Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
06-06-2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 5 czerwca 2019 r. Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję znak NiGP.6220.6.2018/2019 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu dróg wraz z infrastrukturą" na działce nr ewid. 363/2 obręb – 0001 Żarów.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żaróww terminie 14 dni od daty doręczenia.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz w Gazecie Żarowskiej.