Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Oświata Kultura i Sport Zmiany kadrowe w szkołach

  Oświata Kultura i Sport

Szkoła Podstawowa w Żarowie/Szkoła Podstawowa w Imbramowicach
25-03-2022

Zmiany kadrowe w szkołach

W dniu 31 sierpnia 2022r. kończy się kadencja dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie – Pani Heleny Słowik oraz dyrektora Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach – Pani Krystyny Waliszak.

W dniu 24 lutego 2022 roku odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów tych szkół. Komisje konkursowe wyłoniły kandydatów, a konkursy zostały zatwierdzone przez Burmistrza Miasta Żarów. W dniu dzisiejszym zostały wręczone Zarządzenia Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie Pani Barbarze Nowak, natomiast stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach Pani Marioli Czarneckiej. Na co stawiać będą nowe dyrektorki szkoły? Czy placówki czekają jakieś zmiany? Jaka powinna być koncepcja pracy według nowych dyrektorów szkoły? Rozmawiamy o tym z Barbarą Nowak i Mariolą Czarnecką.

Barbara Nowak – nowa dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie

→ Jakie cele stawia Pani przed sobą jako nowa dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie? Zarządzanie placówką oświatową, w której uczy się 700 dzieci wymaga doświadczenia.

Jednym z priorytetów będzie podnoszenie jakości pracy szkoły, co pozwoli przygotować dzieci do dalszej nauki w szkole ponadpodstawowej i do życia w dynamicznie rozwijającym się świecie. Położę nacisk na budowanie pomostu między edukacją, wychowaniem i profilaktyką z elementami promocji zdrowia. Musimy uczyć dzieci aktywnego i zdrowego trybu życia, które pozytywnie przełoży się na ich przyszłość. Zależy mi również na włączeniu rodziców w działalność szkoły jako partnerów, nauczycieli, wsłuchiwać się w ich opinie, poglądy i rady. Pamiętajmy, że dobrze funkcjonująca szkoła to przede wszystkim wynik pracy całego zespołu nauczycieli i dyrekcji. Liczę na chęć współpracy ze strony grona pedagogicznego i kierowanie się wyłącznie dobrem naszych dzieci.

Barbra Nowak

→ Jak widzi Pani dalszą organizację i funkcjonowanie Szkoły Filialnej w Mrowinach Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie?

Od 2015 roku do roku 2021 pełniłam funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinach, obecnie jestem wicedyrektorem nadzorującym placówkę, przez ten czas zżyłam się z uczniami, pracownikami i środowiskiem lokalnym. Mimo tego, że fizycznie opuszczam mury szkoły w Mrowinach, w dalszym ciągu będę miała nad nią pieczę i zostawię ją dobrych rękach. Szkołą tą będzie zarządzać wicedyrektor, a uczniami opiekować się będą doskonali nauczyciele. Szkoła filialna jest szansą na wszechstronny rozwój najmłodszych uczniów szkoły. Bardzo dobra współpraca z mieszkańcami Mrowin i bardzo dobry wizerunek szkoły to wszystko pozwoli na przyciągnięcie jak największej liczby dzieci.

→ W jaki sposób szkoła, od 1 września 2022r. zorganizuje integrację oraz edukację dzieci z Ukrainy, z uwagi na obecną sytuację?

Włączenie uczniów pochodzących z Ukrainy do edukacji w polskiej szkole jest wyzwaniem dla wychowawcy, nauczycieli oraz uczniów. Należy przede wszystkim zadbać o ich komfort psychiczny, co pomaga nawiązać dobre relacje z rówieśnikami oraz stworzy sprzyjającą atmosferę do osiągania sukcesów edukacyjnych. Zatem w pierwszej kolejności należy poznać ucznia i jego rodzinę oraz dowiedzieć się jaki bagaż doświadczeń niesie ona ze sobą. Największe trudności będzie sprawiać bariera językowa, dlatego istotnym jest jak najszybsze przyswojenie języka polskiego w stopniu komunikatywnym, który ułatwi naukę w szkole, ale także w życiu codziennym. Kwestie dotyczące tworzenia odrębnych oddziałów przygotowawczych wyłącznie dla obywateli z Ukrainy będą uzależnione od liczebności rodzin, które postanowią pozostać w gminie Żarów na dłużej.

→ Czy planuje Pani jakieś zmiany w szkole, w związku z objęciem od 1 września 2022r. funkcji dyrektora?

