Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Przekształcenie prawa użytkowania...

  Inwestycje

Budynek Urzędu
14-02-2019

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Co zmieniło się od 1 stycznia 2019 roku?

Z dniem 1 stycznia 2019r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Jakie grunty uległy przekształceniu?

Przekształceniu uległy grunty:

 • 1. pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,

 • 2. pod budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (w których co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne)

 • 3. pod budynkami, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.


Jakie formalności dotyczą przekształcenia?

Potwierdzeniem faktu przekształcenia będzie zaświadczenie wydane z urzędu w ciągu 12 miesięcy, licząc od 1 stycznia 2019 r. Zaświadczenia takie będą wydawane sukcesywnie.

Zaświadczenie może zostać również wydane na wniosek właściciela. W tym przypadku należy wraz z wnioskiem wnieść opłatę skarbową w wysokości 50 zł. Termin na wydanie zaświadczenia na wniosek wynosi: 4 miesiące od dnia otrzymania wniosku lub 30 dni, jeśli wniosek uzasadniony jest np. sprzedażą mieszkania albo potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu. Takie samo zaświadczenie otrzyma z urzędu Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych i dokona odpowiedniego wpisu. Wpis dotyczący własności do księgi wieczystej jest wolny od opłat. Zaświadczenie stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę, w odniesieniu do każdego właściciela nieruchomości.


Czy przekształcenie jest odpłatne?

Tak, przekształcenie jest odpłatne. Za przekształcenie płaci się 20 rocznych opłat przekształceniowych. Roczna opłata przekształceniowa odpowiada wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jaka obowiązywałaby w 2019r. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29.02.2020 r., a pozostałe opłaty w terminie do 31 marca każdego roku, począwszy od 2020 r.

Przykład:

 • Jan Kowalski płacił do tej pory roczną opłatę z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 10 zł.

 • Roczna opłata przekształceniowa będzie wynosiła również 10 zł.

 • Całą opłatę przekształceniową można też wpłacić jednorazowo – płatność „z góry”.

 • Wyliczenie jednorazowej opłaty przekształceniowej w przypadku Jana Kowalskiego, który zamierza wnieść opłatę jednorazową w roku 2019.

 • 10 zł x 20 lat = 200 zł.


Czy w Gminie Żarów obowiązuje bonifikata od jednorazowej opłaty przekształceniowej?

Tak. Zgodnie z uchwałą Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 stycznia 2019 r. osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych przysługuje bonifikata, w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej w roku 2019. Wysokość bonifikaty wynosi 60%.

Bonifikata nie przysługuje:

 • 1. osobom, których prawo własności budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych nabytych w drodze następstwa prawnego nie zostało ujawnione w księdze wieczystej,

 • 2. osobom, które posiadają zadłużenie wobec Gminy Żarów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu Gminy Żarów.

Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej należy zgłosić na piśmie.

Przykład:

Wyliczenie jednorazowej opłaty przekształceniowej wraz z bonifikatą:

Jan Kowalski zgłasza zamiar wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej, która w jego przypadku wynosi 200 zł. Opłatę zobowiązał się uiścić w roku 2019, spełniając warunki określone w uchwale Rady Miejskiej udzielona mu została 60 % bonifikata.

 • Wartość bonifikaty 200 zł x 60% = 120 zł

 • Kwota do zapłaty 200 zł – 120 zł = 80zł


Co w przypadku całkowitej spłaty?

Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.

Od wniosku o wykreślenie ww. wpisu pobiera się opłatę stałą w wysokości:

 • 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej,

 • 75 zł – w pozostałych przypadkach.

Czy w przypadku, gdy użytkownik wieczysty zmarł i nie przeprowadzono postępowania spadkowego należy potwierdzić przekształcenie na rzecz zmarłego?

Zaświadczenie nie tworzy nowej sytuacji prawnej. Zaświadczenie potwierdza fakt przekształcenia prawa gruntu, które nastąpiło z mocy prawa. Zaświadczenie stanowi podstawę do ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej prowadzonej dla przekształconej nieruchomości, nie zaś podstawę do zmian wpisów dotyczących osoby lub osób, którym przysługują prawa do nieruchomości.

Dane adresata (dotychczasowego użytkownika wieczystego) są niezbędne w celu dokonania doręczenia zaświadczenia dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu. Dane te organ przyjmuje z ewidencji gruntów i budynków, i na ten adres wysyła zaświadczenie lub na adres, na który dotychczas wysyłano korespondencję związaną z użytkowaniem wieczystym.


Czy przed wydaniem zaświadczenia o przekształceniu można wnieść jednorazową opłatę przekształceniową?

Zaświadczenie jest dokumentem potwierdzającym przekształcenie prawa do gruntu, więc dopiero wydanie takiego zaświadczenia przez organ pozwala jednoznacznie stwierdzić, że dana nieruchomość podlega przekształceniu. Bez tego zaświadczenia nie mamy pewności, co do obowiązku zapłaty za przekształcenie, ponieważ ustawa określa konkretne warunki, które muszą spełniać grunty, w stosunku do których prawa uległy przekształceniu we własność. Jeżeli zatem organ wyda zaświadczenie, a tym samym potwierdzi, że grunt uległ przekształceniu wówczas osoba, która była dotychczasowym użytkownikiem zobowiązana jest do wnoszenia rocznych opłat przekształceniowych. Zaświadczenie oprócz potwierdzenia przekształcenia będzie zawierać informacje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty. W treści zaświadczenia znajdziemy także informację o tym, że możemy na piśmie zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej. Po otrzymaniu zgłoszenia organ ma 14 dni na poinformowanie nas, na jakie konto mamy wnieść opłatę, ile wynosi opłata jednorazowa i udzieli nam bonifikaty od tej opłaty, jeżeli obowiązuje uchwała w tym zakresie. Bonifikata od opłaty jest udzielana przez właściwy organ, co oznacza, że nie można jej udzielić sobie samodzielnie. Z przyjętej w ustawie chronologii wynika, że opłata przekształceniowa jednorazowa może zostać uiszczona dopiero po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie i po zgłoszeniu na piśmie zamiaru jej wniesienia.

Wniesienie opłaty przed wydaniem zaświadczenia nie jest jednak wykluczone. Najlepiej zatem w takich przypadkach wcześniej skonsultować decyzję o wniesieniu opłaty jednorazowej przed wydaniem zaświadczenia z Urzędem Gminy.

Wszelkich wyjaśnień i informacji na temat przekształcenia udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Żarowie, pokój nr 20, tel.743067338.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.um.zarow.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Żarowie.

Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [68.01 KB]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [87.33 KB]


 • Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów