Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Inwestycje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Przebudowa dróg gminnych ulic...

  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Fundusz Dróg Samorządowych
04-01-2023

Przebudowa dróg gminnych ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

Wartość dofinansowania: 1 575 044,50 zł

Całkowita wartość: 3 512 173,33 zł

Krótki opis zadania:

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę dróg gminnych w miejscowości Żarów. Zakres prac obejmuje przebudowę jezdni, budowę chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów oraz rozbudowę z przebudowa istniejącego skrzyżowania czterowlotowego na skrzyżowanie typu „RONDO”.

Ponadto w ramach realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje się przebudowę i budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę sieci oświetleniowej, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci celem likwidacji kolizji z projektowanym układem drogowym.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

1) przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową i rozbudową istniejącego skrzyżowania czterowylotowego na skrzyżowanie typu „RONDO”, drogi gminne będą posiadać: jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości 4,5 – 7,5 m, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości min. 2,00 m, ścieżkę rowerową o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokości min. 2,00 m, pobocza utwardzone o szerokości 0,75 m, zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej i szerokości 4,5 – 5,0 m,

2) budowa sieci kanalizacji deszczowej, w skład której będą wchodzić studnie betonowe włazowe Ø1200, kanały o średnicy Ø200 – Ø315 z rur PCV SN8 (lite), oraz wpusty uliczne ściekowe krawężnikowe oraz tradycyjne ustawione na studzienkach ściekowych z kręgów betonowych o średnicy Ø500 mm i osadnikiem o głębokości 0,7 m,

3) budowa linii kablowej niskiego napięcia o napięciu znamionowym 0,4 kV oświetlenia drogowego o całkowitej długości 544,00 m włącznie z doświetleniem przejścia dla pieszych,

4) przebudowa i zabezpieczenie kabli SN i nN w celu usunięcia kolizji z nowym układem drogowym,

5) budowa kanalizacji teletechnicznej o łącznej długości 599,00 m wraz ze studniami SKR-1 o profilu:
- kanał technologiczny uliczny (Ktu) – składający się z 1 rury o średnicy 110 mm, 3 rur światłowodowych o średnicy 40 mm oraz 1 prefabrykowanej wiązki mikrorur 7 x 12,

- kanał technologiczny przepustowy (Ktp) – składający się z 1 rury o średnicy 110 mm oraz 1 rury o średnicy 160 mm, w której ułożone zostaną 3 rury światłowodowe o średnicy 40 mm i 1 prefabrykowana wiązka mikrorur 7 x 12,

6) przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji telekomunikacyjnej sieci Orange PL S.A. w celu usunięcia kolizji z nowym układem drogowym.