Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Doskonalenie i dokształcenie nauczycieli

Doskonalenie i dokształcenie nauczycieli

Na podstawie Zarządzenia Nr 14A/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2024 i określenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane ustalono w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola, następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli, które będą objęte dofinansowaniem w 2024 r.:

- kursy, studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe z zakresu i w specjalnościach związanych z : językiem polskim, edukacją przedszkolną, etyką, chemią, informatyką, fizyką, biologią, geografią, historią, matematyką, językiem angielskim, logopedią, oligofrenopedagogiką, surdopedagogiką, tyflopedagogiką, edukacją i terapią osób ze spektrum autyzmu, doradztwem zawodowym, pomocą przedmedyczną, psychologią, psychoterapią, resocjalizacją, edukacją dla bezpieczeństwa, rewalidacją, socjoterapią, specjalizacją trenerską (np. instruktor nauki pływania), sztuką /muzyką techniką /plastyką, terapią pedagogiczną, terapią zajęciową, wychowaniem do życia w rodzinie, bibliotekoznawstwem, zarządzaniem oświatą oraz innymi kierunkami wynikającymi z nieprzewidzianych wcześniej potrzeb szkoły, a także kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria i inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowane przez dyrektora szkoły lub placówki. 

- kursy kwalifikacyjne i doskonalące, 

- seminaria, 

- inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowane przez dyrektora szkoły lub placówki. 

2. Z dofinansowania mogą skorzystać nauczyciele zatrudnienia w szkołach prowadzonych przez Gminę Żarów oraz ci, którzy nie korzystają z innych źródeł dofinansowania. 
3. W przypadku kiedy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.  W wyjątkowych, uzasadnionych potrzebami szkoły okolicznościach, dofinansowaniu może podlegać również kolejny kierunek studiów. 
4. Nauczycielowi, który powtarza semestr lub rok studiów, bądź korzysta z urlopu dziekańskiego dofinansowanie nie przysługuje, z wyłączeniem udokumentowanych przypadków losowych. 
5. Nauczyciel dokonuje zwrotu dofinansowania, w przypadku: 

a). niezaliczenia roku i braku kontynuacji nauki, 
b). rozwiązania stosunku pracy na skutek wypowiedzenia przez nauczyciela w okresie 3 lat od daty ukończenia studiów; z wyłączeniem udokumentowanych przypadków losowych. 
6. Nauczyciel zobowiązany jest na koniec każdego semestru studiów przedłożyć dokument potwierdzający jego zaliczenie. 
7. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie w n/w terminach: 

a). do 15 kwietnia, 
b). do 30 listopada. 

Do pobrania:

Ikona pdf wniosek o przyznanie dofinansowania do czesnego.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 109,90 kB ]