego 13/1100, 20-011 Lublin, Polska NIP: 712 32 72 283, REGON: 061427811
 
Inspektorem Ochrony Danych jest osoba wyznaczona przez Burmistrza nadzorująca przestrzeganie stosowania właściwych środków zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych oraz przepisów RODO i innych obowiązujących w dziedzinie ochrony danych osobowych; można się z nim skontaktować: telefonicznie  746037356 oraz mailowo informatyk@um.zarow.pl.
 
 
 
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie Usługobiorcy podczas odwiedzania różnych stron w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 
 
§2 

 

 

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 
§3
 
CEL, ZAKRES I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
 
 
Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów:
 • kontaktowania się z Klientem,

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

 • w przypadku kontaktu z klientem: imię i nazwisko, nazwa, numer telefonu, adres e-mail,

Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 • informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 
Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są przez czas obowiązywania zgody na przetwarzanie danych Usługobiorcy.
 
§4
 
PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
 
 
Korzystanie z formularza kontaktowego, wiąże się z koniecznością podania danych osobowych, i jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę przy wykorzystaniu serwisu.
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Usługobiorcy, którego dane dotyczą.
 
Usługobiorcy przysługuje prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktowania się przy pomocy formularza kontaktowego.
 
§5
 
PRAWA USŁUGOBIORCY
 
 
Usługobiorcy, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do:
 
 • dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą zgodnie z art. 15 RODO,
 • sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 • sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO,
 • niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu zgodnie z art. 22 RODO,
 • zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych jej dotyczących zgodnie z art. 34 RODO,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych zgodnie z art. 77 RODO.
 
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: informatyk@um.zarow.pl.
 
§6
 
PLIKI "COOKIES"
 
 
W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.um.zarow.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.
 
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.um.zarow.pl
 
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 
 • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
 
Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 
Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia z korzystania z niektórych usług w ramach  serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.um.zarow.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 
§7
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 
Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.