Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Zawiadomienie Burmistrza Miasta Żarów

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
31-01-2019

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Żarów

Na podstawie z art. 35 § 1, § 5 i art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Burmistrz Miasta Żarów informuje

Na podstawie z art. 35 § 1, § 5 i art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Burmistrz Miasta Żarów informuje, że wniosek z dnia 29.08.2018 r. złożony przez Pro-Tra Building Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu dróg wraz z infrastrukturą” na działce nr ewid. 363/2 w Żarowie nie może być załatwiony w terminie ustawowym z przyczyn niezależnych od organu.

Do chwili obecnej organy współdziałające nie uzgodniły warunków realizacji przedsięwzięcia.

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak: WOOŚ.4242.100.2018.AP z dnia 18 stycznia 2019 r. zwrócił się do Inwestora o uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu na środowisko określając jednocześnie termin zajęcia stanowiska do dnia 15 marca 2019 r.
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy Postanowieniem nr 7/19 z dnia 25 stycznia 2019 r. wydłużył termin załatwienia sprawy do dnia 25 lutego 2019 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla wymienionego wyżej przedsięwzięcia wydana zostanie po uzyskaniu opinii i uzgodnień organów współdziałających.

W związku z powyższym do czasu uzyskania uzgodnień i opinii organów współdziałających bieg terminów wydania decyzji ulega wstrzymaniu.