Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Przyszłość szkoły w Mrowinach –...

  Oświata Kultura i Sport

Budynek Szkoły Podstawowej w Mrowinach
19-01-2021

Przyszłość szkoły w Mrowinach – przekształcenie a nie likwidacja

Od kilku lat krążą po gminie, a w szczególności wśród mieszkańców Mrowin, pogłoski o planowanym zamknięciu Szkoły Podstawowej w Mrowinach. To oczywiście nie jest prawdą.

Gmina Żarów, jako organ prowadzący szkołę nigdy, od trudnych momentów, jakie miały miejsce w latach 2007-2008, nie miała zamiaru likwidowania szkoły w Mrowinach. Co więcej, przez szereg lat podejmowano działania mające na celu nie tylko utrzymanie funkcjonowania placówki, ale przede wszystkim poprawę warunków i podniesienie jakości nauczania. Tylko w ciągu minionych pięciu lat z budżetu gminy na ten cel przeznaczono kwotę ponad 730 tys. zł. Na tę kwotę składa się:

  • uruchomienie na terenie placówki w roku 2015 świetlicy środowiskowej, z której uczniowie korzystają do chwili obecnej (ok. 400 000 zł),
  • modernizacja ogrzewania w budynku szkoły w roku 2016 (104 986,13 zł),
  • adaptacja poddasza budynku pod pomieszczenia szkolne w roku 2017 (21 217,50 zł),
  • modernizacja dachu i kominów w roku 2017 (108 876,14 zł),
  • doposażenie pracowni przyrodniczych klas IV – VIII w roku 2019 (74 375,00 zł),
  • w latach 2018-2020 dofinansowano koszty studiów oraz kursów doskonalących dla siedmiu nauczycieli (18 186 zł),

Całkowity koszt utrzymania szkoły w ciągu ostatnich 6 lat wyniósł w sumie ponad 7 mln zł.

W 2016 roku, gdy nastąpiła zmiana systemu edukacji z sześcioklasowej do ośmioklasowej, w trakcie spotkania szkolnego rodzice dzieci uczęszczających szkoły wyrazili chęć utrzymania szkoły ośmioklasowej. Gmina, w ślad za głosem rodziców i mieszkańców wsi, dostosowała placówkę do nowego systemu nauczania, dokonując zmiany podziału pomieszczeń i adaptacji kolejnych na użytkowe, w związku z koniecznością przywrócenia struktury I – VIII szkół podstawowych. Na ten cel gmina przeznaczyła ponad 67 tys. zł.

Pomimo tak wielu inwestycyjnych działań gminy nakierowanych na podniesienie standardu szkoły oraz wysiłków pracowników szkoły dla podniesienia efektów nauczania coraz częściej rodzice nie zapisują dzieci do szkoły w Mrowinach. Od paru lat zauważamy spadek liczby dzieci uczęszczających do szkoły w Mrowinach, a obecnie, aż 38 uczniów zamieszkałych w Mrowinach uczęszcza do szkół na terenie gminy (w tym 32 do SP Żarów). To ponad 1/3 wszystkich dzieci z Mrowin w wieku szkolnym i przedszkolnym! Z tego powodu od dwóch lat nie funkcjonuje klasa I, a liczba dzieci w poszczególnych oddziałach jest bardzo niska.

Zmniejszenie liczby uczniów powoduje liczne problemy kadrowe, mające wpływ na stabilność kształcenia w placówce. Każdego roku, dyrektor szkoły w Mrowinach boryka się z rotacją pracowników. Zbyt mała liczba oddziałów szkolnych nie pozwala na pełnoetatowe zatrudnienie wszystkich nauczycieli. W tym roku w szkole zatrudnionych jest 20 nauczycieli, z czego tylko 7 osób na czas nieokreślony. Pozostali nauczyciele zatrudnieni są na zastępstwa lub dodatkowe, niepełnoetatowe wymiary godzin. Jeśli znajdą zatrudnienie na pełny etat w innych szkołach, to najczęściej odchodzą, co negatywnie wpływa na całą społeczność uczniowską.

Nie bez znaczenia są sprawy finansowe. Utrzymanie placówki w strukturze I – VIII w tak małej szkole jest bardzo kosztowne, a koszty funkcjonowania z roku na rok są większe.

Pomimo działań nad uatrakcyjnieniem oferty szkoły, które podejmuje gmina, grono pedagogiczne oraz część rodziców, to coraz więcej rodziców z Mrowin decyduje się na posyłanie swoich dzieci do Szkoły Podstawowej w Żarowie. To, w przeciągu najbliższych lat, doprowadzi do samowygaszenia szkoły z powodu braku uczniów.

Aby nie dopuścić do tego, po przeanalizowaniu wszystkich argumentów, gmina zamierza przekształcić szkołę w Mrowinach w filię Szkoły Podstawowej w Żarowie o strukturze klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym. Jest to rozwiązanie, pozwalające na utrzymanie szkoły z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. A kto na tym skorzysta?

  • rodzice dzieci przedszkolnych, którzy z roku na rok borykają się z brakiem miejsc w przedszkolu publicznym; proponowane rozwiązanie umożliwi inwestycję w placówkę w Mrowinach pod względem poszerzenia oferty dla najmłodszych mieszkańców gminy Żarów. Byłaby to szansa przystosowania pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych 3- i 4-letnich oraz 5- i 6-letnich, co w przyszłości zaowocowałoby większą liczbą dzieci w oddziałach I-III;
  • rodzice dzieci I-III, umożliwiając realizację dzieciom obowiązku szkolnego w miejscu zamieszkania lub blisko miejsca zamieszkania;
  • rodzice dzieci IV-VIII, którzy chcą większych szans i możliwości rozwoju swoich dzieci w większej placówce w Żarowie, z większą ofertą edukacyjną i nowocześniejszą bazą szkoły; Mrowiny zostałyby włączone do obwodu Szkoły Podstawowej w Żarowie, w której zapewniony jest transport dzieci z Mrowin do Żarowa.
  • mieszkańcy wsi Mrowiny, gdyż Szkoła nadal będzie pełnić centrum życia kulturalnego dla całej społeczności.

Wszystkie te argumenty oraz obecna, zaskakująca nas wszystkich rzeczywistość, jak i przewidywania co do przyszłych lat, pokazują konieczność podjęcia planowanych działań, a ich brak spowoduje samowygaszenie szkoły w przyszłych latach, co nie jest intencją samorządu.

Procedura przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach w celu utworzenia Szkoły Filialnej im. Anny Jenke w Mrowinach, podległej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie rozpocznie się od podjęcia uchwał intencyjnych przez Radę Miejską w Żarowie. Projekty uchwał w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach w celu utworzenia Szkoły Filialnej im. Anny Jenke w Mrowinach Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie Burmistrz planuje przedłożyć Radzie Miejskiej w Żarowie w lutym 2021 roku.