Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Deklaracja dostępności

 

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.um.zarow.pl

Urząd Miejski w Żarowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Urzędu Miejskiego w Żarowie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-08-04.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Cześć aktualności sprzed kwietnia 2021 zawiera skanowane dokumenty bez odpowiedników tekstowych.

Niektóre galerię i zdjęcia w aktualnościach nie posiadają tytułów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek Buchowski, l.buchowski@um.zarow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 746037307. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków: Dostępne wejście zapewniające dostęp osób niepełnosprawnych do Biura Obsługi Klienta.

Dostosowanie korytarzy: Nieprzystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów: Nieprzystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie wind: Brak wind w budynku.

Dostępność pochylni: Dostępna pochylnia zapewniająca wejście do Biura Obsługi Klienta.

Dostępność platform: Brak dostępności platform.

Dostępność informacji głosowych: Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych: Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów: Dostępny jest parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym: Po całym budynku można poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego: Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Utrudnienia: Brak systemu przywołwawczego w toaletach Brak oznaczeń w brajlu na tablicach.