Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Zmiany w SP Mrowiny i SP Żarów

  Oświata Kultura i Sport

Obrady sesji Rady Miejskiej w Żarowie
29-03-2021

Zmiany w SP Mrowiny i SP Żarów

Na sesji Rady Miejskiej w czwartek, 25 marca radni Rady Miejskiej podjęli dwie uchwały dotyczące zmian, które będą obowiązywały od 1 września 2021r. w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach oraz Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Zaproponowane przez Burmistrza zmiany zostały wielokrotnie omawiane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie, dyrektorów szkół, radnych Rady Miejskiej w Żarowie, a najważniejsze - z rodzicami uczniów szkoły w Mrowinach. Długie i szczegółowe rozmowy pozwoliły wypracować jednogłośne stanowisko, które zostało przedstawione Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty. W odpowiedzi, Kurator z Wicekuratorem osobiście wizytowali w szkole w Mrowinach oraz w szkole w Żarowie. Ostatecznie Dolnośląski Kurator Oświaty zaopiniował pozytywnie planowane zmiany, uznając, że „ zmniejszanie się liczby uczniów – obecnej samodzielnej – Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach w niedługim czasie może nie zagwarantować właściwej realizacji procesu dydaktycznego, utrudniając wprowadzanie metod aktywizacyjnych oraz odpowiednich warunków do uczniowskiej współpracy i rywalizacji”. Dalej stwierdził, że Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie gwarantuje lepsze warunki kształcenia, wychowania i opieki, co docenili rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem wspomnianej Szkoły, decydując się na zrekrutowanie dzieci właśnie do niej – w tym również mieszkańcy Mrowin”, w odniesieniu do przyszłych uczniów kl. IV-VIII.

sesja Rady Miejskiej

Jednakże, mając na uwadze dobro wszystkich dzieci, Burmistrz wraz z Radą Miejską w Żarowie zagwarantowali obecnym uczniom szkoły w Mrowinach kontynuację nauki w budynku w Mrowinach do zakończenia szkoły, czyli kl. VIII.

Jakie zmiany czekają SP Mrowiny?

→ Z dniem 1 września 2021r. Szkoła Podstawowa w Mrowinach będzie funkcjonować jako Szkoła Filialna w Mrowinach Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie i będzie podporządkowana organizacyjnie Szkole Podstawowej w Żarowie.

→ Szkoła Filialna w Mrowinach będzie miała strukturę klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym (dla 3-6 -latków).

→ Siedzibą Szkoły Filialnej w Mrowinach Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie dalej będzie budynek po Szkole Podstawowej w Mrowinach przy ul. Wojska Polskiego 43.

→ Uczniowie obecnie uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach, od klasy IV do VIII będą mieli możliwość kontynuowania nauki i ukończenia szkoły w budynku szkoły w Mrowinach przy ul. Wojska Polskiego 43.

Jakie zmiany czekają SP Żarów?

→ Szkoła Podstawowa w Żarowie będzie funkcjonować bez zmian.

→ Zmieni się wyłącznie adres głównej siedziby szkoły: z ul. 1 Maja 2 na ul. Piastowską 10 (na potrzeby administracyjne).

→ Dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Żarowie w dalszym ciągu będą uczęszczać do budynku na ul. Ogrodowej w Żarowie.

→ Uczniowie z kl. I-III będą uczęszczać do budynku przy ul. 1 Maja 2, a uczniowie z kl. IV-VIII będą uczęszczać do budynku przy ul. Piastowskiej 10.

O planowanych działaniach w szkołach szczegółowo zostali poinformowani rodzice uczniów. Odbywały się także spotkania dyrektor szkoły Barbary Nowak oraz radnych i władz gminy Żarów z rodzicami, a także komisje Rady Miejskiej również z udziałem rodziców uczniów, którzy uczęszczają do placówki szkolnej w Mrowinach.

sesja Rady Miejskiej

Uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie oraz utworzenia podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Mrowinach o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym została pozytywnie zaopiniowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Żarowie oraz Solidarność NSZZ Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Świdnickiej. Pozytywną opinię na temat uchwały Rady Miejskiej wydał także w dniu 15 marca 2021r. Dolnośląski Kurator Oświaty.