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie to szkoła z tradycjami i dobrymi praktykami, które będę kontynuować i pielęgnować. Chcę stworzyć szkołę bezpieczną, otwartą i kreatywną. Zwiększyć aktywność osób młodych na polu dydaktycznym, poprzez udział w licznych konkursach i olimpiadach, ale także polu artystycznym. Istotna będzie tu aktywność Samorządu Uczniowskiego. Będę wspierać rodziców, wsłuchiwać się w ich opinie, poglądy i rady. Chcę tworzyć odpowiednie warunki do pracy, zarówno uczniom, jak i nauczycielom poprzez poprawę stanu technicznego budynku i wyposażenia szkoły. Moim zadaniem na najbliższe lata będzie m. in. rozbudowanie szkolnej sieci bezprzewodowej, wzbogacenie szkoły w narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej i zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Pandemia koronawirusa udowodniła konieczność podnoszenia umiejętności na poziomie cyfrowym i technologicznym. Młody człowiek opuszczający szkołę ma być wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające mu na swobodne poruszanie się we współczesnym świecie. Pewne działania mają charakter długofalowy, inne mają szansę być zrealizowane znacznie wcześniej. W chwili obecnej moim priorytetem jest uaktywnienie was, czyli młodych ludzi na terenie własnego środowiska.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Mariola Czarnecka – nowa dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach

→ Od 1 września 2022r. będzie Pani kierować Szkołą Podstawową im. UNICEF w Imbramowicach. Od jak dawna jest Pani związana ze szkolnictwem?

Całe moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe związane jest ze szkołą i przedszkolem. Rozpoczęłam przygodę z oświatą w 1999 r. Od tego czasu jestem nauczycielką w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu. Przez 22 lata pracowałam jako nauczyciel i wychowawca edukacji wczesnoszkolnej, prowadziłam również zajęcia korekcyjno- kompensacyjne i rewalidację indywidualną z zakresu tyflopedagogiki w szkole i w przedszkolu. Obecnie, pracuję również jako nauczyciel wspomagający, jest to nowe doświadczenie zawodowe, które wzbogaca mój warsztat pracy i stawia przede mną nowe wytyczne. Praca nauczyciela daje mi dużo satysfakcji i zadowolenia, ale cieszę się, że będę mogła sprawdzić swoje umiejętności i kwalifikacje na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach.

Mariola Czarnecka

→ Czy w związku z objęciem funkcji dyrektora placówkę czekają jakieś konkretne zmiany?

Czas na konkretne decyzje przyjdzie, kiedy dokładniej zapoznam się z organizacją szkoły. Zapewne szkołę czekają liczne zmiany remontowe, jakie są konieczne, czyli: wymiana pieca węglowego na inny system grzewczy np. pompę ciepła, a z tym wiąże się ocieplenie budynku, remont dachu, wymiana stolarki okiennej. Przewiduję liczne drobne remonty również wewnątrz budynku, oczywiście w ramach przyznawanych lub pozyskiwanych środków finansowych. Oczywiście mam głowę pełną pomysłów i planów co do rozwoju i funkcjonowania szkoły w Imbramowicach, zamierzam je sukcesywnie wprowadzać w życie, zapraszając do współpracy grono pedagogiczne, uczniów i ich rodziców oraz środowisko lokalne.

→ Jaka powinna być koncepcja pracy według nowego dyrektora?

Chciałabym tworzyć szkołę efektywną w nauczaniu i wychowaniu, bezpieczną, rozwijającą się, otwartą, twórczą, zaangażowaną w lokalność, współpracującą z podmiotami służącymi rozwojowi dzieci. Szkołę z klimatem, zakorzenioną w tradycji i otwartą na nowoczesność – szkołę, która będzie dumą gminy.

→ Jakie Pani widzi możliwości rozwoju szkoły?

Widzę ogromne możliwości rozwoju tej placówki. Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach to przede wszystkim ludzie-pracownicy, którzy są chętni do pracy, ogromnie zaangażowani w rozwój szkoły, stale podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe. To wspaniali rodzice uczniów, którzy chętnie współpracują ze szkołą, to społeczność lokalna i przede wszystkim uczniowie lubiący swoją szkołę. Jestem przekonana, że wszyscy razem zadbamy o rozwój szkoły, o to, aby placówka ta była dobrze widziana w środowisku lokalnym, aby stała się miejscem, w którym chce się przebywać.

Dziękuję za rozmowę

Z dyrektorkami rozmawiała Magdalena Pawlik