Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Projekty unijne Rozwój e-usług publicznych jako...

  Projekty unijne

Zielona strzałka w prawo
01-01-2018

Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym

Projekt: "Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w gminie Świebodzice, gminie Żarów oraz gminie Strzegom".

Tytuł Projektu:
Projekt: "Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom", o numerze RPDS.02.01.04-02 0011/16. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 "Technologie informacyjno-komunikacyjne", Działanie 2.1 "E-usługi publiczne", Poddziałanie 2.1.4 "E-usługi publiczne - ZIT AW"

Cel projektu:
Wzrost jakości i dostępności e-usług administracyjnych istotnych dla mieszkańców, przedsiębiorców i pracowników JST w gminach: Strzegom, Świebodzice i Żarów oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez realizację zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym działań.

Główne rezultaty:

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:

  • Wzrost ilości dostępnych e-usług adm. w 3 JST
  • Wzrost jakości dostępnych e-usług adm. w 3 JST
  • Wzrost świadomości mieszkańców o możliwościach e-usług adm. w 3 JST
  • Podniesienie sprawnos´ci działania urze?do´w administracji samorza?dowej i jakos´ci obsługi obywateli

Grupa docelowa Projektu:

  • 3 gminy: Strzegom, Świebodzice, Żarów i ich jednostki zależne wraz z pracownikami
  • mieszkańcy i przedsiębiorcy z gmin

Termin realizacji:
1.04.2017-31.03.2018

Beneficjent: Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju

Partnerzy: Gmina Strzegom, Gmina Świebodzice, Gmina Żarów

Wartość projektu: 3 679 970,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 351 500,83 zł