Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Projekty unijne Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych -...

  Projekty unijne

Zielona strzałka w prawo
01-01-2018

Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych - budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych, ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej nr 3 "Gospodarka niskoemisyjna"
Działanie nr 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
Poddziałanie nr 4 - 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT AW
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Całkowita wartość realizacji Projektu wynosi: 5 114 351,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 4 347 198,99 zł

Przedmiotem projektu jest budowa na terenie Gminy Żarów zintegrowanego centrum przesiadkowego w formule Park&Ride wraz z siecią dróg rowerowych i pieszych, które usprawnią ruch komunikacji kołowej i pieszej oraz przyczynią się do osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się pośrednio do szerszego wykorzystania bardziej efektywnego transportu publicznego i niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, lepszej integracji gałęzi transportu, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach projektu w szczególności zostanie wybudowane centrum przesiadkowe wraz z miejscami parkingowymi dla samochodów i rowerów oraz wiatą przystankową, przebudowane zostaną drogi rowerowe, piesze oraz gminne, wykonane zostanie oświetlenie uliczne. Elementem uzupełniającym projektu będzie zagospodarowanie zieleni miejskiej oraz zakup infrastruktury towarzyszącej w postaci stojaków na rowery i koszty na śmieci, co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności rozwiązania "Park&Ride" w kontekście korzystania z ekologicznego środka transportu.
Inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie skrzyżowania ulic Dworcowej, Armii Krajowej, Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego w Żarowie, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego.

Od centrum miasta inwestycja oddalona jest o około 1 km. Projektowane rozwiązanie umożliwi bezpieczne dotarcie do dworca kolejowego, pozostawienie swojego środka lokomocji (roweru/samochodu osobowego) i kontynuację podróży przy użyciu publicznego transportu zbiorowego. Wpłynie to na promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej i zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego.

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji transportowej na terenie Gminy Żarów w ramach kompleksowej strategii niskoemisyjnej, poprzez budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego Park&Ride wraz z infrastrukturą drogową, łączącą centrum przesiadkowe ze szlakami komunikacyjnymi (drogowe, rowerowe, piesze).

Do celów szczegółowych zaliczyć należy:

  • szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego i niezmotoryzowanego indywidualnego,
  • zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych,
  • lepszą integrację gałęzi transportu,
  • poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • realizację założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarów
  • niższą emisję zanieczyszczeń powietrza i hałasu,
  • niższe zatłoczenie.

Cele projektu w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej są spójne:

  • ze wskaźnikami produktu, ponieważ dotyczą wybudowania obiektu w systemie Park&Ride (centrum przesiadkowe, miejsca parkingowe dla samochodów i rowerów, system ścieżek rowerowych i pieszych), dzięki któremu osiągnięta zostanie niska emisja transportowa, niższa emisja zanieczyszczeń powietrza i hałasu oraz zmniejszone zatłoczenie na terenie Gminy Żarów
  • ze wskaźnikami rezultatu, ponieważ zakres prac budowlanych przewidziany do realizacji w harmonogramie rzeczowo - finansowym projektu przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery produkowanych przez środki transportu (ograniczenie użytkowania samochodów osobowych na rzecz ekologicznych rozwiązań komunikacyjnych: rower, komunikacja zbiorowa) oraz do zwiększenia liczby miejsc parkingowych w systemie R&R (centrum przesiadkowe).

Dzięki realizacji przedsięwzięcia w znaczący sposób poprawi się stan środowiska naturalnego w Województwie Dolnośląskim, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy życia mieszkańców oraz do osiągnięcia celów RPO WD. Produkty projektu, w postaci centrum przesiadkowego Park&Ride oraz przebudowanych i wybudowanych szlaków komunikacji pieszej, rowerowej i drogowej, jak i rezultaty, w postaci liczby użytkowników nowej infrastruktury oraz redukcji emisji CO2 przyniosą długotrwałe efekty środowiskowe, gospodarcze i społeczne.