Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport ARiMR zaprasza do udziału w konkursie...

  Oświata Kultura i Sport

Żniwa na polu na terenie gminy Żarów
30-03-2021

ARiMR zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Nowoczesna polska wieś"

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Nowoczesna Polska Wieś”. Konkurs polega na wykonaniu fotografii przedstawiającej nowoczesną polską wieś.

– Fotografie, które otrzyma Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będą wykorzystywane w działaniach informacyjno - promocyjnych pokazujących efekty osiągnięte w rolnictwie i przetwórstwie żywności, dzięki dobremu wykorzystaniu środków wypłacanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. Szczególnie interesują nas gospodarstwa rolników, którzy zrealizowali inwestycje dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz 2021-2027. Jesteśmy na półmetku wdrażania tego największego programu wsparcia inwestycyjnego dla polskiego rolnictwa i wiele jego efektów jest już widocznych. Mile widziane będą też prace ilustrujące życie kulturalne i społeczne współczesnej wsi oraz fotografie pokazujące piękno rodzimych krajobrazów wiejskich – czytamy na stronie internetowej ARiMR.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

  1. Konkurs trwa od dnia 30 marca 2021 r. do dnia 20 września 2021 r.

  2. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fotografująca posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – z wyjątkiem pracowników ARiMR (w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym) i członków ich najbliższych rodzin (mąż, żona, dzieci, rodzice);

  3. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 1 pracę. W przypadku nadesłania kilku prac zgłoszenie zostanie odrzucone;

  4. Technika wykonania prac jest dowolna (np. aparat cyfrowy, smartfon).

  5. Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.arimr.gov.pl.

WARUNKI KONKURSU

1. Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 1 zdjęcie, wykonane samodzielnie (fotografia musi być pracą autorską), co oznacza, że wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

2. Zdjęcia należy przesłać do dnia 20 września 2021r. na adres mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl w tytule wiadomości pisząc: konkurs fotograficzny pt. "Nowoczesna polska wieś".

3. Zdjęcia w formacie JPG powinny być zapisane w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (bez kompresji).

4. Fotografii powinien towarzyszyć opis zawierający: tytuł zdjęcia, datę oraz miejsce jego wykonania, dane personalne autora lub jego pełnomocnika. Do przesyłki ze zdjęciem należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy.

5. W sytuacji, gdy autor zdjęcia jest w posiadaniu archiwalnej fotografii przedstawiającej to samo miejsce, które uwiecznione jest na fotografii konkursowej, może przesłać je wraz ze zgłoszeniem (nie jest to jednak obowiązkowe). Zdjęcie archiwalne nie będzie oceniane w Konkursie, ma stanowić jedynie dodatek do zgłoszenia, umożliwiający porównanie miejsca fotografowanego kilka/kilkanaście lat temu i dziś. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania zdjęcia archiwalnego w przyszłych publikacjach drukowanych, cyfrowych i elektronicznych wraz ze zdjęciem konkursowym. W związku z tym do przesyłanej fotografii archiwalnej należy dołączyć właściwe załączniki do formularza zgłoszeniowego opisane w Regulaminie (o ile znajdą zastosowanie).

6. W ramach przystąpienia do konkursu Uczestnik oświadcza, że:

  • posiada pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych do zamieszczonego przez niego utworu fotograficznego określanego terminem „pracy konkursowej";

  • zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów;

  • posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono w pracy konkursowej do wykorzystania tego wizerunku na potrzeby konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz umieszczaniu na stronach internetowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;

  • nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w oświadczeniach stanowiących załączniki nr 1.2 i 1.5 do Regulaminu Konkursu, w tym w szczególności: korzystanie oraz przetwarzanie przez Organizatora prac konkursowych w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora na Facebooku i YouTube oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych ARiMR, podczas publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym organizowanych przez ARiMR, dotyczących realizacji przez ARiMR zadań określonych przepisami prawa., bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

7. Nadesłanie prac na adres e-mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl (w tytule wiadomości pisząc: konkurs fotograficzny pt. "Nowoczesna polska wieś") wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i innymi ww. dokumentami oznacza, że uczestnik konkursu zapoznał się i akceptuje regulamin konkursu.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 12 października 2021 roku na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl Nagrodzone zdjęcia zostaną umieszczone na stronie ARiMR wraz z informacją, kto jest ich autorem.

NAGRODY

W dniu 12 października br., czyli w Światowym Dniu Rolnika, ogłosimy wyniki konkursu i uhonorujemy wszystkich wyróżnionych drobnymi upominkami (m.in. zestawami narzędzi wielofunkcyjnych), a laureatów I, II i III miejsca nagrodami rzeczowymi (profesjonalnymi narzędziami warsztatowymi lub sprzętem fotograficznym).

Regulamin konkursu i formularze zgłoszeniowe do pobrania: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-nowoczesna-polska-wies.html