Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki

ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
Jesteś na > Urząd Miejski Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza

  Urząd Miejski w Żarowie

Budynek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
29-10-2021

Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza

Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 274 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, iż na wniosek Pana Mariusza Szyrnera, pełnomocnika Gminy Żarów z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, 58-130 w Żarowie, z dnia 08 października 2021 r., dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz drogi wewnętrznej w ramach zadania inwestycyjnego: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie” w rejonie ulic Talowskiego i Kołodki: dz. nr 1028/2 AM19, 1028/1 AM19, 1059 AM19, 1061/1 AM19, 1029/1 AM19, 1111/7 AM19, 1110/2 AM19, 996/7 AM19, 999/1 AM19, 996/2 AM19, 995/8 AM19, 995/7 AM19, 996/4 AM19, 999/7 AM19, 1063/1 AM19 jednostka ewidencyjna: 021908_4, Żarów-miasto, że organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pełna treść obwieszczenia: https://bip.um.zarow.pl/zawiadomienie---obwieszczenie/vjdmhn/blf