Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

 
Zgodnie z Uchwałą Nr Nr XLII/203/2009 Rady Miejskiejw Żarowie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli osobami uprawnionymi do pomocy są nauczyciele oraz nauczyciele emeryci i renciści, którzy korzystają ze świadczeń ubezpieczenia społecznego, w przypadku:
 
 • długotrwałej choroby,a także wypadków powodujących poważny uszczerbek na zdrowiu,
 • prowadzenia specjalistycznej kuracji zdrowotnej w miejscowość oddalonej od ich miejsca mieszkania z powodu braku na terenie gminy odpowiedniej placówki służby zdrowia.
 
Pomoc zdrowotna przyznawana jest w formie jednorazowej zapomogi pieniężnej na dofinansowanie:
 • kosztów leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego, sanatoryjnego i o podobnym charakterze
 • zakupu leków,
 • zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, aparatów słuchowych, okularów, wózków inwalidzkich itp.
 • zapewnienia dodatkowej opieki zdrowotnej (opiekunki, pielęgniarki),
 • zapewnienia zleconej przez lekarza specjalnej diety,
 • innych form leczenia wskazanych przez lekarza.
 
Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, który rozpatrywany jest cztery razy w ciągu roku: marzec, czerwiec, wrzesień, listopad. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty potwierdzające dane w nim zawarte (opinie lekarzy, imienne rachunki/faktury itp.)
 
Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz dokumenty potwierdzające stan zdrowia, które należy złożyć w zamkniętej kopercie.
 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do weryfikacji wniosku, na podstawie art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r., poz. 967 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
 
Administratorem danych osobowych rodzica/ opiekuna prawnego oraz danych osobowych dziecka jest Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Piotr Chałaszczyk (chronimyinformacje Anna Sworakowska ul. Królewiecka 37/8, 54-117 Wrocław, tel. 513 644 118  e-mail: bezp.info@gmail.com. ). 
 
W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje wnioskodawcy:
 
 • prawo do dostępu do swoich danych, na podstawie art 15 Rozporządzenia RODO
 • prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO
 • prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO
 • prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem , na podstawie art. 13 ust. 2 lit. c Rozporządzenia RODO
 
Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
W przypadku niepodania danych wniosek pozostanie nierozpatrzony.