Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Oświadczenie Burmistrza Żarowa

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
26-04-2019

Oświadczenie Burmistrza Żarowa

W związku z wystąpieniem na Sesji Rady Miejskiej w Żarowie przedstawiciela Komitetu Społecznego „Nie dla asfaltowni w Żarowie” oświadczam:

1. W zakresie kompetencji Rady Miejskiej

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Rada Miejska, nie jest organem prowadzącym postępowanie administracyjne. W związku z tym nie ma żadnych kompetencji do zobowiązywania Burmistrza, nawet w formie uchwały Rady, do wyrażania decyzji o określonej treści, bez względu na to, że to Rada uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Takie działanie Rady mogłyby być poczytane jako próba wywarcia nacisku społecznego na organ, jakim jest Burmistrz, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do uchylenia decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

2. W zakresie postępowania uzgodnieniowego RDOŚ

Nie jest prawdą, że RDOŚ posiada tylko Raport przygotowany przez inwestora i wniosek gminy, gdyż dysponuje własnym materiałem dowodowym, który został zebrany w trakcie prowadzonego przez RDOŚ postępowania. Dysponuje również Koreferatem do Raportu przesłanym przez Burmistrza.

Burmistrz, w każdej tego typu sprawie wydaje decyzje zgodnie z obowiązującym Kodeksem Postępowania Administracyjnego, w oparciu o zgromadzone dowody w sprawie i ich swobodnej ocenie. Uzgodnienie RDOŚ jest tylko jednym z wielu dowodów w sprawie, a termin 24 maja jest terminem obowiązującym RDOŚ, a nie Burmistrza do zakończenia postępowania.

Osoba reprezentująca Komitet, która wypowiadała się w tej sprawie na sesji, nie ma pełnej wiedzy na temat zgromadzonego materiału dowodowego. W związku z tym stawiała tezy, które z punktu widzenia prowadzonego postępowania, są przedwczesne bądź nietrafne.

Jednocześnie podkreślam, że postępowanie administracyjne prowadzone jest z należytą starannością i z pełną odpowiedzialnością za dobro społeczne mieszkańców gminy Żarów, przy uwzględnieniu wszystkich terminów i obowiązków Burmistrza wynikających z przepisów prawa.

Leszek Michalak
Burmistrz Żarowa