Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Karta dużej rodziny

  Oświata Kultura i Sport

Ilustracja
01-01-2018

Karta dużej rodziny

 

 

 

 

 

 

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydania duplikatu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [99.53 KB]Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [125.42 KB]

Oświadczenie dotyczącego władzy rodzicielskiej (ZKDR03), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [78.16 KB]

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej (ZKDR01), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [79.57 KB]

 Oświadczenie o pozostaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotyczczasowym rodzinnym domu dziecka (ZKDR02), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [77.55 KB]

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (ZKDR-04), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [88.98 KB]

 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

1. Cel programu

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Program ma zasięg ogólnokrajowy i jest adresowany do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.

2. Uczestnictwo w programie

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  • szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  • szkole wyższej - do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, składanym przy składaniu wniosku
 3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód.

3. Karta

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie organu, który przyznał Kartę.

Wykaz zniżek wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronie www.rodzina.gov.pl.
Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 17 Urzędu Miejskiego w Żarowie,
tel. 74 858 05 91 wew. 359 - p. Aleksandra Walada.

4. Karta – wniosek składany drogą elektroniczną

Od 4 stycznia 2016 r. została udostępniona obywatelom możliwość złożenia wniosku elektronicznego o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny za pośrednictwem modułu e-wnioski na Portalu Informacyjno-Usługowym Empa@tia dostępnym pod adresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0.

Złożony za pośrednictwem PIU Em@tia wniosek trafia do skrzynki odbiorczej wskazanej przez obywatela jednostki znajdującej się w systemie teleinformatycznym SI KDR.

Na stronie https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/ znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące wnioskowania o Kartę dużej Rodziny w formie elektronicznej.

5. Zmiana wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Od 1 sierpania 2017 r. weszło w życie część zapisów ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która została podpisana przez Prezydenta.
Zostało podpisane również rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

W ramach wprowadzanej zmiany ulega zmianie wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wprowadzone zostają wzory 3 nowych oświadczeń.

6. Zmiana wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, elektroniczna Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Nowe przepisy wprowadzają możliwość posiadania przez członków rodzin wielodzietnych elektronicznej Karty Dużej Rodziny, która będzie miała formę aplikacji na smartfony. Rodzice będą mogli posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonków. Aplikacja umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy. Funkcja geolokacji pozwoli na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji, a użytkownik aplikacji będzie mógł dodać partnerów KDR do listy "ulubionych". Aplikacja pozwoli także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż..

Podczas składania wniosku o przyznanie KDR (dla nowej rodziny lub dla nowego członka rodziny) w formie tradycyjnej warto również wnioskować o Kartę w formie elektronicznej, gdyż wiąże się to z bezpłatnym wydaniem Karty w dwóch formach.

Osoby, które posiadają tradycyjną Kartę Dużej Rodziny wydaną przed 1 stycznia 2018 r. mogą wnioskować o Kartę elektroniczną i są zwolnione z opłat (dotyczy wniosków o domówienie Karty w formie elektroniczny składanych do 31 grudnia 2019 r. ) 

Osoby które złożyły wniosek o Kartę po 1 stycznia 2018 r. i wnioskowały tylko o jedną formę Karty (tradycyjną lub elektroniczną), a następnie po odstepie czasowym wnioskują o wydanie Karty w drugiej formie muszą uiścić opłatę. Opłata zgodnie z przepisami wynosi 9,21 zł.

W związku z powyższymi zmianami został wprowadzony nowy wzór załącznika do wniosku:
- ZKDR-04 -Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.

W Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek- o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/  znajduje się plik zawierający objaśnienie do wniosku KDR, a także plik z instrukcją wypełniania załącznika do wniosku: ZKDR-04 

Zmiany zostały wprowadzone na PIU Emp@tia od 01.01.2018 r. dla elektronicznej ścieżki składania wniosków.

7. Zmiany w przepisach Karty Dużej Rodziny od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny będa mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mięli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek (dzieci w chwili składania wniosku przez rodziców są dorosłe).


Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
 2. Inspektorem ochrony danych jest Piotr Chałaszczyk tel. 513 644 118, e-mail: bezp.info@gmail.com.).
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.) i na podstawie art. 21 tej ustawy, w związku z wydaniem Karty Dużej Rodziny.
  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty (z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, dane tych osób przetwarzane mogą być przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna).
 4. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
  1. prawo do dostępu do swoich danych lub dziecka, na podstawie art 15 Rozporządzenia RODO
  2. prawo do sprostowania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO
  3. prawo do usunięcia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO
  5. prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie art. 13 ust. 2 lit. c Rozporządzenia RODO
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
   Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu i zakresu działania archiwów zakładowych".
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.