Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Projekty unijne - Infrastruktura i... UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ...

  Projekty unijne - Infrastruktura i Środowisko

Miejscowość
19-05-2022

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI ŻARÓW POPRZEZ BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁAŻANY

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 24 539 640,44 zł. Kwota dofinansowania: 12 701 001,94 zł

Dofinansowanie

 

OPIS PROJEKTU:

W wyniku realizacji całego projektu (wraz z rozszerzeniem) do oczyszczalni w Żarowie podłączonych zostanie łącznie 2 346 RLM w tym 1 498 Mk w ramach rozszerzenia projektu. Stopień skanalizowania aglomeracji Żarów wzrośnie o 13,33 p.p. i osiągnie 91,11%. W wyniku rozszerzenia projektu stopień skanalizowania wzrośnie o 8,51%.

Realizacja całego naszego projektu obejmuje poniższe zadania inwestycyjne:

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  w miejscowości Łażany.
 2. Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  w miejscowości Mrowiny – etap I.
 3. Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap II.
 4. Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w Mrowinach – etap III.
 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańska w Żarowie
 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie
 7. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie

W ramach Projektu zaplanowano wybudowanie 27,67 km sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym.

Celem Projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żarów i wypełnienie wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG. Cel ten osiągnięty został poprzez budowę ok. 27,67 km sieci kanalizacyjnej i podłączenie łącznie 2 346 RLM do oczyszczalni w Żarowie, zapewniającej podwyższone usuwanie biogenów. Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu: 2346 RLM. W wyniku realizacji Projektu stopień skanalizowania aglomeracji Żarów wzrośnie o 13,33 p.p.

CELE ILOŚCIOWE

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

 • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu - 2 346 Mk.

Wskaźnik produktu:

 • Długość wybudowanej, rozbudowane lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej - 27,67 km
 • Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 27,67 km
 • Długość sieci kanalizacji sanitarnej w województwie dolnośląskim - 27,67 km

CELE JAKOŚCIOWE:

 • ochrona wód podziemnych,
 • poprawy warunków higieniczno-sanitarnych mieszkańców i zmniejszenie ryzyka zachorowalności na choroby wynikające z zanieczyszczenia środowiska,
 • poprawa standardu życia mieszkańców poprzez zmniejszenie uciążliwości związanych z odprowadzaniem ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do odbiorników i uciążliwości związanych z użytkowaniem zbiorników bezodpływowych,
 • poprawa warunków upraw roślinnych i zwiększenie ich przydatności do spożycia,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, mieszkaniowej, rekreacyjnej gminy Żarów
 • stworzenie podstaw do pobudzenia wzrostu gospodarczego.

Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIŚ 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny, przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzone zostało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza  lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

 

 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI ŻARÓW POPRZEZ BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁAŻANY

kanalizacja
kanalizacja
kanalizacja
kanalizacja Mrowiny
kanalizacja