Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Projekty unijne Rewitalizacja zdegradowanych obszarów...

  Projekty unijne

Zielona strzałka w prawo
12-08-2019

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej nr 6 Infrastruktura spójności społecznej

Działanie nr 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie nr 4 – 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (schemat A i C) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 • Całkowita wartość realizacji Projektu wynosi: 7 787 826,24 zł
 • Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 4 651 968,43 zł
 • Wkład Budżetu Państwa (BP): 463 863,06 zł

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznej w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Prace projektowe obejmują:

 • rewitalizację parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym,
 • przebudowę dróg na ul. Dworcowej, Kopernika, Kwiatowej, Mickiewicza, Pl. Wolności, Puszkina, Słowackiego, Sportowej, Wojska Polskiego, Zamkowej w Żarowie wraz z infr. towarzyszącą,
 • budowanie świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej OSP,
 • rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Projekt zakłada też nadzór inwestorski i promocję projektu.

Wszystkie przestrzenie i obiekty będą w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wdrożenie działań projektu umożliwi poprawę jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej Żarowa, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym, poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów na terenie miasta związaną z remontem dróg oraz zagospodarowaniem terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych .

Efektem realizacji projektu będzie rewitalizacja obszaru o pow. 2,29 ha, przebudowa dróg gminnych o dł. 2,47km. Działania infrastrukturalne uzupełniane będą o aktywizację społeczną (m.in. poprzez działanie podmiotów ekonomii społecznej na obszarze wsparcia) i budowanie współodpowiedzialności za miejsca publiczne.

Cele projektu:

Realizacja projektu poprawi jakość i atrakcyjność przestrzeni miejskiej Żarowa, w wymiarze społecznym gospodarczym i przestrzennym, poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów na terenie miasta, związaną z remontem dróg oraz zagospodarowaniem terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społ., edukacyjnych i rekreacyjnych (cel gł.)

Celami realizowanego projektu są:

 • zrewitalizowanie pod kątem wizualnym i funkcjonalnym oraz włączenie obszarów parku i infrastruktury sportowej do użytku publicznego,
 • zwiększenie jakości i funkcjonalności infrastruktury drogowej poprzez wyremontowanie i przebudowa dróg na ul. Dworcowej, Kopernika, Kwiatowej, Mickiewicza, Pl. Wolności, Puszkina, Słowackiego, Sportowej, Wojska Polskiego, Zamkowej w Żarowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • budowanie świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej OSP,
 • rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie,
 • dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb os. niepełnosprawnych.

Wykonanie projektu zwiększy walory estetyczne centrum Żarowa i przywróci jego dawną, historyczną świetność, a także umożliwi pełne wykorzystanie jego potencjału poprzez właściwe zagospodarowanie przestrzeni oraz uporządkowanie infrastruktury komunikacyjnej (aspekt techniczny). Odpowiednie odwodnienie dróg i zagospodarowanie zieleni miejskiej przywróci naturalny ekosystem i zmniejszy emisję spalin i hałasu (aspekt środowiskowy). Nastąpi wzrost jakości życia mieszkańców zdegradowanego obszaru Żarowa poprzez zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego i integracji społecznej, która ograniczy ryzyko występowania zjawisk patologii społecznej przekładając się tym samym na poprawę warunków życia zmarginalizowanych grup społecznych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu, a także pobudzenie do aktywności społeczno-gospodarczej pozostałych mieszkańców gminy (aspekt społeczny). Poprzez wdrożenie działań projektu, w tym poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, możliwe będzie wyciągnięcie centrum Żarowa z obecnie zdiagnozowanej w jego ramach sytuacji kryzysowej oraz nadanie mu właściwych funkcji społeczno-gospodarczych (aspekt przestrzenno-funkcjonalny i ekonomiczny).