Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
15-07-2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lipca 2021 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa nowego odcinka gazociągu DN250 wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu DN250 w ramach zadania I. Usunięcie zwarcia rury przewodowej DN250 z rurą osłonową w m. Żarów”.

Pełna treść obwieszczenia: https://bip.um.zarow.pl/obwieszczenie/vjdmhn/grhn