Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
07-10-2021

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów

O przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gołaszyce, gmina Żarów.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr XXIX/225/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gołaszyce, gmina Żarów.

Treść obwieszczenia dostępna: https://bip.um.zarow.pl/ogloszenie-burmistrza-miasta-zarow/vjdmhn/gri