Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Stanowisko Burmistrza Miasta Żarów w...

  Urząd Miejski w Żarowie

Burmistrz
18-02-2019

Stanowisko Burmistrza Miasta Żarów w sprawie budowy wytwórni masy bitumicznej

W związku ze złożonym protestem mieszkańców gminy Żarów dotyczącym budowy zakładu dróg wraz z infrastrukturą w Żarowie informuję, że:

W dniu 29 sierpnia 2018 roku został złożony wniosek przez Pro-Tra Building Sp. z o. o., gdzie pierwotne założenia przedsięwzięcia „Budowy zakładu dróg wraz infrastrukturą” nie budziły w ocenie inwestora większych zastrzeżeń. Przedstawiciele firmy zapewniali, że przedsięwzięcie nie będzie w jakikolwiek sposób szkodliwe dla mieszkańców i środowiska. Należy zaznaczyć, że jest to firma, która od wielu lat wspiera gminę i jej mieszkańców w zakresie inwestycyjnym i kulturalno-oświatowym. Tym bardziej, kierowaliśmy się zaufaniem do inwestora.

Pomimo wszystko, odrzuciłem wniosek inwestora, nakazując opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Po otrzymaniu raportu w grudniu 2018r. wystąpiłem o wykonanie ekspertyzy niezależnego biegłego eksperta w celu wydania rzetelnej i obiektywnej oceny raportu. Przedstawiona ekspertyza zawierała wiele nieścisłości, a tym samym wątpliwości związanych z budową tego zakładu. Wniosek z ekspertyzy jest jeden – przedłożony przez zakład raport nie przedstawia adekwatnej, rzetelnej, wiarygodnej i miarodajnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, która dałaby podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykazane braki oznaczają rażące naruszenie wymagań ustawy o oddziaływaniu na środowisko.

Dlatego postanowiłem zwołać rozprawę administracyjną z udziałem przedstawicieli zakładu, niezależnych ekspertów i mieszkańców, m.in. w celu podjęcia otwartej dyskusji, złożenia wyjaśnień. Spotkanie, które odbyło się 12 lutego 2019r. potwierdziło istniejące zagrożenia wynikające z budowy zakładu: nieprecyzyjne wskaźniki produkcji, brak danych umożliwiających oszacowanie emisji pyłów z hałd surowców i materiałów, brak kompletnego schematu procesów technologicznych, montaż przestarzałej linii produkcyjnej czy brak informacji dotyczącej monitowania, funkcjonowania i oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. To są jedne z wielu zarzutów.

Z informacji przedstawionej przez inwestora nie wynikało, że inwestycja ta w tak znaczący sposób będzie wpływać na otoczenie. Raport inwestora temu przeczył, dlatego powołałem dwóch niezależnych ekspertów z dziedziny ochrony środowiska i dziedziny ochrony zdrowia. Szanowni Państwo, nie miałem świadomości, że ta inwestycja może być tak dużym zagrożeniem dla nas wszystkich. W trakcie postępowania zebraliśmy istotne informacje, usłyszeliśmy od Państwa argumenty i pomimo już pozytywnej opinii od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Legnicy jestem w pełni przekonany, że zakład nie może powstać w Żarowie. W dalszym ciągu czekamy na opinie Sanepidu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, do których zgłosiliśmy już nasze wspólne uwagi. Natomiast mogę Państwa zapewnić, że podejmę wszelkie możliwe działania w celu rozwiązania tej sprawy.

Burmistrz Miasta Żarów
Leszek Michalak